Начало / За Университета / Структура и управление / Общо събрание / Състав /

проф. д-р инж. Николай Рангелов

Строителен факултет, Метални, дървени и пластмасови конструкции

проф. д-р инж. Николай Рангелов
Кабинет Б738
Приемно време

Летен семестър 2024:

четвъртък 10:30 - 11:30

петък 12:30 - 13:30

Студенти от предни випуски, които искат да се явят по МК, да заповядат на 04.07.2024 (залата ще се уточни допълнително) с АЕО.

Телефон 02/ 9635245 / вътр.529
E-mail rangelov_fce@uacg.bg
Място и дата на раждане Шумен 17.10.1962
Семейно положение женен

Лекционни курсове

–   Метални конструкции за специалността ССС (на български и на английски език);

–   Стоманени и комбинирани мостове за специалността ССС;

–   Стоманени конструкции от тънкостенни студеноформувани елементи (избираема дисциплина за специалността ССС)

Образование

1982-1987: ВИАС, СФ – Строителен инженер по ПГС-конструкции (магистър). Първенец на випуска, общ успех от следването 6,00 (02.07.1987).

1987-1988: ВМЕИ (сега ТУ) София, ИПМИ. Инженер–специалист по приложна математика
и информатика (27.09.1988).

1988-1991: ВИАС, СФ, кат. МДПK – Аспирантура. Доктор по строителни конструкции (метални конструкции) (15.10.1991).

Езици

Английски език

Руски език

Професионални умения

Строителен инженер конструктор:

Проектант по част Kонструктивна (рег. № 00073)

Технически контрол по част Kонструктивна (рег. № 00715)

Научни интереси

Основни тематични направления:
– Устойчивост, следкритично поведение, влияние на началните несъвършенства;
– Устойчивост на стоманени рамкови системи;
– Изследване и проектиране на стоманени конструкции за сеизмични въздействия;
– Стоманени конструкции от тънкостенни студеноформувани елементи;
– Стоманени и комбинирани мостове.

Научна дейност

Виж по-долу научно-изследователски проекти, публикации и цитиране.

Членство

 KИИП PK София-град

Участие в научно-изследователски проекти

 1. Рангелов Н., Георгиев Л., Иванов Ст., Ганчев О., Бошнаков Д., Йорданова K., Гюров В., „Изследване на поведението на комбинирани стомано-стоманобетонни греди с частично вбетонирани профили под действието на статично натоварване“, Научно изследователски проект по договор БН-125/11, ЦНИП при УАСГ, 2011-2012 (Ръководител на научния колектив).
2. Рангелов Н., Райков Ст., Ганчев О., Дойков Ив., Данаилов Д., „Изследване на поведението на бази на стоманени колони, подложени на циклично знакопроменливо натоварване”, Научно изследователски проект по договор БН 143/13, ЦНИП при УАСГ, 2013 (Ръководител на научния колектив).
3. Рангелов Н., Ганчев О., Младенова Р., Иванов Ст., „Експериментално изследване на рамкови възли от стоманени тънкостенни студеноформувани профили“, Научно изследователски проект по договор Д 62/14, ЦНИП при УАСГ, 2014 (Ръководител на научния колектив).

4. Rangelov N., Georgiev Tzv. et al., ”INNOSEIS: Valorization of innovative anti-seismic devices”. Европейски научноизследователски проект (по изследователския фонд за въглища и стомана на Европейската комисия RFCS) с координатор проф. Ioannis Vayas (NTUA, Атина), партньори от 9 европейски университети и ECCS (Ръководител на научния колектив от УАСГ), 2016-2017.

5. Rangelov N., Penelov Ch. et al., "EQUALJOINTS-PLUS: Valorisation of knowledge for European pre-qualified steel joints”. Европейски проект (по фонд RFCS) с координатор проф. Raffaele Landolfo от Неаполския университет Federico II, партньори от 13 университета, представители на индустрията и ECCS (Ръководител на научния колектив от УАСГ), 2017-2019.

6. Rangelov, N., Penelov Ch., Hadzhijaneva I., Radoslavov, G., “FREEDAM PLUS: Valorisation of knowledge for FREE from DAMage steel connections”. Европейски научноизследователски проект (по изследователския фонд за въглища и стомана на Европейската комисия RFCS) с координатор проф. Vincenzo Piluso (Università degli studi di Salerno), партньори от 13 европейски университета и Европейската конвенция по стоманени конструкции ECCS (Ръководител на научния колектив от УАСГ), 2020-2022.

