Начало / За Университета / Ректорат / Ректорски съвет / Състав /

проф. д-р инж. Стойо Тодоров

Факултет по транспортно строителство, Железници - Ръководител катедра

Факултет по транспортно строителство, Железници

проф. д-р инж. Стойо Тодоров
Кабинет Б752
Приемно време

сряда 12.30 - 14.00

в седмицата за заверка 3 - 7 юни

12.30 - 14.00

Телефон +359888662404
Факс ...
E-mail stoyo_fte@uacg.bg
Уебсайт http://www.uacg.bg

Лекционни курсове

1) „Проектиране и строителство на жп линии“ 1 и 2 част - специалност "Транспорно строителство"
2) „Железопътно строителство“ - специалност "Строителство на сгради и съоръжения"
3) „Градски релсов път“ - специалност "Транспорно строителство"
4) „Обществен пътнически транспорт“ - специалност "Урбанизъм"
5) Пътна безопасност при проектиране на релсови пътища“ - специалност "Безопасност на пътното движение"
 

Образование

1982 – 1987 Висш институт по архитектура и строителство (ВИАС) “строителен инженер по транспортно строителство – железопътно строителство”,(магистър)
1992 - 1999 Университет по архитектура строителство и геодезия (УАСГ) Доктор по научна специалност 02.15.11 "Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения"
Тема: "Изследване на надлъжния профил на железопътни линии при високи скорости на движение"

Езици

английски, руски

Професионални умения

Строителен инженер по "Транспортно строителство" профил "Железопътно строителство" Университетски преподавател - професор
Проектант по "Транспортно строителство и транспортни съоръжения"
Ръководител на научно-изследователски проекти в областта на строителството на транспорни обекти
Ръководител на проектански задачи и колективи в областта на железопътното строителство

Научни интереси

Проектиране и строителство на жп линии, трамваи, метро
Горно строене на железния път
Железопътни гари и експлоатация на жп линии
Въжени линии и специални железници

Научна дейност

Проект BG051PO001-3.1.09-0016 „Кариерно израстване и повишаване на квалификацията на академичния състав в УАСГ”, BG051PO001-3.1.09 Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища", Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013“ към МОН, експерт към работна група.

Проект BG051PO001-3.1.08-0016 "Развитие на стандарти и процедури за управление на качеството в УАСГ и разработване на интернет базирани системи за управление на качеството, системи за администриране на процесите и системи за информационно обслужване на учебната дейност, Схема: BG051PO001-3.1.08, „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013“ към МОН, експерт към работна група.
 

Членство

От 1991 – Национално сдружение-общество на инженерите по железния път.
От 1991 – Член на UEEIV (Европейски съюз на железопътните инженери).

От 2003 - Член на НТС по транспорт
От 2005 – Член на КИИП (Камара на инженерите в инвестиционното проектиране).
От 2007 - Член на Консултативен съвет по направление "Подобряване комплексното обслужване на град София и прилежащата крайградска територия" към Изпълнителна Агенция "Железопътна администрация"
От 2007 - Член на Консултативна група по "Необходимостта от кадри с висше образование в системата на железопътния транспорт до 2013 г." при ИА "ЖА"
От 2009 - Член на Технически комитет 70 (ТК 70) "Железопътен транспорт" при Българския институт за стандартизация.

От 2010 г. председател на ТК 70 "Железопътен транспорт".
От 2010-2014 - Член на комисия "Транспорт и развитие на инфраструктурата" към COST

Участие в научно-изследователски проекти

2023 Ръководител на научен проект договор БН-274/23 "Разпространение на вибрациите от градския релсов транспорт", ЦНИП при УАСГ

2022 Ръководител на научен проект договор БН-263/22 "Проучване на възможностите за внедряване на системи за хоризонтално претоварване на контейнери и разширяване обхвата на интермодалните превози в железопътната мрежа на Република България", ЦНИП при УАСГ

2021 Ръководител на научен проект договор D-138/2 "Изследване на динамичните параметри на движението на железопътни возила при преминаване през стрелки и коловозни съединения", ЦНИП при УАСГ

2019 Ръководител на научен проект договор № БН-218/19 "Изследване на факторите, обуславящи безопасността на движение на влаковете при спирачен режим", ЦНИП при УАСГ

2017 Ръководител на научен проект Договор 103/2017 „Оползотворяване на железопътните отпадъци за строителни цели“, ЦНИП при УАСГ
2011-2012 Ръководител на научен проект D47_11 „Изследване на натоварването и спецификация на стълбовете за висящи въжени линии“, ЦНИП при УАСГ
2007 Ръководител на научно-изследователска тема "Комплексен анализ на релси тип S33" с възложител жп секция Пловдив към НК "Железопътна инфраструктура"
2006 Ръководител на задача „Идеен и работен проект на жп линията Крумово-Първомай” част железен път, ЦНИП при УАСГ
2005 Консултантска работа по изпълнението на Софийското метро с възложител Тайсей корпорация.
1995 Учебна версия на автоматизирана система за проектиране на жп линии, НИС на ВВТУ, колектив с ръководител доц. Бояджиев;
1994 Шениране и репериране на жп участъка Сестримо-Белово, НИС на ВВТУ, колектив с ръководител проф. Костадинов;
1990 Комплексна технология за работа на жп район МП Бургас, НИС на ВНВТУ
1989 Стоманобетонни траверси за жп стрелки тип 49-1:9-R=300m, НИС на ВНВТУ
 

 

Участие в проектиране и строителство

2021-2023 Ръководител на проектантски колектив, „Модернизация на жп линия София – Драгоман – Сръбска граница, участък Волуяк – Драгоман“, по обособени позиции: Позиция № 1: „Проектиране на железен път, контактна мрежа, съоръжения, строителство и авторски надзор на участък Волуяк – Петърч“, ф. Инфра Про Консулт
2015-2016 Консултант,
Техническа помощ и изготвяне на фаза 1 идеен проект и фаза 2 технически проект „Развитие на железопътен възел София“, обособена позиция 1 „Изготвяне на технически проект за модернизация на железопътни участъци „гара Волуяк- гара Биримирци“, „гара София – гара Илиянци“ и „гара Казичене през гара Мусачево – гара Столник““ , ф. Prodex, Чехия
2015 Проектант,
Изготвяне на проект за построяване на безнаставов релсов път на обект „Възстановяване на проктната скорост в междугарието Курило – Реброво, път №2 от км 13+294 до км 23+632 с дължина 10338 м, с прилежащи гари: гара Курило – т.п. 2 с дължина 980 м и прилежащи стрелки №8, 10, 14, 9 и 3, между стрелки №10 и 14 с дължина 46 м, както и между стрелки №34 и №9 с дължина 22 м и гара Реброво – т.п. 2 с дължина 891 м и прилежащи стрелки №1 и 2“ с възложител НК „ЖИ“, ф. Инра про консулт
2010 Ръководител на проекта
"Изместване на жп линия Генерал Тодоров - Кулата за 160(200) km/h", подобект на лот 4 на Автомагистрала Струма
2009 Ръководител на част железен път
на проекта "Електрификация и реконструкция на жп линията Пловдив-Свиленград, част от трансевропейски коридори ІV и ІХ за 160(200) km/h" фаза 2 Димитровград-Свиленград
2008 Ръководител на част железен път
на проекта "Електрификация и реконструкция на жп линията Пловдив-Свиленград, част от трансевропейски коридори ІV и ІХ за 160(200) km/h" фаза 2 Първомай-Свиленград
2006 Транспортен тунел
за мина "Елаците", част конструктивна.
2005 Реконструкция на жп гара Видин,
ревизионен канал за вагони, част конструктивна.

