Начало / Обучение / Магистър след средно образование / Строителство на сгради и съоръжения / Дисциплини

Дисциплини

1 Курс, 1 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
001.00 LAAGbCBC Линейна алгебра и аналитична геометрия 5 Изпит доц. д-р мат. Галина Пелова
002.00 MAN1bCBC Математически анализ - I част 6 Изпит проф. д-р мат. Михаил Константинов
003.00 PACbCBC Програмиране и използване на изчислителните системи 4 Изпит проф. д-р арх. Стоянка Иванова
004.00 CEGbCBC Инженерно - строителна графика 2 Текуща оценка гл.ас. д-р инж. Яна Кънчева
005.00 DEGbCBC Дескриптивна геометрия и инженерно-строителна графика 4 Изпит доц. д-р мат. Георги Бояджиев
006.00 EGEbCBC Инженерна геодезия 3 »» гл.ас. д-р инж. Евгени Кръстанов
007.00 PH_bCBC Философия 3 Текуща оценка
007.01 TSRbEBC Социални отношения 3 Текуща оценка доц. д-р Диана Йорданова
007.02 TVbEBC Теория на ценностите 3 Текуща оценка гл.ас. д-р Илия Тодоров
008.01 ENbEBC Английски език 2 »» доц. д-р Боян Алексиев
008.02 FRbEBC Френски език 2 »» ст.преп. Борислав Колев
008.03 GEbEBC Немски език 2 »» ст.пр. Мария Иванова
008.04 BULbEBC Български език за чуждестранни студенти 2 »»
009.00 SPObCBC Физическо възпитание и спорт 1 ст.пр. Мирослав Стоичков
1 1 Икономика на строителството 1 Изпит доц. д-р инж. Стефан Йотов
1 1 Управление на недвижими имоти 1 Изпит доц. д-р инж. Стефан Йотов
1 1 Управление на риска на проекта 1 Изпит проф. д-р инж. Жулиета Манчева
1 1 Обща икономическа теория 1 Изпит доц. д-р икон. Тончо Тончев
1 1 Проектиране на стоманени конструкции за сеизмични въздействия 1 Изпит проф. д-р инж. Борислав Белев

1 Курс, 2 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
006.00 EGEbCBC Инженерна геодезия 4 Изпит гл.ас. д-р инж. Евгени Кръстанов
008.01 ENbEBC Английски език 3 »» доц. д-р Боян Алексиев
008.02 FRbEBC Френски език 3 »» ст.преп. Борислав Колев
008.03 GEbEBC Немски език 3 »» ст.пр. Мария Иванова
008.04 BULbEBC Български език за чуждестранни студенти 3 »»
009.00 SPObCBC Физическо възпитание и спорт 1 ст.пр. Мирослав Стоичков
011.00 MAN2bCBЕ Математически анализ - II част 6 Изпит проф. д-р мат. Михаил Константинов
012.00 TM1bCBE Теоретична механика - I част 5 Изпит проф. д-р инж. Петър Павлов
014.00 TMEbCBC Обща теория на пазарното стопанство 3 Текуща оценка доц. д-р икон. Тончо Тончев
015.00 CHCEbCBC Химия в строителството 2 Текуща оценка доц. д-р инж.хим. Соня Димитрова
016.00 PHSbCBC Физика 4 »» доц. д-р Мато Надолийски
050.08 CAEbCBC Автоматизация на инженерния труд 3 Текуща оценка проф. д-р инж. Михаела Кутева - Генчева

2 Курс, 3 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
008.01 ENbEBC Английски език 2 »» доц. д-р Боян Алексиев
008.02 FRbEBC Френски език 2 »» ст.преп. Борислав Колев
008.03 GEbEBC Немски език 2 »» ст.пр. Мария Иванова
008.04 BULbEBC Български език за чуждестранни студенти 2 »»
009.00' SPObFBC Физическо възпитание и спорт 1 »» ст.пр. Мирослав Стоичков
016.00 PHSbCBC Физика 4 Изпит доц. д-р Мато Надолийски
017.00 AMATHbCBE Приложна математика 5 Изпит доц. д-р Ганчо Тачев
018.00 TM2bCBE Теоретична механика - II част 4 Изпит проф. д-р инж. Петър Павлов
019.00 EGHGbCBC Инженерна геология и хидрогеология 4 Изпит доц. д-р инж.геол. Ася Божинова-Хаапанен
020.00 LRFCbCBC Правна и нормативна уредба в строителството 2 Текуща оценка доц. д-р инж. Нели Банишка
021.00 BMTbCBC Строителни материали 4 »» доц. д-р инж. Димитър Назърски
022.00 SMTbCBE Съпротивление на материалите 5 »» проф. д-р инж. Светлана Лилкова-Маркова