Участие в проектиране и строителство

 1. Производствено-складова база в имот 166051, местност „Алмалък-Омондрост”, гр. Петрич. Възложител: Виситекс ООД, гр. Петрич, 02.2006.
2. Склад за метални изделия в ПИ №10 (126010), землище Враждебна, р-н Кремиковци, гр. София. Възложител: Рефра ЕООД, София, 03.2006.
3. Сграда за офиси, магазин, склад и трафопост в ПИ №192, м. “Милево ханче”, София. Възложител: Weiss Profil ООД, София, 06.2006.
4. Завод за производство на автомобилни компоненти от алуминиева сплав, УПИ III-92, кв.887, Източна промишлена зона, Етап II-Б, гр. Русе. Подобект Производствен корпус. Възложител: Montupet България ЕООД (съвместно с Remco Ruimtebouw b.v., Холандия), 08.2006.
5. Склад, администрация и безвредно производство, УПИ XII, кв.7а, м. “НПЗ Искър-север”, София. Възложител: Сто и Дел ООД (Превента), 10.2006.
6. Производствена сграда на Айххоф Kомпонентс България ЕООД, кв. С.П.З., УПИ II – за производствени дейности, гр. Видин. Възложител: Eichhoff Components България ЕООД, 02.2007.
7. Административно-складова сграда на фирма “Марти” ЕООД, бул. Ботевградско шосе, ПИ № 120168, ЕКАТТЕ 99136, местност „Новото ливаде”, кв.”Враждебна”, общ. Кремиковци, гр. София. Възложител: Марти ЕООД, София, 01.2008.
8. Фабрика за производство на полистиролни чинийки в имот № 322003, село Голяновци, община Костинброд. Възложител: Скиптър ООД, София, 03.2008.
9. Тренировъчна спортна зала в УПИ XIV – за спортни дейности, кв. 263, Дупница, общ. Дупница. Възложител: Община Дупница, 04.2008.
10. Производствено-складова база „Изгрев 1” в имот № 127012 по КВС на село Слънчево, общ. Аксаково, област Варна. Възложител: Изгрев ООД, 06.2008.
11. Хале за арматурни заготовки в ПИ 65245.4.496 по кадастралната карта на село Саморановo, одобрена със заповед No.300-5-61/05.08.2004, общ. Дупница. Възложител: Десислава-Бански ЕООД, гр. Дупница, 08.2008.
12. Логистичен център на Еконт Експрес в имот 054002, м. "Гладно поле", cело Покровник, общ. Благоевград. Възложител: Еконт Експрес Бл ООД, 11.2008.
13. Нова производствена линия във Фабрика за шоколадови изделия, гр. Своге, УПИ I – за НПК ”Република” от кв. 35 по подробния устройствен план на гр. Своге. Възложител: Kraft Foods България АД, 03.2009.
14. Офис сграда с шоурум, складова база и ателие за облицовка на готови камини "Прити" в УПИ XVII–249, 613 от кв. 5, м. Бусманци, р-н Искър, София, Подобект "А". Възложител: Макс 4ЕМ ООД, София, 06.2009.
15. Склад за негорими строителни материали в имот 051014 в землището на град Kостинброд с ЕKАТТЕ 38978, община Kостинброд (сега е супермаркет CBA). Възложител: Вами МK ЕООД, Kостинброд, 07.2009.
16. Складова база за хранителни и промишлени стоки (логистичен център) в ПИ 039004, масив 39 по KBC на землището на гр. Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варна. Възложител: Агива ООД, Варна, 09.2009.
17. Фотосоларен парк Лом – Фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност 5350 KW (I-ви и II-ри етап), намираща се в УПИ XV и XVI, кв. 300 по плана на гр. Лом, община Лом, област Монтана. Възложител: Kей Дивелъпмънт АД, София, 03.2010, 12.2010.
18. Административно-складова и производствена сграда на фирма “Георги Минчев -Георад-61-Холдинг” ЕООД, кв.130, УПИ II-1118, местност „Факултета”, София. Възложител: Георги Минчев–Георад-61–Холдинг ЕООД (Сладкарници Неделя), 04.2011.
19. Складова база в УПИ III-557, кв.209, гр. Гоце Делчев. Възложител: Наталия-ММ ООД, гр. Гоце Делчев, 05.2011.
20. Kомплексен проект за инвестиционна инициатива: предприятие за преработка на зърнени храни и варива в ПИ 87, к.л. Б-5-4-Б, кв. 7, "Прилежащи територии на Чепинско шосе, м. "Вировете“, район Kремиковци, София. Възложител: МММ Импорт ЕООД („Kрина“), София, 07-11.2011.
21. Търговско-логистичен център за търговия на едро и дребно с инструменти и градинско-селскостопанска техника в ПИ 73.242.62.728 и 73.242.62.729, с. Труд, общ. Марица, област Пловдив. Първи етап: Търговско-логистичен център. Възложител: Валерий С & М Груп AД, София, 02.2012, 06.2012.
22. Склад за метални елементи в УПИ I-166022 и 166024, местност „Алмалък-Омондрос“, гр. Петрич. Възложител: Стримона ЕООД, Петрич, 08.2012.
23. Склад за метални елементи – етапно строителство в УПИ I-225, 226, 227, 502,503,504,505,507,558, кв.2, м.СПЗ, кв.Враждебна, СО, р-н Kремиковци – Етап 1 и Етап 2. Възложител: ThyssenKrupp - Юпитер Стомана ООД, София, 03-06.2013.
24. Производствена и складова сграда в УПИ V – за стопански дейности, кв. 190, гр. Радомир. Възложител: N&K Cosmetics Developments ЕООД, Радомир, 12.2013.
25. Склад за хранителни и нехранителни стоки в ПИ 039004, масив 39, м. Варненски път, гр. Аксаково, общ. Аксаково, Трети етап. Възложител: Агива ООД, Варна, 01.2014.
26. Търговско-логистичен център за търговия на едро и дребно с инструменти и градинско-селскостопанска техника в ПИ 73.242.62.728 и 73.242.62.729, село Труд, общ. Марица, област Пловдив – Трети етап: Разширение на ТЛЦ. Възложител: Валерий С & М Груп AД, София, 03.2014.
27. Производствена сграда за първична обработка на билки и промяна на предназначение на съществуващо хале в производствен цех в имот 51809.509.4940, УПИ I 4940, кв. 214 по плана на град Нова Загора. Възложител: Херба Бул ЕООД, София, 02.2015.
28. Складова база в ПИ с идентификатор 23025.502.1105, УПИ IV-1105, кв. 61, по плана на гр. Доспат. Възложител: Scame България ЕООД, 04.2015.
29. Склад за метални елементи – етапно строителство в УПИ I-225, 226, 227, 502,503,504,505,507,558, кв.2, м.СПЗ, кв.Враждебна, СО, р-н Kремиковци –Етап 3. Възложител: ThyssenKrupp - Юпитер Стомана ООД, София, 08.2015.

30. Шоурум и офиси в УПИ IV-546, 1178, кв. 25а, м. НПЗ "Искър-юг" по плана на град София, Възложител „Полимета С“ ООД, София, 2019.