Участие в международни проекти

ИСПА - Проект за електрификация и реконструкция на жп линията Пловдив - Свиленград, фаза 1 Крумово Първомай, 2006-2010
Сократ – Еразъм координатор - 2007 г.
Координатор на програмата за двойно дипломиране между УАСГ и ТУ Виена, 2005-2008
Оперативна програма "Транспорт" на ЕС - Лот 4 АМ Струма - Изместване на жп линията в участъка Генерал Тодоров – Кулата, 2008-2010
Оперативна програма "Транспорт" на ЕС Проект за електрификация и реконструкция на жп линията Пловдив - Свиленград, фаза ІІ Първомай Свиленград, 2010-2011
 

 

Научни и академични длъжности

1988 - 2000 асистент, ст. и гл. асистент в катедра "Транспортно строителство" при ВТУ "Т. Каблешков", София
2000 - 2002 гл. асистент в кат. "Железници" при УАСГ,София
2002 – доцент в кат. "Железници" при УАСГ, София,
2004 – 2008 - ръководител на катедра "Железници" при УАСГ, София
2004 - 2006 член на "СНС по високо и ниско строителство" при ВАК
2006 - 2011 научен секретар на СНС по високо и ниско строителство при ВАК
2008 – 2016 Декан на Факултета по транспортно строителство
2012-2016 - Ръководител катедра кат. "Железници" при УАСГ
2012 – Професор в катедра „Железници“ при УАСГ
2016-2023 – Заместник – ректор по Европейска интеграция и международно сътрудничество
 

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Железен път, Релсов път, Релса, Траверса, Баласт, Трошен камък
Трасе на жп линия, План, Надлъжен профил, Напречни профили
Проектиране на жп линии, жп гари, трамвайни линии, подземна железница
Въжени линии, метро, обществен пътнически транспорт
 

Други длъжности и дейности

Член на факултетния съвет на факултета по транспортно строителство при УАСГ
Член на специализирания научен съвет по високо и ниско строителство при ВАК
Член на НСОИЖП (национална сдружение, общество на инженерите по железния път).
Член на UEEIV (Европейски съюз на железопътните инженери).
Член на КИИП (камара на инженерите по инвестиционно проектиране).
От 2005 сертифициран от Eurorailengineer.
2005-2008 координатор на програмата за двойно дипломиране между УАСГ и ТУ Виена.
От 2006-2011 секретар на специализирания научен съвет по високо и ниско строителство при ВАК
2007-2008 координатор на програмата Еразъм за ФТС
От 2008-2015 член на академичния съвет на УАСГ
От 2009 член на технически комитет ТК 70 "Железопътен транспорт" към БИС - Български институт за стандартизация.
От 2010 Председател на ТК 70 „Железопътен транспорт“ към БИС
 

Публикации

Дисертация:

1. Тодоров С., Изследване върху надлъжния профил на железопътни линии при високи скорости на движение, дисертация, 1998 г., 164 л. : с табл., диагр., сх.; 30 x 21 см + 1 автореферат (28 с.: с табл., сх., диагр.; 22 см), УДК 625.11, COBISS.BG-ID 1263559396, https://plus.cobiss.net/cobiss/bg/bg/bib/1263559396

Книги, учебници и монографии:

2. Лазаров К., Иванова М., Тодоров С., Учебно-методическо ръководство по проектиране и строителство на жп линии, София: ВВТУ Тодор Каблешков, ISBN 954-12-0054-0, УДК 625.11(075.8), 1997 г., COBISS.BG-ID 1033590244, 262 стр., https://plus.cobiss.net/cobiss/bg/bg/bib/1033590244
3. Тодоров С., Проектиране и строителство на жп линии, учебник за УАСГ, Печатна база на УАСГ София, 2006 г., 334 с.: с черт., табл., диагр.; 23 см УДК 625.1-11(075.8), COBISS.BG-ID 1045176292, София, https://plus.cobiss.net/cobiss/bg/bg/bib/1045176292
4. Николов В., Тодоров С., Пътища и железопътни линии, учебник, УАСГ 2011 г., 471 стр., ISBN 978-954-12-0205-0, УДК 625.11.001.63(075.8), 625.7/.8(497.2)(075.8), COBISS.BG-ID - 1250684900, https://plus.cobiss.net/cobiss/bg/bg/bib/1250684900
5. Тодоров С.,Развитие на обществения пътнически транспорт в гр. София, монография, електронна книга (.pdf) в сайт: www.uacg.bg, УАСГ, 2012 г. ISBN 978-954-724-048-3, 126 стр., https://uacg.bg/filebank/att_3212.pdf
6. Тодоров С., Надлъжен профил на железопътни линии при високи скорости на движение, монография въз основа на дисертационен труд, електронна книга (.pdf) в сайт: www.uacg.bg, УАСГ, 2020 г., ISBN 978-954-724-121-3, 160 стр., https://uacg.bg/filebank/att_19371.pdf
7. Тодоров С., Железопътно строителство, учебник за УАСГ, печатна база Art eternal print София, 2022 г., 328 с.: с черт., табл., диагр.; 23 см УДК 625.1-11(075.8), ISBN 978-954-724-136-7, София, https://plus.cobiss.net/cobiss/bg/bg/bib/54057736#full

Статии в списания:

8. Тодоров С., Преход на надвишението при повишаване на скоростите в железопътни криви, сп.”Железопътен транспорт” 3/2000 г., Железопътен транспорт = Railway Transport Magazine. ISSN 1310-683X. - 3 (2000), с. 27-28 , УДК 621.11, COBISS.BG-ID 1143748580, София, стр. 27-28
9. Николов В., Тодоров С., Иванов Р., Комбинирано въздействие на натоварването на подвижния жп състав и автомобилно движение върху земното платно в района на жп прелезите, сп. “Железопътен транспорт”, Железопътен транспорт = Railway Transport Magazine. ISSN 1310-683X. - 6 (2000), с. 34-36 , УДК 625.16, COBISS.BG-ID 1144242404, София, стр.34-37
10. Николов В., Тодоров С., Настилки за жп прелези, сп. “Железопътен транспорт”, Железопътен транспорт = Railway Transport Magazine. ISSN 1310-683X. - 3 (2001), с. 22-23 , УДК 625.16, COBISS.BG-ID 1156567780, София, стр.22-23
11. Тодоров С., Изисквания към преходните криви за трамваен релсов път, сп.”Железопътен транспорт”, Железопътен транспорт = Railway Transport Magazine. ISSN 1310-683X. - 6 (2001), с. 21-23 , УДК 625.46, COBISS.BG-ID 1156776932, София, стр.21-23
12. Тодоров С., Професионалното образование и реализацията на кадрите в жп транспорта, сп „Железопътен транспорт” Железопътен транспорт = Railway Transport Magazine. ISSN 1310-683X. - 6 (2006), с. 20-21, УДК 378.965.62, 377.5:656.2, COBISS.BG-ID 1173017572, София, стр.20-21
13. Даковски Ц., С. Тодоров, Е. Георгиева, Железопътна естакада до Летище София, сп. „Железопътен транспорт”, Железопътен транспорт = Railway Transport Magazine. ISSN 1310-683X. - 10 (2006), с. 36-39, УДК 656.2(497.223), COBISS.BG-ID 1173977316, стр. 36-39
14. Тодоров С., Лепоев М., Съвместимост и безопасност на високоскоростните жп отсечки, сп „Железопътен транспорт”, Железопътен транспорт = Railway Transport Magazine. ISSN 1310-683X. - 3 (2008), с. 36-38, УДК 656.25, COBISS.BG-ID 1181735396, стр.36-38
15. Тодоров С., Движение на влака в хоризонтални криви – недостиг и излишък на надвишение, ел. научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, ISSN 1312-3823, Том 12, Брой 3/3, Година 2014, стр. VIII-9-15, http://www.mtc-aj.com/academic-journal.php?lang=en
16. Тодоров С., И. Янакиев, Развитие на железопътните гари на гр. Плевен, научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, ISSN 1312-3823, том 13, бр. 3/3 2015 г., art.ID1228, стр. VIII-67-71, http://www.mtc-aj.com/academic-journal.php?lang=en
17. Постолова Н., С. Тодоров, Р. Захариева, Иновативни решения при оползотворяване на излезли от употреба железопътни материали за строителни цели, научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, ISSN 2367-6620, том 14, бр. 3/3 2016 г., art.ID1364, стр. XIV-21-26, http://www.mtc-aj.com/academic-journal
18. Todorov S., D. Mihaylov, Application of modern technologies and developments in the reconstruction of “Grag Ignatiev” blv., Приложение на съвременни технологии и разработки при изпълнението на реконструкция на бул. „Граф Игнатиев“, Proceeding year 2 volume 2/4 „Industry 4.0", 12-15 December 2018, ISSN (print) 2535-0153, ISSN (Online) - 2535-0161, p.188-192, http://industry-4.eu/winter/sbornik/2-2018.pdf
19. Тодоров С., К. Куцарова, Определяне на спирачната сила и оценка на опасните участъци по жп мрежата на РБ, научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, ISSN 2367-6620, том 17, брой 3, 2019 г., ISSN1312-3823(print), ISSN 2367-6620 (online) стр. VIII-19-25, http://www.mtc-aj.com/academic-journal.php?lang=en
20. Todorov S., Research of the factors determining the safety of train movement under breaking – interoperability, Proceeding year 3 volume 3/7, 11-14 December 2019, ISSN (print) 2535-0153, ISSN (Online) - 2535-0161, http://industry-4.eu/winter/sbornik/3-2019.pdf
21. С. Тодоров, Изключения от нормите на проект за развитие на жп възел София – оперативна съвместимост, научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, ISSN 2367-6620 (print), ISSN 2367-6620 (online) 2020/3 г., стр. XIV-21-26, http://www.mtc-aj.com/faculty-conferences.htm
22. Todorov S., K. Kutsarova-Dimitrova, Analysis of an existing gantry crane track on assembly base Kazichene Анализ на съществуващ подкранов релсов път в звеносборъчна база Казичене, International scientific journal "Machines. Technologies. Materials", Issue 5, WEB ISSN 1314-507X; PRINT ISSN 1313-0226, p.189-191, https://stumejournals.com/journals/mtm/2022/6/189.full.pdf,

Статии в годишници:

23. Тодоров С., Енергийна оценка на железопътни надлъжни профили, “Годишник на УАСГ” Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия - София = Annuaire de l'Universite d'Architecture, de Genie Civil et du Geodesie - Sofia. ISSN 1310-814X. - 39 [за 1996/2000], 8 (2001), с. 21-39 ,ISSN 1310-814X (print); ISSN 2534-9759 (online), том 39, свитък 8, 1998 г. УДК 625.11, COBISS.BG-ID 1156335844, София, стр. 21-39
24. Тодоров С., Р. Вълков, Стратегически изисквания при проектиране на реконструкцията и електрификацията на участъци от I-ва железопътна линия, Научни трудове кн. 72, ВВОУ „Васил Левски“ В. Търново, 2002, стр.421-428, ISSN 0861-0312 3
25. Тодоров С., Нормативни изисквания и състояние на железния път във вътрешнозаводските линии на МП-Дебелт, Годишник на МГУ “Св. Иван Рилски”, том 44-45, 2002 г., Годишник на Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски" - София. ISSN 1312-1820. - 44-45, 2 (2002), с. 19-21 , УДК 658.286.2:625.3, COBISS.BG-ID, 1178448356, София (Standard requirements and conditions of railway track inside lines in MP Debelt, Annual of MGU “Sv. Iv. Rilski”, vol. 44-45, 2002, Sofia), р.19-23
26. Тодоров С., М. Жипонов, Инфраструктурен проект по програма ИСПА Пловдив – Свиленград, Международна научно-приложна конференция УАСГ2009, 29–31 октомври 2009, Годишник на УАСГ, ISSN 1310-814X (print); ISSN 2534-9759 (online), свитък ХI, Мостове, Транспортно строителство, стр.239-247, COBISS.BG-ID – 1120880100, https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/1120880100#full
27. Сентова Е., С. Тодоров, Б. Белев, П. Павлов, В. Радулов, С. Василева, Я. Мерджанова, Разработване на средства (инструментариум) за оценка на работата на преподавателите и качеството на обучение, “Годишник на УАСГ”, ISSN 1310-814X (print); ISSN 2534-9759 (online), том ХLVII, свитък IV, 2015 г. София, стр. 41-53, COBISS.BG-ID – 1120880100, https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/1120880100#full
28. Сентова Е., С. Тодоров, Б. Белев, П. Павлов, В. Радулов, С. Василева, Разработване на компоненти на система за кариерно израстване, “Годишник на УАСГ”, ISSN 1310-814X (print); ISSN 2534-9759 (online), том ХLVII, свитък IV, 2015 г. София, стр. 53-61, COBISS.BG-ID – 1120880100, https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/1120880100#full
29. Тодоров С., Железопътен транспорт за обслужване на големи товародатели, Годишник на УАСГ, ISSN 1310-814X (print); ISSN 2534-9759 (online), София, том 51, бр. 7, 2018 г., 81-92 стр., https://www.uacg.bg/UserFiles/File/UACEG_Annual/2018/7.pdf
30. Тодоров С., К. Куцарова-Димитрова, М. Илиев, Изследване на факторите, обуславящи безопасността на движение на влаковете при спирачен режим, “Годишник на УАСГ”, ISSN 1310-814X (print); ISSN 2534-9759 (online), том 53, бр. 3, 2020 г. София, стр. 755-774, https://uacg.bg/UserFiles/File/UACEG_Annual/2020/Брой 3/16-T-5.pdf
31. Тодоров С., М. Илиев, Изследване на динамичните параметри на движението на железопътните возила при преминаване през стрелки и коловозни съединeния, “Годишник на УАСГ”, ISSN 1310-814X (print); ISSN 2534-9759 (online), том 55, бр. 3, 2022 г. София, стр. 755-774, https://uacg.bg/UserFiles/File/UACEG_Annual/2022/Брой 3/16-T-5.pdf
32. Тодоров С., В. Попов, Временна организация на движението по време на строителството на временен жп прелез – път I-1 (Е-79) „Мездра – Ботевград“, Годишник на УАСГ, 2023, ISSN 1310-814X (print); ISSN 2534-9759 (online), том 56, бр. 1, 2022 г. бр.1, София, стр.17-33, https://uacg.bg/UserFiles/File/UACEG_Annual/2023/Брой1/1-T-1(1).pdf
33. Тодоров С., Д. Нитова, Н. Павлов, Възможности за внедряване на системи за хоризонтално претоварване на контейнери в железопътната мрежа на България, Годишник на УАСГ, 2023, ISSN 1310-814X (print); ISSN 2534-9759 (online), том 56, бр. 1, 2023 г., стр.49-60, https://uacg.bg/UserFiles/File/UACEG_Annual/2023/Брой1/1-T-1(1).pdf
34. Тодоров С., М. Илиев, Оценка на комфорта на пътуване при движение по железопътната инфраструктура, “Годишник на УАСГ”, ISSN 1310-814X (print); ISSN 2534-9759 (online), том 56, бр. 4, 2023 г. София, стр. 1757-1770, https://uacg.bg/UserFiles/File/UACEG_Annual/2023/Брой4/11.pdf
35. Тодоров С., Д. Нитова, Изследване на обхвата на интермодалните превози в железопътната мрежа на Република България, Годишник на УАСГ, 2023, ISSN 1310-814X (print); ISSN 2534-9759 (online), том 56, бр. 4, 2023 г., стр.1771-1782, https://uacg.bg/UserFiles/File/UACEG_Annual/2023/Брой4/12.pdf
 