2 Курс, 4 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
008.01 ENbEBC Английски език 2 Текуща оценка доц. д-р Боян Алексиев
008.02 FRbEBC Френски език 2 Текуща оценка ст.преп. Борислав Колев
008.03 GEbEBC Немски език 2 Текуща оценка ст.пр. Мария Иванова
008.04 BULbEBC Български език за чуждестранни студенти 2 Текуща оценка
009.00' SPObFBC Физическо възпитание и спорт 1 Зачот ст.пр. Мирослав Стоичков
019.01 FTEGHGbCPC Учебна практика по инженерна геология и хидрогеология 1 Зачот доц. д-р инж.геол. Ася Божинова-Хаапанен
021.00 BMTbCBC Строителни материали 5 Изпит доц. д-р инж. Димитър Назърски
022.00 SMTbCBE Съпротивление на материалите 4 Изпит проф. д-р инж. Светлана Лилкова-Маркова
023.01 BCONbCBC Сградостроителство 2 Изпит ас. арх. Десислава Косева
023.02 BCONPRbCBC Проект по сградостроителство 3 Защита на проект гл.ас. арх. Румен Грънчаров
024.01 ARCbCBC Архитектура 2 Изпит проф. д-р арх. Екатерина Сентова
024.02 ARCPRbCBC Проект по архитектура 2 Защита на проект проф. д-р арх. Екатерина Сентова
025.00 CONMACbCBC Строителни машини 4 Изпит доц. д-р инж. Калин Радлов
025.01 TCMbCPC Учебна практика по строителни машини 1 Зачот доц. д-р инж. Калин Радлов
026.01 RWEbCBC Железопътно строителство 2 Изпит проф. д-р инж. Стойо Тодоров
026.02 RWEPRbCBC Проект по железопътно строителство 2 Защита на проект гл.ас. д-р инж. Мартина Благоева

3 Курс, 5 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
027.00 STS1bCBC Строителна статика - I част 7 Изпит проф. д-р инж. Иван Марков
028.01 BINbCBC Строителни изолации 2 Изпит проф. д-р инж. Димитър Назърски
028.02 BINPRbCBC Проект по строителни изолации 2 Защита на проект доц. д-р инж. Димитър Назърски
029.00 CADCEbCBC Компютърни системи в строителството 4 Текуща оценка проф. д-р инж. Михаела Кутева - Генчева
030.01 ROCbCBC Пътно строителство 2 Изпит доц. д-р инж. Ягода Тодорова
030.02 ROCPRbCBC Проект по пътно строителство 2 Защита на проект доц. д-р инж. Ягода Тодорова
031.01 HWSbCBC Основи на хидравликата, водоснабдяването и канализацията 2 Изпит гл.ас. д-р инж. Ирина Ангелова
031.02 WSPRbCBC Проект по водоснабдяване и канализация 2 Защита на проект гл.ас. д-р инж. Емил Цанов
032.01 SMFEbCBC Земна механика и фундиране 5 »» доц. д-р инж. Мирослав Тодоров
043.02 INSISBbEBC Инженерни инсталации в сгради 2 Текуща оценка доц. д-р инж. Калин Радлов
043.03 SCMbEBC Специални композитни материали 2 Текуща оценка доц. д-р инж. Стоил Милков
043.04 DBMbEBC Дълготрайност на строителните материали 2 Текуща оценка доц. д-р инж. Димитър Назърски
043.05 UTTSbEBC Градско движение и проектиране на улици 2 Текуща оценка гл.ас. инж. Тодор Тодоров
043.06 ARNbEBC Архитектурни норми и похвати при проектиране на сгради и населени места 2 гл.ас. д-р арх. Иво Недялков
043.07 AMSbEBC Приложна математическа статистика 2 Текуща оценка проф. д.м.н. Тодор Гичев
043.08 AEEbEBC Приложна електротехника 2 Текуща оценка доц. д-р инж. Милчо Симидчиев
043.11 3DGDbEBC Тримерно геометрично моделиране при проектиране на строителни конструкции 2 Текуща оценка проф. д-р арх. Стоянка Иванова