Участие в международни проекти

 – Международен научен комитет на международния симпозиум “Tensile architecture: connecting past and future (TENSINET 2010)”.
– Член на оценителския панел към Швейцарски национален фонд за научни изследвания (Swiss National Science Foundation) за Българо-Швейцарската изследователска програма (Bulgarian Swiss Research Programme), 2012.
– Поканен лектор на „8-ма Гръцка Национална конференция по стоманени конструкции“ (8th Hellenic National Conference on Steel Structures), 2-4.10.2014, по покана лично от проф. Ioannis Vayas.
– Международен научен комитет на “The International Colloquium on Stability and Ductility of Steel Structures (SDSS): SDSS 2016 (Timişoara), SDSS 2019 (Prague)., SDSS 2022 (Aveiro, Portugal)

Други длъжности и дейности

Ръководител на катедра МДПK (2012-2020)

Зам.-декан на СФ (2016-2020)

Публикации

1. Линков Г., Иванов В., Рангелов Н., Михайлов Р., “Автоматизирано работно место и програмна система за проектиране на стоманени подкранови конструкции”, Сборник доклади на Научно-техническа конференция “Използване на микрокомпютрите в проучването и проектирането на обекти от капиталното строителство и териториалното и селищно устройство”, София, Октомври 1987.
2. Rangelov N., “Parametric study on imperfect steel compressed plates and a proposal for a new varying out-of-flatness tolerance”, Proceedings of the 1st Sofia-Kyoto University Joint Seminar on Civil Engineering, Sofia, 1990, pp. 74-76.
3. Linkov G., Ivanov I., Alexiev G., Rangelov N., Mihaylov R., “Design approaches for some type of buildings with steel structures”, Proceedings of the 1st Sofia-Kyoto University Joint Seminar on Civil Engineering, Sofia, 1990, pp. 77-79.
4. Рангелов Н., “Теоретично изследване на следкритичното поведение на стоманени плочи с начални несъвършенства”, Строителство, бр. 1-2, 1991, стр. 14-18.
5. Рангелов Н., Линков Г., “Начални изкривявания и влиянието им върху носимо-способността на натиснати стоманени плочи”, Строителство, бр. 4, 1991, стр. 3-6.
6. Рангелов Н., “Относно равномерно натиснати стоманени плочи с начални изкривявания”, Строителство, бр. 5-6, 1991, стр. 16-20.
7. Рангелов Н., “Изследване върху следкритичното поведение на плочи от стоманени елементи с отчитане влиянието на началните несъвършенства”, дисертация, УАСГ, София, 1991.
8. Линков Г., Рангелов Н., “Проектиране на стоманени подкранови греди при голям брой цикли на натоварване”, Строителство, бр. 1, 1992, стр. 6-8.
9. Rangelov N., “A Theoretical approach to the limiting of initial imperfections in steel plates”, Stahlbau 61 (1992), H. 5, pp. 151-156.
10. Рангелов Н., “Още върху началните несъвършенства при стоманени елементи”, Сборник материали от конференция “Конструкции на сгради от стомана и дърво”, УАСГ, София, Октомври 1993, стр. 8-14.
11. Рангелов Н., “Върху ефективната коравина на тънкостенни стоманени елементи”, Строителство, бр. 8-9, 1994, стр. 12-15.
12. Рангелов Н., “Поведение в гранично състояние на натиснати стоманени плочи с начални несъвършенства”, Годишник на ВИАС, том XXXVII, св. V, София, 1994, стр. 107-123.
13. Braham M., Maquoi R., Rangelov N., Richard Ch., “L’influence des défauts de planéité de l’âme des profilés reconstitués soudés sur leur résistance en flexion et compression”, Construction Métallique, no 1, 1995, p. 3-28.
14. Rangelov N., Braham M., “Are the web imperfections in built-up I-beams of any importance ?”, International Colloquium — European Session: “Stability of Steel Structures”, Budapest, Sept. 1995, vol. I, pp. 263-270.
15. Рангелов Н., Braham M., “Влияние на началните несъвършенства в стеблата върху носимоспособността на стоманени елементи”, Строителство, бр. 6, 1995, стр. 17-21.
16. Rangelov N., “On the effective stiffness of slender steel sections for deflection calculations”, Thin-Walled Structures, vol. 25 (1996), № 3, pp. 171-184.
17. Рангелов Н., “Греди със стройни стебла с големи начални изкорубвания”, Строителство, бр. 3-4, 1997, стр. 13-18.
18. Рангелов Н., “Влияние на началните несъвършенства (остатъчни напрежения и геометрични неправилности) върху локалното поведение и носимоспособност на заварени I-греди със стройни стебла”, Годишник на УАСГ, том XXXIX, св. VII, София, 1998/99, стр. 103-114.
19. Braham M., Rangelov N., “The influence of web undulations on the section resistance of slender I-beams”, Proceedings of the Conference “Eurosteel ’99”, ČVUT Praha, May 1999, pp. 215-218.
20. Rangelov N., “Influence of web imperfections in welded I-beams with slender webs”, Proceedings of the 6th International Colloquium on Stability & Ductility of Steel Structures, (edited by D. Dubină and M. Iványi), Timişoara, September 1999, pp. 175-182.
21. Sotirov P., Rangelov N., Ganchev O., Georgiev Tz., Petkov Z.B. and Milev J., “Improved beam-to-column joints for moment-resisting frames – an experimental study”, Proceedings of the 6th International Colloquium on Stability & Ductility of Steel Structures, (edited by D. Dubină and M. Iványi), Timişoara, September 1999, pp. 241-248.
22. Milev J., Petkov Z.B., Sotirov P., Rangelov N. and Georgiev Tz., “Energy based methods and time history response analysis for behaviour factor evaluation of moment-resisting steel frames” Proceedings of the 6th International Colloquium on Stability & Ductility of Steel Structures, (edited by D. Dubină and M. Iványi), Timişoara, September 1999, pp. 421-428.
23. Vayas I., Rangelov N. and Georgiev Tz., “Schlankheitsanforderungen zur Klassifizierung von Trägern aus I-Querschnitten”, Stahlbau 68 (1999), H. 9, pp. 713-724.
24. Стайков П., Рангелов Н., “Възстановяване на железопътния мост над р. Сава при Ясеновац, Р. Хърватска”, Сборник доклади на 8-ми международен симпозиум на ДГКМ, Охрид, 30 септември — 2 октомври 1999, стр. СТ 33 / 1–5.
