Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство

Градоустройство

Катедрата обучава студентите от специалност "Архитектура" по дисциплините: Градоустройство, Паркова и ландшафтна архитектура, Регионално планиране, Управление в градоустройството и архитектурата, Ландшафтно планиране, Географски информационни системи, Урбанизъм и др.

В бакалавърската програма на специалност "Урбанизъм", катедрата обучава студентите по дисциплините: История на урбанизма, Въведение в урбанизма, Умения за учене и комуникация, Анализ на градската среда, Теория на урбанизма, Градско планиране, Околна среда и устойчиво развитие, Градска композиция, Съвременна Европа, Транспортни системи, Географски информационни системи, Урбанистична политика, Статистически методи, Планиране на извънградски територии, Регионално планиране, Урбанизъм и законодателство, Техническа инфраструктура, Теория на управлението, Социална политика, Системи за пространствено планиране в Европа, Градско обновяване, Научни методи, Управление на проекти и др.

В магистърската програма на специалност "Урбанизъм", катедрата обучава студентите по дисциплините: Теория на урбанизма - II, Статистически методи - II, Общ устройствен план (ОУП) на град, Интегрирано планиране и др.

Катедрата обучава студентите в по-голямата част от дисциплините от специалност "Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране".

Катедрата води и дипломно проектиране, специализанти, както и докторанти по научна специалност "Териториално, ландшафтно устройство и градоустройство".

Новини