Доклади на конференции в чужбина:

36. Тодоров С., Приложение метода Рунге -Кута-Фелберг для решения уравнения движения поезда, IV Международная конференция “Проблем прочности материалов и сооружений на транспорте” Санкт Петербург, 29-30.06.1999г., стр. 145-150, http://library.pgups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
37. Тодоров С., Состояние и проблемы переходных крив для трамвайного рельсового пути в Софии, МНК “Транспорт XXI века”, ISSN 0866-9546, e-ISSN 2300-8830, 19-21.09.2001 г. Варшава, 289-294.
38. Nikolov V., Todorov S., Ivanov R, Structural changes in Bulgarian railways 2003, Zilina, Slovac Republic, 27-28 may 2003, р.60-65
39. Todorov S., Topical condition of railway infrastructure in Bulgarian with view of destruction from highly level of water in summer of 2005, report to TU Vienna, 05.2006, стр. 1-14
40. Todorov S., Bulgerian experiance in high speed railways, МНК, RAILCON'08, Ниш, Сърбия, pp.37-40 ISBN 978-86-80587-78-3, CD, Nis 9-10.10.2008
41. Todorov S., Safety measures for level crossings, 11-th Forum of rail transport, Bratislava, h. Double Tree by Hilton, 17 - 18 March 2015 г., ISBN 978-80-89664-26-9, р. 71-75, https://www.fkd.sk/en/
42. Todorov S., New structures for tram lines in Sofia, 15-th Forum of rail transport, Bratislava, h. Double Tree by Hilton, 19 - 20 March 2019 г., ISBN 978-80-8209-004-1, р. 63-67, https://www.fkd.sk/en/
43. Todorov S., K. Kutsarova-Dimitrova, Obmedzenie rychlosti po prude od Bulharskeho subsystemu zeleznij infrastruktury (interoperabilita) Speed limiting downhills in the Bulgarian railway infrastructure subsystem (interoperability), Bratislava, h. Double Tree by Hilton, 10 - 11 May 2022 г., ISBN 978-80-89664-26-9, р. 50-55, https://www.fkd.sk/en/
44. Todorov S., Vibration from the rails in the Sofia metropolitan, Bratislava, h. Double Tree by Hilton, 14-15 March 2023, ISBN 978-80-89664-26-9 р. 22-27, https://www.fkd.sk/en/

Доклади на международни конференции в страната:

45. Мирчев М., Лазаров К., Иванов Б., Тодоров С., Железопътна стрелка тип 49-1:9 R=300m на стоманобетонни траверси, юбилейна научна сесия “100 г. жп образование” на ВНВТУ, 1989 г. София
46. Тодоров С., Парабола от четвърта степен, като преходна крива, VI научно-техническа сесия на ВВТУ 10-12.11.1993 г. София
47. Тодоров С., Маса на влака при пътническо и товарно движение, VII научна конференция на ВВТУ 17-18.11.1994 г. София.
48. Тодоров С., По-пълно използване на теглителните възможности на електрическите локомотиви при проектиране на железопътни линии, VIII научна конференция на ВВТУ 16-17.11.1995 г. София
49. Тодоров С., За свързването на елементите от надлъжния профил, IX научна конференция с международно участие ТЕМПРТ’96 НТС-София 02.11.1996 г.
50. Тодоров С., Енергийна оценка на надлъжни профили, доклад пред X научна конференция с международно участие ТЕМПРТ’97 НТС-София 1997 г.
51. Тодоров С., Екологични аспекти на проектирането на железопътни линии, II международна научно-техническа конференция, НТС - 1999 г. София, стр. 13-15
52. Тодоров С., Вредни фактори върху околната среда при проектиране и експлоатация на железопътни линии, НС’99 на РУ “Ангел Кънчев”, НАУЧНИ трудове – Русенски университет “Ангел Кънчев" = Научные труды.... – Русе, 1999-
Заб.: Продължение на Научни трудове - Висше техническо училище "Ангел Кънчев" - Русе ISSN 0205-3322 7-8.10.1999 г. Русе, ISBN 1311-3321 (print) 2603-4123 (online)
53. Тодоров С., Николов В.А., Технология на ремонтите и текущото поддържаен на вътрешнозаводския транспорт в МК Дебелт, VII МК на ТУ MOTOAUTO2000, 18-20.10.2000 г. София, vol. II AUTOMOBILES, TRANSPORT, INFRASTRUCTURE AND AIRCRAFTS, стр. 89-91
54. Тодоров С., Състояние и переспективи за развитие на I-ва железопътна линия, VII МК на ТУ MOTOAUTO2000, 18-20.10.2000 г. София, vol. II AUTOMOBILES, TRANSPORT, INFRASTRUCTURE AND AIRCRAFTS, стр. 92-95
55. Николов В., Тодоров С., Вътрешнозаводски автомобилен транспорт - обикновен и специализиран в тежката промишленост, VII МК на ТУ MOTOAUTO2000, 18-20.10.2000г. София, vol. II AUTOMOBILES, TRANSPORT, INFRASTRUCTURE AND AIRCRAFTS, стр. 153-155
56. Тодоров С., Р. Вълков, Стратегически изисквания при проектирането на реконструкцията и електрификацията на участък от 1-ва жп линия, международна научна конференция 2001, ВНВУ „В. Левски“, 21-22.06.2001;
57. Тодоров С., Устройство на надвишението и преходите на надвишението за трамвайните линии в София, Научна сесия ВСУ’ 2001, ISBN 1314-071X, 29.05-01.06.2001 г. на ВСУ “Л.Каравелов”, София, стр. 50-55
58. Тодоров С., Определяне на основното съпротивление при движение на влака за нуждите на проектирането на железопътни линии, Научна сесия ВСУ’ 2001, 29.05-01.06.2001 г. на ВСУ “Л. Каравелов”, ISBN 1314-071X, София, стр. 42-49
59. Лепоев М.Г., Тодоров С., Място и роля на рециклирания баласт при подновяването на железния път, XI НКМУ “ТЕМПТ 2001 - транспортът на XXI век” на ВТУ “Т.Каблешков”, 15-16.11.2001 г. София, стр. 537-540
60. Тодоров С., Изисквания към разположението на разменните гари при реконструкция и електрификация на жп линии, XI НКМУ “ТЕМПТ 2001 - транспортът на XXI век” на ВТУ “Т.Каблешков”, 15-16.11.2001г. София, стр. 541-544
61. Тодоров С., Методика за оптимизиране на количеството на земните маси при сравнение на проектни варианти на жп линии, XI НКМУ “ТЕМПТ 2001 - транспортът на XXI век” на ВТУ “Т. Каблешков”, 15-16.11.2001 г. София, стр. 545-550
62. Тодоров С., Геометрична схема и приложение на железопътни стрелки на стоманобетонни траверси, НКМУ, ВСУ’ 2002, 29-31.05.2002 г. на ВСУ “Л. Каравелов”, ISBN 1314-071X, София, стр. 46-50
63. Тодоров С., Строителни габарити при релсовия транспорт, ЮНК с межд. участие ВСУ’ 2003, 30.10-01.11.2003г. на ВСУ “Л.Каравелов”, ISBN 1314-071X, София, стр. 91-96
64. Тодоров С., Нормативни стойности на надвишението в железопътните криви, XІІІ НК с межд. участие Транспорт 2003, 13-14.11.2003 г. на ВТУ “Т. Каблешков”, София, стр.83-88.
65. Тодоров С., Варианти за реконструкция на железопътния участък Бойчиновци-Брусарци за 160 km/h доклад пред НК с международно участие ВСУ’2004, ІІ том, 20-22.05.2004 г., София, стр. ІV-35-38.
66. Тодоров С., Технически допуски за междурелсието на железния път, XІV НК с межд. участие Транспорт 2004, 11-12.11.2004 г. на ВТУ “Т. Каблешков”, София, стр.113-116
67. Тодоров С., Нормативни натоварвания върху железния път и съоръженията, XІV НК с межд. участие Транспорт 2004, 11-12.11.2004 г. на ВТУ “Т. Каблешков”, София, стр.107-112
68. Тодоров С., Прилежаща инфраструктура на жп връзката Видин-Калафат за 160 km/h, доклад пред НК с международно участие ВСУ’2005, ISBN 1314-071X, ІІ том, 26-27.05.2005 г., София, стр.VІІ-62-65
69. Тодоров С., Нормативни документи и принципи за оценка на техническото състояние на железния път, доклад пред НК с международно участие ВСУ’2005, ISBN 1314-071X, ІІ том, 26-27.05.2005 г., София, стр.VІІ-66-70
70. Тодоров С., Михов Я., Реконструкция на железопътни съоръжения в гара Видин, XV НК с межд. участие Транспорт 2005, 10-11.11.2005 г. на ВТУ “Т. Каблешков”, София, стр.V-46 – V-50
71. Тодоров С., Е. Георгиева, Съвременни транспортни решения в обслужването на Аерогара София, Юбилейна научна конференция на УАСГ, 17-18 май 2007 г., стр.215-230
72. Тодоров С., Проблемът за високите скорости в българските железници, Юбилейна научна конференция на УАСГ, 17-18 май 2007 г., стр. 207-214
73. Лепоев М., С. Тодоров, Рециклиране на строителни отпадъци, генерирани на територията на столична община, НК SAGEM, 10-15 юни, Албена 2007, стр. 154-165