25. Sotirov P., Rangelov N. and Milev J., “Improvement of seismic behaviour of beam to column joints using tapered flanges”, Proceedings of the Third International Conference “Behaviour of Steel Structures in Seismic Areas” (STESSA 2000), Montréal, August 2000, ed. by F.M. Mazzolani & R. Tremblay, Balkema, Rotterdam, pp. 265–270.
26. Milev J., Sotirov P. and Rangelov N., “Energy based methods for evaluation of behaviour factor for moment resisting frames”, Proceedings of the Third International Conference “Behaviour of Steel Structures in Seismic Areas” (STESSA 2000), Montréal, August 2000, ed. by F.M. Mazzolani & R. Tremblay, Balkema, Rotterdam, pp. 619–626.
27. Vayas I., Rangelov N., “Classification of beams with box sections”, Proceedings of the Third International Conference on Coupled Instabilities in Metal Structures (CIMS 2000), Lisbon, September 2000, ed. by D. Camotim, D. Dubina & J. Rondal, Imperial College Press, London, pp. 681-688.
28. Sotirov P., Rangelov N., Ganchev O., Georgiev Tzv., Milev J., Petkov Z., “Influence of haunching”. Chapter 3.3 in Moment Resistant Connections of Steel Frames in Seismic Areas (edited by F.M. Mazzolani), E & FN Spon, London, 2000. pp. 245-265.
29. Milev J., Sotirov P., Bonev Z., Rangelov N., Georgiev Tzv., “Energy approach”. Chapter 8.2 in Moment Resistant Connections of Steel Frames in Seismic Areas (edited by F.M. Mazzolani), E & FN Spon, London, 2000. pp. 579-595.
30. Milev J., Sotirov P., Bonev Z., Rangelov N., Georgiev Tzv., “Comparison among methods”. Chapter 8.4 in Moment Resistant Connections of Steel Frames in Seismic Areas (edited by F.M. Mazzolani), E & FN Spon, London, 2000. pp. 617-628.
31. Braham M., Рангелов Н., “Обща устойчивост на стоманени греди с I-сечение – един коментар върху подхода на Еврокод 3”, Строителство, бр. 1, 2001, стр. 2-9.
32. Vayas I., Rangelov N., “Classification of girders with I- or box cross-sections”, International Journal of Steel Structures, KSSC, Seoul, vol. 1 (2001) No.3, pp.153-165.
33. Рангелов Н., Енчев Ал., Милев Й., Сотиров П., “Анализ на дуктилни стоманени рамкови възли чрез МКЕ”, Сборник доклади от Юбилейна научна конференция “60 години УАСГ”, София, ноември 2002, том 3, стр.181-189.
34. Сотиров П., Георгиев Цв., Рангелов Н., “Сеизмично поведение на многоетажни стоманени рамки с дуктилни възли”, Сборник доклади от Юбилейна научна конференция “60 години УАСГ”, София, ноември 2002, том 3, стр. 209-220.
35. Рангелов Н., “Обслужваща сграда на Peri България – едно ефективно решение”, 3-та национална конференция с международно участие “Проектиране и строителство на сгради и съоръжения (DCB2004)”, Пловдив, октомври 2004.
36. Рангелов Н., “Особености при проектирането на пълностенни стоманени конструкции и мостове по Еврокод 3”, Годишник на УАСГ, том XLII, св. VIIа, София, 2005/06, стр. 25-34.
37. Рангелов Н., “Приложение на ефективни проектни решения със стоманени конструкции при промишлени сгради”, Сборник доклади от Международна научно-приложна конференция УАСГ2009, София, октомври 2009.
38. Иванов Ст., Георгиев Л., Рангелов Н., „Носимоспособност на комбинирани стомано-стоманобетонни греди с частично вбетонирани профили съгласно Еврокод 4”, Годишник на УАСГ, Том XLV (2011/2012), Свитък VIII (Научни изследвания 2011), стр. 143-152.
39. Иванов Ст., Георгиев Л., Рангелов Н., “Експериментално изследване на адхезионната връзка на частично вбетонирани 2Т греди натоварени на огъване“, Сборник доклади от Международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения (DCB2012), Варна, 13-15 септември, 2012, стр. 281-287.
40. Иванов Ст., Георгиев Л., Рангелов Н., „Числено моделиране на експеримен-тални образци от частично вбетонирани I греди натоварени на огъване“,Сборник доклади от Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ2012, 15-17 ноември, 2012, стр. 381-388.
41. Иванов Ст., Георгиев Л., Рангелов Н., „Експериментално определяне на огъвната носимоспособност на комбинирани стомано-стоманобетонни греди с частично вбетонирани профили“, Годишник на УАСГ, Том XLVI (2012/2013), Свитък VIII (Научни изследвания 2012), стр. 121-128.
42. Райков Ст., Ганчев О., Данаилов Д., Дойков Ив., Рангелов Н., „Експеримен-тално изследване на бази на стоманени колони в реални размери“, Годишник на УАСГ, Том XLVI (2013/2014), Свитък IX-A (Научни изследвания-I 2013-2014), стр. 141-154.
43. Rangelov N., Ivanov St., Raykov St., “Recent research activities at the Department of Steel Structures, UACEG, Sofia”, Proceedings of 8th Hellenic National Conference on Steel Structures, Tripoli, Greece, 2-4.10.2014.
44. Рангелов Н., „Някои особености при приложения на стоманени конструкции при промишлени сгради“, Годишник на УАСГ, Том XLVI (2014), Свитък XI, София, 2015, стр. 7-17.
45. Рангелов Н., Василев М., „Устойчивост на столици при смучене от вятър“, Годишник на УАСГ, Том XLVI (2014), Свитък XI, София, 2015, стр. 141-152.
46. Младенова Р., Рангелов Н., „Числено изследване на рамкови възли от тънкостенни студеноформувани профили“, Годишник на УАСГ, Том XLVI (2014), Свитък XI, София, 2015, стр. 189-198.
47. Бошнаков С., Рангелов Н., „Едно изследване върху определяне на ветровото натоварване при вантов мост“, Годишник на УАСГ, Том XLVI (2014), Свитък XI, София, 2015, стр. 169-177.
48. Младенова Р., Рангелов Н., Ганчев, О., „Експериментално изследване на рамкови възли от стоманени тънкостенни студеноформувани профили“, Годишник на УАСГ, Том XLVIII (2014-15), Свитък VIII-A (Научни изследвания - I 2014-2015), София, 2015, стр. 101-110.
49. Georgiev Tzv., Rangelov N., “Introduction of Eurocodes in Bulgaria and implementation of Eurocode 3”, Proceedings of the 16th International Symposium of MASE, Ohrid, 1-3.10.2015, pp. 169-180.