3 Курс, 6 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
032.01 SMFEbCBC Земна механика и фундиране 3 Изпит доц. д-р инж. Мирослав Тодоров
032.02 SMFEPRbCBC Проект по фундиране 4 Защита на проект доц. д-р инж. Мирослав Тодоров
033.00 STS2bCBC Строителна статика - II част 4 Изпит проф. д-р инж. Иван Марков
034.00 FEMbCBC Метод на крайните елементи 4 Текуща оценка проф. д-р инж. Иван Марков
035.00 TEPbCBC Теория на еластичността и пластичността 4 Изпит доц. д-р инж. Ирина Керелезова-Кожухарова
036.01 TPSbCBC Конструкции от дървесина и конструкционни композити 3 Изпит доц. д-р инж. Вътю Танев
036.02 TPSPRbCBC Проект по дървени и пластмасови конструкции 3 Защита на проект доц. д-р инж. Вътю Танев
037.01 BSTbCPC Учебна практика по строителни конструкции 2 Зачот гл.ас. д-р инж. Христиан Нешев
038.01 RECbCBC Стоманобетон 3 »» проф. д-р инж. Борянка Захариева-Георгиева

4 Курс, 7 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
038.01 RECbCBC Стоманобетон 2 Изпит проф. д-р инж. Борянка Захариева-Георгиева
038.02 RECPRbCBC Проект по стоманобетон 5 Защита на проект проф. д-р инж. Борянка Захариева-Георгиева
039.00 DSSAbCBC Строителна динамика и сеизмичен анализ 6 Изпит доц. д-р инж. Александър Таушанов
040.00 STBbCBC Устойчивост на строителните конструкции 4 Изпит доц. д-р инж. Соня Първанова-Йончева
041.00 CTE1bCBC Технология на строителството - I част 4 Изпит гл.ас. д-р инж. Катя Белева
042.00 ECONCbCBC Икономика на строителството 5 Изпит проф. д-р инж. Жулиета Манчева
044.01 MTSTbCBC Метални конструкции 4 »» проф. д-р инж. Николай Рангелов
7 7 Учебна практика по организация и икономика на строителството 7 Изпит гл.ас. д-р инж. Веселина Желязкова

4 Курс, 8 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
000.00 PFTbCPC Учебно - производствена практика 1 Зачот гл.ас. д-р инж. Веселина Желязкова
043.01 PASbEBC Метод на граничното равновесие 2 Текуща оценка доц. д-р инж. Соня Първанова-Йончева
043.09 CMGDbEBC Компютърни технологии в геотехническото проектиране 2 Текуща оценка проф. д-р инж. Лена Михова
044.01 MTSTbCBC Метални конструкции 2 Изпит проф. д-р инж. Николай Рангелов
044.02 MTSTPRbCBC Проект по метални конструкции 3 Защита на проект проф. д-р инж. Николай Рангелов
045.01 CTE2bCBC Технология на строителството - II част 2 Изпит гл.ас. д-р инж. Катя Белева
045.02 CTE2PRbCBC Проект по технология на строителството - II част 3 Защита на проект гл.ас. д-р инж. Катя Белева
046.01 RCSSbCBC Стоманобетонни конструкции 3 Изпит проф. д-р инж. Борянка Захариева-Георгиева
046.02 RCSSPRbCBC Проект по стоманобетонни конструкции 3 Защита на проект проф. д-р инж. Борянка Захариева-Георгиева
047.01 RCBBbCBC Стоманобетонни мостове 3 Изпит доц. д-р инж. Владимир Янчев
047.02 RCBBPRbCBC Проект по стоманобетонни мостове 2 Защита на проект доц. д-р инж. Владимир Янчев
048.00 ITCbCBC Обследване и изпитване на строителни конструкции 4 Изпит доц. д-р инж. Петър Христов
050.01 REEbEBC Недвижима собственост 2 Текуща оценка проф. д.ик.н. инж. Цвети Даковски
050.02 MSTbEBC Зидани конструкции 2 Текуща оценка доц. д-р инж. Николета Баракова
050.03 AGMbEBC Приложна геомеханика 2 Текуща оценка доц. д-р инж. Николай Милев
050.04 SSFbEBC Стоманени конструкции oт тънкостенни формувани профили 2 Изпит проф. д-р инж. Николай Рангелов
050.05 STDEAbEBE Устойчивост на диференциалните уравнения с приложения в механиката 2 Текуща оценка проф. д.м.н. Тодор Гичев
050.06 ANSbEBC Изследване на конструкции с ANSYS 2 Текуща оценка гл.ас. д-р инж. Георги Пеков
050.07 MCIPbEBC Управление на инвестиционни строителни проекти 2 Текуща оценка гл.ас. д-р инж. Красимир Бошнаков
050.08 CAEbCBC Практически методи за автоматизация и обмен на данни в проектирането 3 Изпит гл.ас. д-р инж. Михаил Матеев
050.09 RCDABUbEBC Въпроси по стоманобетон според НПБСБК 2 Текуща оценка доц. д-р инж. Петър Христов
050.10 IREECbEBC Повишаване на ресурсната и енергийната ефективност в строителството ( ПРЕЕС ) 2 Текуща оценка проф. д-р арх. Стоянка Иванова