74. Тодоров С., Лепоев М., Актуални технически изисквания за съвместимост и безопасност на високоскоростните отсечки в Р България, 11-12.10.2007, Sofia, Bulgaria UEEIV-Conference and Exhibition with NGSRTE/WTVV/BDZ, Railway-Forum 2007, "Bulgarian Railway in the European Union - Compatibility and Investments".
75. Тодоров С., Реализация на инженерно-техническите кадри в железопътната инфраструктура, 11.-12.10.2007, Sofia, Bulgaria UEEIV-Conference and Exhibition with NGSRTE/WTVV/BDZ, Railway-Forum 2007, "Bulgarian Railway in the European Union - Compatibility and Investments".
76. Тодоров С., Георгиева Е., Анализ на транспортните връзки на столицата с аерогара София във връзка с разширението на софийското метро, Юбилейна МНК "Тунелно и метростроителство. Десет години софийско метро.", 28-29.01.2008, София, стр. 183-190
77. Тодоров С., Актуално състояние на строителството на метротунела под Босфора, Юбилейна МНК "Тунелно и метростроителство. Десет години софийско метро.", 28-29.01.2008, София, стр. 228-233
78. Тодоров С., Нови магистърски програми по "Транспортно строителство", Железопътен форум 2008, София, 13-14.11.2008
79. Тодоров С., Габарити за железопътни мостове, Трети симпозиум по мостове, Проектиране и изграждане на мостове, УАСГ, София, 29.05.2009, стр. 154-164
80. Тодоров С., Студентска и преподавателска мобилност по програма "Еразъм" (опит на факултета по транспортно строителство при УАСГ), Научно-техническа конференция, Младежки форум 2009, НТС, София, 11.06.2009
81. Тодоров С., Строителство на жп линията Пловдив-Свиленград фаза 1, Крумово-Първомай, Научна конференция с международно участие, БулТранс-2009, ISBN 1313-955, ТУ, Созопол, 24-26.09.2009, стр. 183-186 http://www.bultrans.org/files/proceedings/bultrans-2009.pdf
82. Тодоров С., М. Жипонов, Инфраструктурен проект по програма ИСПА Пловдив – Свиленград, Национална конференция с международно участие на тема: "Европейски железопътни коридори и стратегически направления - реализация на проектите в България", Дом на НТС Пловдив, 13–14 ноември 2009, стр.1-22
83. Тодоров С., В. Попов, Реконструкция на V железопътна линия София - Кулата в участъка Генерал Тодоров - Кулата, Х международна научна конференция, ВСУ’ 2010, ISBN 1314-071X, 03.06.2010,
84. Костадинов Н., С. Тодоров, Пътна безопасност при пресичане на жп прелез, НПК "Безопасност на движението", Тракийски университет, Стара Загора, ТК Ямбол, 11 май 2011, ISBN: 978-954-9999-77-8, стр.5-10 Кн 298, pp. 5-10, УДК 656.11(063) COBISS.BG-ID 1245845220 , http://tk.uni-sz.bg/files/Obnoven%20Sbornik%20D1%20-D20%20final.pdf
85. Иванова М., С. Тодоров, Безопасност на пътните потоци при железопътните прелези на България, НПК "Безопасност на движението", Тракийски университет, Стара Загора, ТК Ямбол, 11 май 2011, ISBN: 978-954-9999-77-8, стр. 11-16 Кн 298, pp. 11-16, УДК 656.11(063) COBISS.BG-ID 1245845220 , http://tk.uni-sz.bg/files/Obnoven%20Sbornik%20D1%20-D20%20final.pdf
86. Тодоров С, Достъп на хората с увреждания до обществен транспорт, ХІ МНК ВСУ`2011, ВСУ "Л. Каравелов", ISBN 1314-071X, 2-3 юни 2011, стр.VІ-120-125
87. Тодоров С., Основни тенденции за развитието на жп възел София, ХІ МНК ВСУ`2011, ВСУ "Л. Каравелов", ISBN 1314-071X, 2-3 юни 2011, стр. VІ-126-130
88. Тодоров С., Проблемът с минималните разстояния между участъци с резки промени в кривината при проектиране на железопътни линии, 20-та МНК, Транспорт 2011 г., на ВТУ "Т. Каблешков", V65-69, Academic journal, mechanics, transport comunications, ISSN 1312-3823, issue 3, 2011, articale №0545, http://www.mtc-aj.com/conf_2011/dok_545.pdf
89. Тодоров С., Куцарова К., Напрегнато състояние и работа на стълб за висяща въжена линия, XII МНК ВСУ’2012, ВСУ "Л. Каравелов", ISBN 1314-071X, 7-8 юни 2012, стр. VI-25-30, http://www.vsu.bg/k2012bg/IV-page_v_x.pdf
90. Тодоров С., С. Александрова, Реконструкция и обновяване на гара Казанлък, XII МНК ВСУ’2012, ВСУ "Л. Каравелов", ISBN 1314-071X, 7-8 юни 2012, стр. VI-31-36
91. Тодоров С., Г. Михайлова, Схема и място на железопътния транспорт в генералния план на промишлено предприятие „Неохим“ АД, XII МНК ВСУ’2012, ВСУ "Л. Каравелов", ISBN 1314-071X, 7-8 юни 2012, стр. VI-37-42
92. Schoebel A., S. Todorov, Simulation of railway operation for estimation of demand on railway infrastructure, Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ2012, ISBN 978-954-724-049-0, 15-17 November 2012, vol. 3, p.231-236 https://publik.tuwien.ac.at/publist.php?nojava=0&perstissid=41832&ext=1&lang=1
93. Тодоров С., И. Иванов, Транспортно схема и място на железопътния транспорт в генералния план на голямо промишлено предприятие „Каолин“ АД, Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ2012, ISBN 978-954-724-049-0, 15-17 November 2012, vol. 3, p.255-260
94. Тодоров С., Интегриран обществен транспорт, ОП „Регионално развитие“, 1 национална и 10 европейска конференция с международно участие „Съвременни възможности и стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на гр. Сливен през програмния период 2014+“, 26 юни 2013, Сливен, 24 стр., http://www.euroarch.eu/dpp2013.htm
95. Расимова А., С. Тодоров, Железопътен прелез с бариери гр. Асеновград. Европейски тенденции в пътната безопасност, Journal of the Technical University – Sofia, Plovdiv branch, Bulgaria, “Fundamental Sciences and Applications” Vol. 19, 2013, International Conference Engineering, Technologies and System, TECHSYS 2013, Bulgaria
96. Тодоров С., Възможности зa развитие на железопътен възел Бургас във връзка с проекта за интегриран градски транспорт по ОП „Регионално развитие“, Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ2012, ISBN 1312-3823, том 11, бр. 3 10-13 октомври 2013, стр. VIII-1-6