50. Рангелов Н., „СТОМАНЕНИ KОНСТРУKЦИИ ОТ ТЪНKОСТЕННИ СТУДЕНОФОРМУВАНИ ЕЛЕМЕНТИ. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ И ПРОЕKТИРАНЕ СЪГЛАСНО БДС EN 1993-1-3 И БДС EN 1993-1-5”, KИИП Регионална колегия София-град, София, 2015, ISBN: 978-619-90034-0-4.

51. Tzv. Georgiev, L. Raycheva, D. Zhelev, N. Rangelov, Chapter 9: „Concentrically braced frames with modified braces (CBF-MB)”, Book Title „INNOVATIVE ANTI-SEISMIC DEVICES AND SYSTEMS“, edited by Ioannis Vayas, pp. 269-310, ECCS, 2017; ISBN: 978-92-9147-136-2.
52. Konstantinos Bakalis, Dimitrios Vamvatsikos, Lora Raycheva, Tzvetan Georgiev, Dimo Zhelev, Nikolaj Rangelov, Chapter 10 of „Validation of q-factors for innovative devices“, INNOSEIS – Valorization of innovative anti-seismic devices, 2017, www.innoseis.ntua.gr.
53. Tzvetan Georgiev, Dimo Zhelev, Lora Raycheva, Nikolaj Rangelov, Chapter 10 of „Volume on case studies for low-rise buildings“, INNOSEIS – Valorization of innovative anti-seismic devices, 2017, www.innoseis.ntua.gr
54. Tzvetan Georgiev, Dimo Zhelev, Lora Raycheva, Nikolaj Rangelov, Chapter 10 of „Volume on case studies for mid/high-rise buildings“, INNOSEIS – Valorization of innovative anti-seismic devices, 2017, www.innoseis.ntua.gr
55. Tzvetan Georgiev, Nikolaj Rangelov, Lora Raycheva, Stanislav Raykov, Chapter 9 of „Volume with pre-normative design guidelines for innovative devices“, INNOSEIS – Valorization of innovative anti-seismic devices, 2017, www.innoseis.ntua.gr
56. Василев M., Н. Рангелов, „Въпроси на устойчивостта на едноетажни стоманени рамки (част 1), Годишник на УАСГ, том 51 (2018) 4 (6-ти национален симпозиум по СДKK, УАСГ, София, 1-3 ноември, 2017).
57. Василев M., Н. Рангелов, „Въпроси на устойчивостта на едноетажни стоманени рамки – приложение на общия метод и GMNIA (част 2), Годишник на УАСГ, том 51 (2018) 4 (6-ти национален симпозиум по СДKK, УАСГ, София, 1-3 ноември, 2017).

58. Vassilev M., N. Rangelov, "Experimental study on the out-of-plane stability of steel portal frames", Proceedings of XVIII Anniversary International Scientific Conference "Construction and Architecture" VSU'2018, Sofia, Oct. 2018.

59. Penelov Ch., I. Hadzhiyaneva, N. Rangelov, "A numerical study on the seismic response of a six-storey steel eccentrically braced dual system with equal strength joints", Proceedings of XVIII Anniversary International Scientific Conference "Construction and Architecture" VSU'2018, Sofia, Oct. 2018.

60. Penelov Č, N. Rangelov, “Seismic response of steel dual eccentrically braced frames with equal-strength joints”, in Stability and Ductility of Steel Structures 2019 (Ed. by F. Wald & M. Jandera), CRC Press / Balkema, Taylor & Francis Group, ISBN 978-0-367-33503-8, 2019, pp. 890-897.

61. Vassilev M., N. Rangelov, “Study on the out-of-plane stability of steel portal frames”, in Stability and Ductility of Steel Structures 2019 (Ed. by F. Wald & M. Jandera), CRC Press / Balkema, Taylor & Francis Group, ISBN 978-0-367-33503-8, 2019, pp. 1201-1209.

