Начало / За Университета / Ректорат / Ректорски съвет / Състав /

проф. д-р инж. Петър Павлов

Хидротехнически факултет, Техническа механика

Национален център по сеизмично инженерство - Ръководител

проф. д-р инж. Петър Павлов
Кабинет Б1031, Б121-A
Приемно време

Приемно време за седмицата за заверка - летен семестър 2023-2024 г.:

Пон.(03.06.24) - Четв.(13.06.24) - 12.15-13.15 ч.

Кабинет      -  Б-121-А.

 

За онлайн връзка може да използвате следния линк

https://us04web.zoom.us/j/8306439428 при предварителна уговорка по имейл.

Телефон 0888-751313
E-mail pdp_mech_fhe@uacg.bg
Уебсайт www.dlab-uacg-bg.eu
Семейно положение женен

Лекционни курсове

 • Теоретична механика - 1 част.
 • Теоретична механика - 2 част.
 • Динамично моделиране с Matlab&Simulink (свободно избираема дисциплина за студентите от СФ, ФТС и ХТФ).
 • Matlab&Simulink за инженери (курс към Център за електронно и следдипломно обучение, УАСГ).

 

 

 

 

Образование

 • 1986 г. ВИАС –(УАСГ) - висше - магистър-инженер по Промишлено и гражданско строителство, профил конструкции.
 • 1987 г. ВМЕИ "Ленин" (ТУ) - блок Б - инженер-специалист по Приложна математика.
 • 1999 г. ВВТУ "Т. Каблешков" (ВТУ) - доктор по н.с. 02-15-08 "Динамика, якост и надеждност на машините, уредите, апаратите и системите".

Езици

 • английски   - ниво Б
 • немски        - ниво А
 • руски           - ниво Б

Научни интереси

 • Компютърна механика;
 • Експериментална динамика.

 

Научна дейност

 • Ръководител на Лаборатория за числено и експериментално динамично моделиране (ЛЧЕДМ) - катедра "Техническа механика", ХТФ, УАСГ - www.dlab-uacg-bg.eu .
 • Ръководител на редовен докторант инж. Радослав Николов с докторантура на тема "Числен и тестов анализ на сеизмичното поведение на неинженерно проектирани и изпълнени сгради".

 

Научни и академични длъжности

 • Член на Ректорски съвет,  УАСГ.
 • Член на Факултетен съвет, ХТФ

 

Други длъжности и дейности

 • Ръководител на УАСГ-Национален център по сеизмично инженерство.

Публикации

Публикации 2007-2019:

[p00] Павлов, П., Иванов. Механика на машините.

[p01] Павлов, П., А. Дойчева. Геометричен синтез на подпирането на тяло в равнината при наличие на фрикционна връзка. Сборник Юбилейна научна конференция по случай 65 годишнината на УАСГ – София, с. 257.

[p02] Павлов, П., Вертикална структура на обучението по Теоретична механика. Сборник Юбилейна научна конференция по случай 65 годишнината на УАСГ – София, стр. 257.

[p03] Недев, В., П. Павлов, С. Лилкова-Маркова. Изследване на свободните трептения в случая на два модела на въже. Механика, транспорт, комуникации, брой 1, 2011, статия 0484, с. BG-1.1 – BG-1.5.
НО(SF) Експериментална динамика (Experimental dynamic)

[p04] Pavlov, P., S. Lilkova-Markova, B. Nakov, J. Dancheva. Application of the new Achievements in the Simulating and Measuring Apparatus for the Construction of a Stand for Study Vibrations of a particle. Сборник на Строително-Архитектурен факултет на Университета в Ниш, Сърбия бр. 26, 2011, с. 81-89.
НО(SF) Експериментална динамика (Experimental dynamic)

[p05] Павлов, П., С. Лилкова-Маркова, Б. Наков, Ю. Кехайова. Прецизиране параметрите на стенд за изследване принудените трептения на материална точка. Известия на Технически университет, Габрово, том 43, 2012, с. 23-26.
НО(SF) Експериментална динамика (Experimental dynamic)

[p06] Павлов, П., С. Лилкова-Маркова, Б. Наков, Ю. Кехайова. Я. Данчева. Комбинирано механо-математическо и числено изследване трептенията на материална точка. Годишник на УАСГ, 2012, Свитък VIII, с. 199-211.
НО(SF) Математично моделиране (Mathematical modelling)

[p07] Павлов, П., С. Лилкова-Маркова, Б. Наков, Я. Данчева. Стенд за експериментално изследване праволинейните трептения на материална точка. Конф. „МЮНПК УАСГ 2012“. Сб. доклади МЮНПК УАСГ 2012, том 4, с. 261-266.
НО(SF) Експериментална динамика (Experimental dynamic)