97. Тодоров С., Актуални проекти на транспортната инфраструктура – хоризонт 2020, семинар на AutoDesk на тема: Иновативни решения за проектиране на нова, рехабилитация и реконструкция на съществуващата пътна инфраструктура, 25 ноември, х-л Хилтън, София
98. Тодоров С., Транспортните коридори на Балканите и свързаност на коридор №8, 14 МНК ВСУ’2014, ВСУ "Л. Каравелов", 5-6 юни 2014, ISBN 1314-071X, том 3, стр. I-31-36
99. Тодоров С., Проблемно проектиране на варианти в участъка Карнобат - Лозарево, 14 МНК ВСУ’2014, ВСУ "Л. Каравелов", 5-6 юни 2014, ISBN 1314-071X, том 4, стр. I-363-368
100. Тодоров С., М. Иванова, Пасивни мерки за пътна безопасност при пресичане на железопътни прелези, 7-ма НК по пътища с международно участие, гр. Несебър, к. к. Слънчев бряг, хотел „Иберостар“, 08 - 12 октомври 2014 г.
101. Тодоров С., Движение на влака в хоризонтални криви – недостиг и излишък на надвишение, 14 МНФ „Техника и строителни технологии в транспорта“ , ВТУ "Т. Каблешков", 18-19 септември 2014, ISSN 1312-3823, Том 12, Брой 3/3, Година 2014, стр. VIII-9-15 http://www.mtc-aj.com/academic-journal.php?lang=en
102. Тодоров С., Възможности за развитие на железопътното направление София-Пловдив през Панагюрище, 15 МНК ВСУ’2015, ВСУ "Л. Каравелов", 4-5 юни 2015, ISBN 1314-071X, том 2, стр. I-298-302
103. Викторов А., Тодоров С., Актуално развитие на интегрирания градски транспорт (зелен трамвай), 8-ма НК по пътища с международно участие, гр. Несебър, хотел „Сол Несебър ризорт“, 30 септември - 02 октомври 2015 г., стр.1-13
104. Тодоров С., И. Янакиев, Развитие на железопътните гари на гр. Плевен, 22-ра МНК на ВТУ „Т. Каблешков“, Боровец, х. „Самоков“, 08 - 10 октомври 2015 г., част 3, стр. 67-71 https://mtc-aj.com/article.1228.htm
105. Тодоров С., В. Попов, Изследване геометричните параметри при пресичането на едно ниво между пътища и жп линии при подновяване на железните пътища (Проблеми и решения от жп линия Илиянци-Курило и Курило-Реброво), Х-та „Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие“, на ФТС и УАСГ, Несебър, 12-14.10.2017 г., 1-13 стр.
106. Тодоров С., Железопътен транспорт за обслужване на големи товародатели, Международна юбилейна научна конференция 75 години УАСГ, София, 1-3 ноември 2017 г., 1-12 стр.
107. Тодоров С., Развитие на жп възел София на база изпълнен проект за модернизация на жп участъци: „гара Волуяк – гара Биримирци“, „гара София през гара София север – гара Илиянци“ и „гара Казичене през гара Мусачево – гара Столник“, ХI-та „Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие“, на УАСГ, Несебър, 11-13.10.2018 г., 1-12 стр.
108. Тодоров С., Обосновани изключения от нормите и изискванията по заданието на проект за развитие на жп възел София, договор 1, XVIII юбилейна научна конференция по строителство и архитектура ВСУ’2018, ВСУ "Л. Каравелов", 18-20 октомври 2018, ISBN 1314-071X, том 1, част 7-9
109. Todorov S., D. Mihaylov, Application of modern technologies and developments in the reconstruction of "Graf Ignatiev" Blvd., III International scientific conference “Industry 4.0”, Bulgarian Scientific-Technical Union, 12-15 December 2018, ISSN (print) 2534-8582, https://stumejournals.com/journals/i4/2018/6/312
110. Тодоров С., „Подготовка на кадри за строителната индустрия с оглед индустрия 4.0“, форум EDA 10 European scientific conference on condition and processes on investment, planning, build-up and development of building industry 2020+ VISEGRAD+ May 15-16 2019, Sofia, Bulgaria, ISBN 978-80-87159-53-8
111. Todorov S., Research of the scope of intermodal transport in the railway network of the Republic of Bulgaria, 22st International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2022, Book number …, 02 - 11 July, 2022, Pages, ISBN: 978-619-7603-22-4, ISSN: 1314-2704, https://doi.org/10.5593/sgem2022/.../.....
112. Тодоров С., Р. Македонска Подготовка на кадри за безопасна пътна инфраструктура, VIII годишна конференция на тема „Безопасна пътна инфраструктура“, Българска браншова асоциация пътна безопасност, 15-16 септември 2022 г. Хисаря, 1-11 стр.
113. Todorov S., V. Popov, M. Iliev, Positioning intermodal terminals optimally along a railway line using the train differential equation of motion, International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS`2022, October 06 - 08, 2022, Varna, Bulgaria (ICAI'22), 987-1-6654-7625-6/22/$31.00 ©2022 IEEE, DOI: 10.1109/ICAI55857.2022.9960051, Publication Year: 2022, Page(s): 399 – 404, https://ieeexplore.ieee.org/document/9960106
114. Тодоров С., Д. Нитова, Н. Павлов, Приложение на иновативни технологии в интермодални терминали, конференция НСОИЖП на тема „Иновативни конструкции и технологии за изграждане на железопътни съоръжения“, 14 октомври 2022 г. Хисаря, 1-7 стр.
115. Тодоров С., В. Попов, Временна организация на движението по време на строителството на временен жп прелез – път I-1 (Е-79) „Мездра – Ботевград“, Юбилейна научна конференция на УАСГ „80 години УАСГ, 9-11 ноември 2022 г. 17 стр.
116. Тодоров С., Д. Нитова, Н. Павлов, Възможности за внедряване на системи за хоризонтално претоварване на контейнери в железопътната мрежа на България, Юбилейна научна конференция на УАСГ „80 години УАСГ, 9-11 ноември 2022 г. София, 1-12 стр.
117. Todorov S., Kutsarova-Dimitorova, K., Iliev, M., Theretical model for evaluating the vibrational output and thus the urban environmental impact of a public transit railway track, 23-st International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2023, Issue 5.1, DOI Issue 10.5593/sgem2023/5.1 2-11 July, 2023, 10.5593/sgem2023/5.1/s23.83 , ISBN: 978-619-7603-22-4, ISSN: 1314-2704, https://epslibrary.at/sgem_jresearch_publication_view.php?page=view&editid1=9343