62. Рангелов Н., Л. Здравков, „Пешеходен надлез над бул. „Никола Мушанов“. Състояние на носещата конструкция“, Годишник на УАСГ, том 54 (2021) 3 (7-ми национален симпозиум по СДKK, София, 18 юни, 2021), стр. 429-445.
63. Рангелов Н., Д. Динев, Г. Радославов, „Приложение на нелинеен анализ GMNIA за изследване на една нестандартна стоманена конструкция“, Годишник на УАСГ, том 54 (2021) 3 (7-ми национален симпозиум по СДKK, София, 18 юни, 2021), стр. 515-523.
64. Рангелов Н., „Конструктивно състояние на моста „Въртопо“ – анализ и препоръки“, Годишник на УАСГ, том 54 (2021) 3 (7-ми национален симпозиум по СДKK, София, 18 юни, 2021), стр. 525-535.
65. Райков Ст., Н. Рангелов, Д. Динев, „Поведение при ветрово въздействие върху високи комини със стоманена носеща конструкция. Част 1: Проблемът“, Годишник на УАСГ, том 54 (2021) 3 (7-ми национален симпозиум по СДKK, София, 18 юни, 2021), стр. 537-552.
66. Райков Ст., Н. Рангелов, Д. Динев, „Поведение при ветрово въздействие върху високи комини със стоманена носеща конструкция. Част 2: Решението“, Годишник на УАСГ, том 54 (2021) 3 (7-ми национален симпозиум по СДKK, София, 18 юни, 2021), стр. 553-562.
 