5 Курс, 9 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
051.01 OMCbCBC Организация и управление на строителството 3 Изпит проф. д-р инж. Фантина Рангелова
051.02 OMCPRbCBC Проект по организация и управление на строителството 3 Защита на проект гл.ас. д-р инж. Мариела Милачкова
052.01 SRSbCSC Специални стоманобетонни конструкции 4 Изпит проф. д-р инж. Васил Кърджиев
052.01 PSSbCSC Производство на метални конструкции 2 Изпит гл.ас. д-р инж. Станислав Райков
052.02 SRSPRbCSC Проект по специални стоманобетонни конструкции 3 Защита на проект проф. д-р инж. Васил Кърджиев
052.02 PSSPRbCSC Проект по производство на метални конструкции 2 Защита на проект гл.ас. д-р инж. Станислав Райков
053.01 SSSbCSC Специални стоманени конструкции 3 Изпит проф. д-р инж. Борислав Белев
053.01 PRCCbCSC Производство на стоманобетонни елементи 2 Изпит доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев
053.02 SSSPRbCSC Проект по специални стоманени конструкции 3 Защита на проект проф. д-р инж. Борислав Белев
053.02 PRCCPRbCSC Проект по производство на стоманобетонни елементи 2 Защита на проект доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев
054.01 SBRRbCSC Стоманени и комбинирани мостове 3 Изпит проф. д-р инж. Николай Рангелов
054.01 MECbCSC Производствени предприятия в строителството 2 Изпит доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев
054.02 SBRRPRbCSC Проект по стоманени и комбинирани мостове 3 Защита на проект проф. д-р инж. Николай Рангелов
054.02 MECPRbCSC Проект по производствени предприятия в строителството 2 Защита на проект доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев
055.00 MCCbCSC Мениджмънт на строителната фирма 3 Текуща оценка гл.ас. д-р инж. Мариела Милачкова
055.00 ERDbCSC Проектиране на стоманобетонни конструкции за сеизмични въздействия 3 Изпит проф. д-р инж. Васил Кърджиев
056.00 LSEPbCSC Охрана на труда и околната среда 2 Текуща оценка доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев
057.00 COFbCSC Корпоративни финанси 4 Изпит проф. д-р инж. Жулиета Манчева
058.02 CSCbEBC Комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции 2 Текуща оценка проф. д-р инж. Борислав Белев
058.03 CASbEBC Компютърен анализ на конструкциите 2 Текуща оценка доц. д-р инж. Александър Трайков
058.03 DRRBbEBC Диагностика , възстановяване и усилване на сгради 2 Текуща оценка проф. д-р инж. Марина Трайкова
058.07 QCAbEBC Контрол на качеството и приемане на строителните работи 2 Текуща оценка доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев
058.08 FININWbEBC Довършителни работи в строителството 2 Текуща оценка доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев
058.08 FDRCSbEBC Проектиране на стоманобетонни и комбинирани конструкции за пожарно въздействие 2 Текуща оценка проф. д-р инж. Борянка Захариева-Георгиева
058.09 SERbEBC Сеизмична оценка, възстановяване и усилване на сгради 2 Текуща оценка доц. д-р инж. Емад Абдулахад
058.10 FRSbEBC Пожароустойчивост на конструкции от стомана и дървесина 2 Текуща оценка доц. д-р инж. Вътю Танев

5 Курс, 10 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
000.00 DWbCBC Разработване на дипломна работа 30 Защита на проект проф. д-р инж. Тодор Бараков
10 10 Строително предприемачество 10 Изпит гл.ас. д-р инж. Мариела Милачкова
10 10 Мениджмънт на строителна фирма 10 Изпит гл.ас. д-р инж. Мариела Милачкова