 

Редактирани стандарти:

1) БДС EN 13803-1 „Железопътна техника. Релсов път. Проектни параметри на железния път в план. Железен път с междурелсие 1435 mm и по-широко. Част 1: Обикновена линия“, 2010 г., 70 стр.
2) БДС EN 13803-2+A1 „Железопътна техника. Релсов път. Трасе на железния път. Междурелсие 1435 mm и по-голямо. Част 2: Железопътни стрелки и кръстовини и сравними условия при проектиране на трасе с резки изменения на кривината“, 2011 г., 51стр.
3) БДС EN 15877-1 „Маркиране на железопътни превозни средства. Част 1: Товарни вагони“, 2016, 138 стр.

Рецензирани дисертации, хабилитационни трудове, монографии, учебници и ръководства:

1) Становище в конкурс за заемане на академична длъжност „Главен асистент” в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност "Строителна механика, съпротивление на материалите", обявен в ДВ 90/11.11.2022 г. и на web-страницата на ВСУ „Л. Каравелов“ за нуждите на кат. „Механика и математика” с кандидат гл. ас. д-р инж. Антон Гороломов, 2022 г.
2) Становище в конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент” в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност " Проектиране, строителство и поддържане на улици, автомобилни пътища и съоръжения", обявен в ДВ 41/03.06.2022 г. и на web-страницата на УАСГ за нуждите на кат. „Пътища и транспортни съоръжения” с кандидат гл. ас. д-р инж. Димитър Мартинов, 2022 г.
3) Становище в конкурс за заемане на академична длъжност „Главен асистент” в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност "Проектиране, строителство и поддържане на улици и на автомобилни пътища", обявен в ДВ 41/03.06.2022 г. и на web-страницата на УАСГ за нуждите на кат. „Пътища и транспортни съоръжения” с кандидат гл. ас. д-р инж. Марин Дончев, 2022 г.
4) Становище в конкурс за заемане на академична длъжност „Професор” в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Земна основа, фундиране и подземно строителство”, обявен в ДВ 36/13.05.2022 г. и на web-страницата на УАСГ за нуждите на кат. „Железници” с кандидат доц. д-р инж. Андрей Тоцев, 2022 г.
5) Становище в конкурс за заемане на академична длъжност „Главен асистент” в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност " Организация и управление на строителството", обявен в ДВ 47/14.07.2022 г. и на web-страницата на ВСУ „Л. Каравелов“ за нуждите на кат. „Технология и мениджмънт на строителството” с кандидат гл. ас. д-р инж. Владислава Гогова-Илиева, 2022 г.
6) Становище в конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент” в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност "Земна механика", обявен в ДВ 39/27.05.2022 г. и на web-страницата на ВТУ „Т. Каблешков“ за нуждите на кат. „Транспортно строителство и съоръжения” с кандидат гл. ас. д-р инж. Стойна Костова, 2022 г.
7) Рецензия в конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент” в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност " Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения", обявен в ДВ 49/11.06.2021 г. и на web-страницата на ВТУ „Т. Каблешков“ за нуждите на кат. „Транспортно строителство и съоръжения” с кандидат гл. ас. д-р инж. Коста Костов, 2021 г.
8) Становище в конкурс за заемане на академична длъжност „Професор” в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Организация и управление на производството (строителството)”, обявен в ДВ 33/20.04.2021 г. и на web-страницата на ВТУ „Т. Каблешков“ за нуждите на кат. „Транспортно строителство и съоръжения” с кандидат доц. д-р инж. Мира Зафирова, 2021 г.
9) Становище в конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент” в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност " Строителна механика, съпротивление на материалите", обявен в ДВ 15/19.02.2021 г. и на web-страницата на ВСУ „Л. Каравелов“ за нуждите на кат. „Математика и механика” с кандидат гл. ас. д-р инж. Илиана Стойнова, 2021 г.
10) Становище в конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент” в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност "Строителни конструкции (Стоманобетонни конструкции)", обявен в ДВ 15/19.02.2021 г. и на web-страницата на ВСУ „Л. Каравелов“ за нуждите на кат. „Строителни конструкции” с кандидат гл. ас. д-р инж. Станислав Цветков, 2021 г.
11) „Изследване на геометричните параметри на железния път“, становище за дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност 02.15.11 „Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения” на ас. инж. Владимир Попов от УАСГ, катедра „Железници”, 2018 г.
12) „Анализ на възможностите за подобряване дълготрайността на конструкцията на градския релсов път“, становище за дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност 02.15.11 „Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения” на инж. Владимир Жеков от ВТУ „Тодор Каблешков“, катедра „Транспортно строителство и съоръжения”, 2018 г.
13) „Анализ и изследване на монолитна подрелсова основа върху земно платно и изкуствени съоръжения“, рецензия на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност 02.15.11 „Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения” на ас. инж. Коста Костов от ВТУ „Т. Каблешков“, катедра „Транспортно строителство и съоръжения”, 2017 г.
14) Рецензия в конкурс за заемане на академична длъжност „Професор” в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения (гари, гарови съоръжения и железопътна експлоатация)”, обявен в ДВ 38/25.05.2015 г. и на web-страницата на УАСГ за нуждите на кат. „Железници” с кандидат доц. д-р инж. Дарина Нитова, 2015 г.
15) Рецензия за списание Journal of Rail and Rapid Transit, Reliability Analysis of Switches and Crossings: A Case Study in the Swedish Railway, с автори Behzad Ghodrati, Stephen Mayowa Famurewa, Alireza Ahmadi, Hadi Hoseinie, 2015
16) Становище в конкурс за заемане на академична длъжност „Професор” в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност "Проектиране, строителство и поддържане на улици, автомобилни пътища и съоръжения", обявен в ДВ 67/30.07.2013 г. и на web-страницата на УАСГ за нуждите на кат. „Пътища” с кандидат доц. д-р инж. Румен Миланов, 2014 г.
17) Становище в конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент” в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност "Проектиране, строителство и поддържане на улици, автомобилни пътища и съоръжения", обявен в ДВ 67/30.07.2013 г. и на web-страницата на УАСГ за нуждите на кат. „Пътища” с кандидат гл. ас. д-р инж. Валентин Николов, 2014 г.
18) Нитова Д., Гари, гарови съоръжения и железопътна експлоатация, учебник за УАСГ, 2013 г. София, 390 стр., рецензия
19) Рецензия в конкурс за заемане на академична длъжност „Професор” в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност "Проектиране, строителство и поддържане на улици, автомобилни пътища и съоръжения", обявен в ДВ 54/15.07.2011 г. и на web-страницата на УАСГ за нуждите на кат. „Пътища” с кандидат доц. д-р инж. Петър Стефанов, 2011 г.
20) Рецензия в конкурс за заемане на академична длъжност „Професор” в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност "Проектиране, строителство и поддържане на улици, автомобилни пътища и съоръжения", обявен в ДВ 54/15.07.2011 г. и на web-страницата на УАСГ за нуждите на кат. „Пътища” с кандидат доц. д-р инж. Николай Михайлов, 2011 г.
21) Денчева Зл., Лепоев М., Пишмиров С., Попов Вл., Ръководство за разработване на учебен проект по железопътно строителство, ръководство за студентите от УАСГ, 2008 г. София, 137 стр., рецензия
22) Рецензия в конкурс за получаване на научното звание „Доцент” по научна специалност 02.15.11 „ Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения (гари, гарови съоръжения и железопътна експлоатация)” обявен за нуждите на кат. „Железници” при УАСГ в ДВ бр. 42 от 29.05.2007 г. с кандидат д-р инж. Дарина Нитова, 2008 г.
23) Тасев Й., Д. Нитова, Гари, гарови съоръжения и железопътна експлоатация, УАСГ, 2007 г. София, 208 стр., рецензия
24) Рецензия в конкурс за получаване на научното звание „Доцент” по научна специалност 02.14.05 „Управление и експлоатация на железопътния транспорт (Технологии в железопътни гари и възли)” за нуждите на катедра „Железопътна техника” при ТУ – София, обявен в ДВ бр. 32 от 25 март 2008 г на д-р инж. Димитър Дичев, 2008 г.
25) „Комплексна оптимизация на коловозните развития на гарите за високи скорости на движение“, рецензия на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност 02.15.11 „Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения” на гл. ас. инж. Дарина Нитова от УАСГ, катедра „Железници”, 2006 г.
26) “Определяне оптималния брой, разположение и техническа съоръженост на гарите по железопътните коридори” рецензия на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност 02.14.05 “Управление и експлоатация на железопътния транспорт” на маг. инж. Димитър Дичев, 2004 г.
 

Друга информация

Награди:

Златна значка "Проф. Асен Златаров" от федерацията на НТС в България, 2009 г.
Студентска награда „Шаман на годината“ от „Прокарващите пътеки“ - ХАОС 2011
Студентска награда „Преподавател на годината за ФТС“ - ХАОС 2012, 2013, 2014
 

Книги

Конспекти

Пътища и железници
проф. С. Тодоров, доц. Яг. ТодороваГрадски релсов път
проф. д-р инж. Тодоров

Проектиране и строителство на жп линии
проф. д-р инж. Стойо Тодоров


Обществен пътнически транспорт
проф. д-р инж. Тодоров