Друга информация

ЦИТИРАНИЯ

1. Данков Е., „Приложение на метода на последователните приближения за изследване на критичното и следкритичното равновесие“, дисертация, УАСГ. София, 1992.
цитира под номер [18] Рангелов Н., “Теоретично изследване на следкритичното поведение на стоманени плочи с начални несъвършенства”, Строителство, бр. 1-2, 1991, стр. 14-18.
2. Sadovský Z., Balaž I., “Höchstwerte von Vorverformungen des Stegblechs und Festigkeit eines Dünnwandigen I-Querschnittes bei Biegemoment- und Druckbeanspruchung“. Stahlbau, vol. 64 (1995) H. 3, pp. 69–77.
цитира под номер [8] Rangelov N., “A Theoretical approach to the limiting of initial imperfections in steel plates”, Stahlbau 61 (1992), H. 5, pp. 151-156.
3. Sadovský Z., Balaž I., “Strength based tolerances of initial deflections of steel plates“. Proceedings of the IXth International Conference on Metal Structures, Kraków, June 1995, pp. 131–138.
цитира под номер [1] Rangelov N., “A Theoretical approach to the limiting of initial imperfections in steel plates”, Stahlbau 61 (1992), H. 5, pp. 151-156.
4. Sadovský Z., Balaž I., “Tolerances of initial deflections of steel plates and strength of I cross-section in compression and bending“.Journal of Constructional Steel Research, vol. 38 (1996) No. 3, pp. 219–238.
цитира под номер [8] Rangelov N., “A Theoretical approach to the limiting of initial imperfections in steel plates”, Stahlbau 61 (1992), H. 5, pp. 151-156.
5. Pasternak H., Schilling S., Engst W., “How welding does influence the ultimate load capacity of thin-walled structural members – an example“.European Workshop “”Thin-Walled Steel Structures”, Krzyżowa (Kreisau), Poland, Sept. 1996, pp. 135–142.
цитира под номер [4] Rangelov N., Braham M., “Are the web imperfections in built-up I-beams of any importance ?”, International Colloquium — European Session: “Stability of Steel Structures”, Budapest, Sept. 1995, vol. I, pp. 263-270.
6. Vašek M., “The influence of imperfections on the behaviour of one-side welded I-beams“. Proceedings of the Conference Ëurosteels ’99”, ČVUT Praha, 1999, pp. 211–214.
цитира под номер [1] Braham M., Maquoi R., Rangelov N., Richard Ch., “L’influence des défauts de planéité de l’âme des profilés reconstitués soudés sur leur résistance en flexion et compression”, Construction Métallique, no 1, 1995, p. 3-28.
7. Plumier A., “General report on local ductility”, Journal of Constructional Steel Research, vol. 55 (2000) No. 1-3, pp. 91–107.
цитира под номер [16] Sotirov P., Rangelov N., Ganchev O., Georgiev T., Milev J., Petkov Z., „Improved beam to column joints for moment resisting frames—an experimental study“, RECOS Progress Report, University of Sofia, 1999.
8. Благов Д., „Оценка на нелинейното поведение на рамки при сеизмични въздействия“, дисертация, УАСГ. София, 2002.
цитира под номер [144] Sotirov P., N. Rangelov, J. Milev, Tz. Georiev, O. Ganchev, Z. Petkov, Project COPERNICUS-RECOS, 1999. (цитатът не е съвсем коректен, защото се цитира общо научния проект, а не конкретна публикация).
9. Даков Д., Ал. Енчев, „Възстановяване, усилване и реконструкция на стоманени конструкции“, «А®ВС Техника», София, 2002.
цитира под номер [39] Sotirov P., Rangelov N., Ganchev O., Georgiev Tz., Petkov Z.B. and Milev J., “Improved beam-to-column joints for moment-resisting frames – an experimental study”, Proceedings of the 6th International Colloquium on Stability & Ductility of Steel Structures, Timişoara, 1999.
10. Mazzolani F.M., “Steel and Composite Structures in European Seismic Areas: Research, Codification, Design, and Applications”, Earthquake Spectra, vol. 19 (2003) No. 2, pp. 415-452.
цитира Sotirov P., Rangelov N., Ganchev O., Georgiev Tz., Petkov Z. B., Milev J., “Improved beam-to-column joints for moment-resisting frames: An experimental study”, Proc. of 6th International Colloquium on Stability and Ductility of Steel Structures (SDSS’99), Elsevier (Dubina and Ivanyi, eds), Timisoara, Romania, 9–11 September 1999.
11. Kala Z., Kala J., Škaloud M., Teplý B., Melcher J., Novák D., “Sensitivity analysis of engineering structures”, Proc. of European Congress on Computation Methods in Applied Science and Engineering ECCOMAS 2004 (P. Neittaanmäki, T. Rossi, K. Majava, O. Pironneau, eds., I. Lasiecka, assoc. ed.), Jyväskylä, 24-28 July 2004.
цитира под номер [13] Rangelov N., “Influence of web imperfections in welded I-beams with slender webs”, in Proceedings of SDSS’99 (edit. D. Dubina and M. Iványi), 1999, Elsevier Science Ltd., pp. 175-182.
12. Енчев Ал., „Усилване на конструкции със стоманен носещ скелет“, дисертация, УАСГ. София, 2004.
цитира под номер [72] Sotirov P., Rangelov N., Ganchev O., Georgiev Tz., Petkov Z.B. and Milev J., “Improved beam-to-column joints for moment-resisting frames – an experimental study”, Proceedings of the 6th International Colloquium on Stability & Ductility of Steel Structures, (edited by D. Dubinâ and M. Iványi), Timişoara, September 1999, pp. 241-248.
13. Kala Z., Kala J., Škaloud M., Teplý B., “Sensitivity analysis of the effect of initial imperfections on the (i) ultimate load and (ii) fatigue behaviour of steel plate girders”, Journal of Civil Engineering and Management, vol. XI (2005) No.2, pp. 99-107.
цитира под номер [7] Rangelov N., “Influence of web imperfections in welded I-beams with slender webs”, in Proceedings of SDSS’99 (edit. D. Dubina and M. Iványi), 1999, Elsevier Science Ltd., p. 175-182.
14. Sanchez-Ricart L., A. Plumier., “Parametric study of ductile moment-resisting frames. First step for Eurocode 8 calibration”, Earthquake Engineering & Structural Dynamics, Vol. 37, Issue 7, June 2008, pp. 1135–1155.
цитира под номер [39] Sotirov P., Rangelov N., Ganchev O., Georgiev Tzv., Milev J., Petkov Z., Chapter 3: Cyclic behaviour of beam-tocolumn bare steel connections, 3.3 “Influence of haunching”, Moment Resistant Connections of Steel Frames in Seismic Areas, E & FN Spon, 2000, pp. 245-265.
15. Škaloud M., Melcher J., Kala J., Kala Z., “A way to economic fabrication steel construction – is the straightening of plate elements really indispensable and desirable?”, 22. Česka a Slovenska konference, Brno, 23-25.09.2009, pp. 285-292.
цитира под номер [2] Rangelov N., “A Theoretical approach to the limiting of initial imperfections in steel plates”, Stahlbau 61 (1992), pp. 151-156.
16. Zhang S.Y., Prater Jr. G., „A study of the effect of elastic instability on stiffness-based gauge sensitivity indices for vehicle body structure assessment”, Thin-Walled Structures, Vol. 47 (2009) 12, pp. 1590-1596.
цитира под номер [17] Rangelov N., “On the effective stiffness of slender steel sections for deflection calculations”, Thin-Walled Structures, Vol. 25 (1996) 3, pp. 171-184.
17. Sang Whan Han, Ki-Hoon Moon, Božidar Stojadinović, “Design equations for moment strength of RBS-B connections”, Journal of Constructional Steel Research, Vol. 65 (2009), pp. 1087–1095.