[p08] Лилкова-Маркова, С. П. Павлов, Б. Наков, Ю. Кехайова. Обобщен динамичен модел на малките трептения на ротационно, движещо се във вертикалната равнина, тяло. Конф. „МЮНПК УАСГ 2012“. Сб. доклади МЮНПК УАСГ 2012, том 4, с. 117-122.
НО(SF) Динамично моделиране (Dynamic modelling)

[p09] Павлов, П., С. Донева. Определяне членовете на диференциалните уравнения, описващи движението на един клас механични системи чрез линии на влияние. Конф. „МЮНПК УАСГ 2012“. Сб. доклади МЮНПК УАСГ 2012, том 4, с. 129-134.
НО(SF) Математично моделиране (Mathematical modelling)

[p10] Наков, Б., П. Павлов, С. Донева. Аналитично и числено линеаризиране на свободните праволинейни трептения на материална точка при наличие на сили на сухо триене. Конф. „МЮНПК УАСГ 2012“. Сб. доклади МЮНПК УАСГ 2012, том 4, стр. 197-202.
НО(SF) Математично моделиране (Mathematical modelling)

[p11] Pavlov, P., S. Lilkova-Markova, B. Nakov, J. Dancheva. Geometrical Simplifications in the General Model of the Small Angular Vibrations of Body, Rotary in the Vertical Plane. Conf. "AGMP-8 Brno 2012", Brno, Czech Republic. AGMP-8 Brno 2012 - Collection of abstracts, p. 20.
НО(SF) Математично моделиране (Mathematical modelling),

[p12] Pavlov, P., S. Lilkova-Markova, B. Nakov, J. Kehajova. A Geometric Oriented Approach in Drawing the Simulation Model of the Small Angular Vibrations of a Body. Miskolc Mathematical Notes, 2013, Volume 14, Issue: 2, p. 679-684.
НО(SF) Математично моделиране (Mathematical modelling), Scopus, Web of Science, Times of citation – 1.

[p13] Павлов, П., С. Лилкова-Маркова, Б. Наков, Ю. Кехайова. Я. Данчева. Числена и експериментална верификация на механо-математичните модели на праволинейните трептения на материална точка. Годишник на УАСГ, 2013, с. 232-241.
НО(SF) Динамично моделиране (Dynamic modelling)

[p14] Pavlov, P., S. Lilkova-Markova, S. Doneva. Numerical Study of the Angular Vibrations of Rotating in a Vertical Plane System in the Field of Matlab/Simulink. Conf. "27th Chemnitz FEM Symposium 2014" Chemnitz, Germany. Chemnitz FEM Symposium 2014 - Collection of abstracts, p. 20.
НО(SF) Числени симулации (Numerical simulations)

[p15] Lilkova-Markova, S., P. Pavlov, D. Evlogiev. Study, based on FEM, of the angular vibrations of a rotating in the vertical plane system of rod and concentrated masses. Conf. "27th Chemnitz FEM Symposium 2014", Chemnitz, Germany. Chemnitz FEM Symposium 2014 - Collection of abstracts, p. 21.
НО(SF) Числени симулации (Numerical simulations)

[p16] Павлов, П., С. Лилкова-Маркова, Б. Наков, С. Донева. Стенд за изследване ъгловите трептения на тяло във вертикалната равнина. Конф. "ЮМНТК 65 години ХТФ/УАСГ и 15 години Немскоезиково обучение". Годишник на УАСГ, 2014, том 47, св. VIII-B, с. 151-158.
НО(SF) Експериментална динамика (Experimental dynamic)

[p17] Павлов, П., Д. Евлогиев. Оптимизиране параметрите на стенд за модулни динамични изпитвания на конструкции от рамков тип. Конф. "ЮМНТК 65 години ХТФ/УАСГ и 15 години Немскоезиково обучение". Годишник на УАСГ, 2014, том 47, св. VIII-B, с. 151-158.
НО(SF) Експериментална динамика (Experimental dynamic)

[p18] Белев Годишник на УАСГ, 2015, том 47, св. VIII-B, с. 151-158.
НО(SF) Експериментална динамика (Experimental dynamic)

[p19] Белев Годишник на УАСГ, 2015, том 47, св. VIII-B, с. 151-158.
НО(SF) Експериментална динамика (Experimental dynamic)

[p20] Белев Годишник на УАСГ, 2015, том 47, св. VIII-B, с. 151-158.
НО(SF) Експериментална динамика (Experimental dynamic)

[p21] Павлов, П., С. Лилкова-Маркова, Б. Наков, С. Донева. Трептения на тяло с една неподвижна точка - числено изследване и експериментална проверка на резултатите. Годишник на УАСГ, 2015, том 48, св. В, с. 43-52.
НО(SF) Експериментална динамика (Experimental dynamic)

