Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Транспортно строителство / Дисциплини /

Математически анализ - II част

Математически анализ - II част
Специалност Транспортно строителство
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Математика
Водещ преподавател доц. д-р Маринка Мартинова

Изучени са някои класове обикновени диференциални уравнения (ОДУ). Построени са общи и частни решения на линейни ОДУ в скаларна и векторна форма. Разгледани са гранични задачи и задачи за собствени стойности и собствени функции на линейни ОДУ от втори ред. Дадени са основни сведения за кривите и повърхнините (характеристики и свойства). Въведени са многократни интеграли, криволинейни интеграли и интеграли по повърхнина и е изучена връзката между тях (формула на Грийн). Показани са някои приложения на тези интеграли в механиката и физиката.

Учебни материалиМатематичекси анализ (втора част)
Обикновени диференциални уравнения, векторен анализ, интеграли върху многообразия и диференциална геометрия