Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Хидравлика и хидрология

Хидравлика и хидрология

Преподавателите от катедрата обучават студенти по следните общообразователни и общотеоретични дисциплини

 • Механика на флуидите за специалност ВК
 • Хидромеханика за специалност ХС
 • Хидравлика I част за специалности ВК и ХС
 • Хидравлика II част за специалности ВК и ХС
 • Инженерна хидрологияза специалност ВК
 • Инженерна хидрология и океанологияза специалност ХС
 • Хидроинформатика за специалности ВК и ХС
 • Морска хидродинамика за специалност ХС
 • Речна морфология и корекция на реки за специалност ХС
 • Хидрология и хидравлика за специалност ТС
 • Водно дело за специалност Геодезия
 • Хидрология и хидравлика за специалност УУЗИ
 • Основи на управлението на водните ресурси за специалност УУЗИ

Катедрата е профилираща за специалност Управление на водните ресурси.

Преподавателите от катедрата обучават докторанти по научна специалност Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство.

Научните интереси на преподавателите към катедрата са в областта на: хидравлика на открити течения в реки и канали, хидравлични процеси в напорни системи, хидравлично моделиране на хидротехнически съоръжения, хидроморфологични изследвания, хидроложко моделиране, управление на водни ресурси.

Преподавателите към катедрата участват в научно-изследователски проекти и проекти от практиката чрез ЦНИП.

Към катедрата има 3 специализирани лаборатории:

Централна научноизследователска лаборатория за хидравлични изследвания (ЦНИЛХИ) - 1ет. Ректорат, тел. 963 52 45/662

Лаборатория по Филтрация и устойчивост на язовирни стени и хвостохранилища - зали 108,109 - блок А, тел. 963 52 45/706

Лаборатория по Хидравлика - блок А, сутерен, тел. 963 52 45/662