[p22] Pavlov, P. D. Evlogiev. Experimental determination of the elastic-viscous characteristics of elastic ropes. Procedia Engineering, 2015, Volume 108, p. 488 – 495.
НО(SF) Експериментална динамика (Experimental dynamic), Scopus, Web of Science

[p23] Павлов, П., С. Лилкова-Маркова, Б. Наков, С. Донева. Параметри на Стенд за изследване ъгловите трептения на тяло, ротиращо във вертикалната равнина - избор и граници на изменение. Механика на машините, бр. 114(2016), с. 52-56.
НО(SF) Динамично моделиране (Dynamic modelling)

[p24] Павлов, П., Д. Евлогиев. Дискретно моделиране на непрекъснати системи – числено и експериментално съответствие. Годишник на УАСГ, 2016, том 49, брой 4, с. 119-128.
НО(SF) Експериментална динамика (Experimental dynamic)

[p25] Pavlov, P. D. Evlogiev. Factor of conformity in modular dynamic study of frame type constructions. 11th. International Congress on engineering, design and Manufacturing. Sustainability and resilience approach (ICEDM2016),Barcelona, Spain. IJTEE - ICEDM2016 Fullpapers E-Book, p. 64 – 69.
НО(SF) Динамично моделиране (Dynamic modelling)

[p26] Pavlov, P., S. Lilkova-Markova, G. Ivanova. Modular approach in creating the matrix equations, describing the free vibrations of discrete plane systems. 11th. International Congress on engineering, design and Manufacturing. Sustainability and resilience approach (ICEDM2016), Barcelona, Spain. IJTEE - ICEDM2016 Fullpapers E-Book, p. 70 – 75.
НО(SF) Математично моделиране (Mathematical modelling)

[p27] Lilkova-Markova, S., P. Pavlov, D. Evlogiev. Study the dynamic behavior of the box of precision measuring equipment, attached by container to vibrating base. VI Int. conf. „Industrial Engineering and Environmental protection 2016 (IIZS 2016)“, Zrenjanin, Serbia. IIZS 2016 Proceedings – p. 290-295.
НО(SF) Експериментална динамика (Experimental dynamic)

[p28] Павлов, П., С. Лилкова-Маркова, Д. Евлогиев, Г. Иванова. Динамично изследване на един клас равнинни системи с краен брой степени на свобода – аналитично решение. Годишник на УАСГ, 2017, том 50, брой 3, с. 87-95.
НО(SF) Експериментална динамика (Experimental dynamic)

[p29] Pavlov, P., S. Lilkova-Markova. Experimental model for study dynamic behaviour of internal furnishing in seismic impacts. VII Int. conf. „Industrial Engineering and Environmental protection 2017 (IIZS 2017)“, Zrenjanin, Serbia. IIZS 2017 Proceedings – p. 261-265.
НО(SF) Експериментална динамика (Experimental dynamic)

[p30] Павлов, П. Стенд за модулни изследвания на малките трептения на равнинни дискретни системи. Конф. "75 години УАСГ". Годишник на УАСГ, 2018, том 51, брой 2, с. 59-64.
НО(SF) Експериментална динамика (Experimental dynamic)

[p31] Павлов, П. Експериментален модул за изследване на движението на стандартен коляно-мотовилков механизъм. Конф. "75 години УАСГ". Годишник на УАСГ, 2018, том 51, брой 2, с. 51-67.
НО(SF) Експериментална динамика (Experimental dynamic)

[p32] Павлов, П. Динамичен и математичен модел на експериментално реализуема трептяща дискретна система. Механика на машините, бр. 120(2018), с. 38-41.
НО(SF) Експериментална динамика (Experimental dynamic)

[p33] Павлов, П. Числени изследвания на трептенията на експериментално реализуеми модулни дискретни системи. Механика на машините, бр. 120(2018), с. 42-45.
НО(SF) Експериментална динамика (Experimental dynamic)

[b34] Павлов, П. Динамично изследване на един клас равнинни системи с краен брой степени на свобода – числено решение и експериментална реализация. Годишник на УАСГ, 2018, том 51, брой 4, (под печат).
НО(SF) Експериментална динамика (Experimental dynamic)

[b35] Pavlov, P. Nonlinear damped vibrations of planar discrete systems – numerical and experimental modeling. Conf. „14th International Conference on Vibration Engineering and Technology of Machinery (VETOMAC XIV)“, Lisbon, Portugal, 2018. (in print).
НО(SF) Експериментална динамика (Experimental dynamic)
 

КонспектиУчебни материали

Правила за заверка

Правила за заверка на лекции и упражнения и явяване на изпит в катедрата
Изисквания на катедра Техническа механика за заверка на лекции и упражнения и явяване на изпит за студенти редовна и задочна форма на обучение

Информация