цитира под номер [2] Sotirov P., Rangelov N., Ganchev O., Georgiev Tzv., Milev J., Petkov Z., “Influence of haunching”, in: Moment Resistant Connections of Steel Frames in Seismic Areas, E & FN Spon, 2000 [Chapter 3.3].
18. Sang Whan Han, Ki-Hoon Moon, Seong-Hoon Hwang, Božidar Stojadinović, “Rotation capacities of reduced beam section with bolted web (RBS-B) connections”, Journal of Constructional Steel Research, Vol. 70 (2012), pp. 256–263.
цитира под номер [3] Sotirov P., Rangelov N., Ganchev O., Georgiev Tzv., Milev J., Petkov Z., “Influence of haunching”, in: Moment Resistant Connections of Steel Frames in Seismic Areas, E & FN Spon, 2000 [Chapter 3.3].
19. Umair S.M., Hisham Q., Siddiqi Z.A., “Optimum Unbraced Length Ratios of Slender Steel Sections”, IACSIT International Journal of Engineering and Technology, vol. 5 (2013) No. 4, pp. 493-497.
цитира под номер [2] N. Rangelov, “On the effective stiffness of slender steel sections for deflection calculations”, Thin-Walled Structures, vol. 25, no. 3, pp.171-183, 1996.
20. Радославов Г., „Изследване на стоманени елементи с променливо напречно сечение“, дисертация, УАСГ, София, 2015.
цитира под номер [19] Рангелов Н., “Приложение на ефективни проектни решения със стоманени конструкции при промишлени сгради”, Сборник доклади от Международна научно-приложна конференция УАСГ2009, София, 2009.
21. Радославов Г., „Изследване на стоманени елементи с променливо напречно сечение“, дисертация, УАСГ, София, 2015.
цитира под номер [20] Рангелов Н., “Влияние на началните несъвършенства (остатъчни напрежения и геометрични неправилности) върху локалното поведение и носимоспособност на заварени I-греди със стройни стебла”, Годишник на УАСГ, том XXXIX, св. VII, София, 1998/99.
22. Драганов Н., „Еврокод 3: БДС EN 1993-1-1: Проектиране на стоманени конструкции на сгради: Коментари, примери, препоръки“, Монография, София, 2016,
цитира под номер [22] Рангелов Н., „Стоманени конструкции от тънкостенни студеноформувани елементи. Теоретични основи и проектиране съгласно БДС EN 1993-1-3 и БДС EN 1993-1-5”, KИИП РK София-град, София, 2015.
23. Георгиев Т., „Сравнение на двата вида криви на измятане за стоманени елементи с постоянно напречно сечение, подложени на огъване“, Механика, Транспорт, Комуникации, том 14, бр. 2, 2016,
цитира под номер [4] Рангелов Н., „Стоманени конструкции от тънкостенни студеноформувани елементи. Теоретични основи и проектиране съгласно БДС EN 1993-1-3 и БДС EN 1993-1-5”, KИИП РK София-град, София, 2015.
24. Jose Henriques, Herve Degée, INNOSEIS – Valorization of innovative anti-seismic devices, Work Package 4 – Deliverable 4.1: Volume on case studies for low-rise buildings, 2017, www.innoseis.ntua.gr,
цитират под номер [6] Georgiev Tzv., Zhelev D., Raycheva L., Rangelov N.,”INNOSEIS – Valorization of innovative anti-seismic devices”, Work Package 1 – Deliverable 1.1, Volume with information brochures for 12 innovative devices in English, European Commission Research Programme of the Research Fund for Coal and Steel, 2017.
25. Цветков Ст., Проектиране на стоманени дъговидни покриви и осъществяване връзката „стомана–бетон (стоманобетон)“ при основите, IX Международна научна конференция по архитектура и строителство ArCivE 2019, Варна, 2019
цитира под номер [5] Рангелов Н., „Стоманени конструкции от тънкостенни студеноформувани елементи. Теоретични основи и проектиране съгласно БДС EN 1993-1-3 и БДС EN 1993-1-5”, KИИП РK София-град, София, 2018.
26. Георгиев Т., „Учебен справочник по стоманени конструкции“, София, 2020,
цитира под номер [35] Рангелов Н., „Стоманени конструкции от тънкостенни студеноформувани елементи. Теоретични основи и проектиране съгласно БДС EN 1993-1-3 и БДС EN 1993-1-5”, KИИП РK София-град, София, 2015.
27. Пак там цитира под номер [39] Braham M., Рангелов Н., “Обща устойчивост на стоманени греди с I-сечение – един коментар върху подхода на Еврокод 3”, Строителство, бр. 1, 2001, стр. 2-9.
28. Пак там цитира под номер [50] М. Василев, Н. Рангелов, „Въпроси на устойчивостта на едноетажни стоманени рамки (част 1), Годишник на УАСГ, том 51 (2018) 4 (6-ти национален симпозиум по СДKK, УАСГ, София, 1-3 ноември, 2017).
29. Пак там цитира под номер [51] М. Василев, Н. Рангелов, „Въпроси на устойчивостта на едноетажни стоманени рамки – приложение на общия метод и GMNIA (част 2), Годишник на УАСГ, том 51 (2018) 4 (6-ти национален симпозиум по СДKK, УАСГ, София, 1-3 ноември, 2017).
30. Пак там цитира под номер [52] Vassilev M., N. Rangelov, "Experimental study on the out-of-plane stability of steel portal frames", Proceedings of XVIII Anniversary International Scientific Conference "Construction and Architecture" VSU'2018, Sofia, Oct. 2018.
31. Георгиев Т., „Еволюция на покривните и стенните ограждания при стоманените конструкции“, ХХ международна научна конференция по строителство и архитектура ВСУ’2020, София, 15-17 октомври 2020.
цитира Рангелов Н., „Стоманени конструкции от тънкостенни студеноформувани елементи. Теоретични основи и проектиране съгласно БДС EN 1993-1-3 и БДС EN 1993-1-5”, KИИП РK София-град, София, 2015.
32. Георгиев Т., Пл. Балева, „Проектиране на покривни и стенни панели чрез „товарни“ таблици“, Годишник на УАСГ, том 54 (2021) 3, стр. 625-640.
цитира като [17] Рангелов Н., „Стоманени конструкции от тънкостенни студено-формувани елементи. Теоретични основи и проектиране съгласно БДС EN 1993-1-3 и БДС EN 1993-1-5”, KИИП РK София-град, София, 2015.
33. Георгиев Т., Пл. Балева, „Проектиране на покривни и стенни панели чрез „товарни“ таблици“, Годишник на УАСГ, том 54 (2021) 3, стр. 625-640.
цитира като [18] Рангелов Н., Василев М., „Устойчивост на столици при смучене от вятър“, Годишник на УАСГ, Том XLVI (2014), Свитък XI, София, 2015, стр. 141-152.
34. Георгиев Т., „Ревизия на конструктивните решения на стоманените покривни ферми във връзка с 10 годишния опит от въвеждането на системата Еврокодове в България – част 1“, ХХІІІ международна научна конференция – ВСУ’23, стр. 191-200, ВСУ „Л. Каравелов”, ISSN:1314-071X, С. 2023, том 54 (2023) 3, стр. 625-640.
Цитира като [13]: Рангелов Н., Василев М., „Устойчивост на столици при смучене от вятър“, Годишник на УАСГ, Том XLVI (2014), Свитък XI, София, 2015, стр. 141-152.
35. Пак там цитира като [14] „Стоманени конструкции от тънкостенни студеноформувани елементи. Теоретични основи и проектиране съгласно БДС EN 1993-1-3 и БДС EN 1993-1-5”, KИИП РK София-град, София, 2015.
36. Пак там цитира като [27] Райков Ст., Н. Рангелов, Д. Динев, „Поведение при ветрово въздействие върху високи комини със стоманена носеща конструкция. Част 1: Проблемът“, Годишник на УАСГ, том 54 (2021) 3 (7-ми национален симпозиум по СДKK, София, 18 юни, 2021), стр. 537-552.
37. Пак там цитира като [28] Райков Ст., Н. Рангелов, Д. Динев, „Поведение при ветрово въздействие върху високи комини със стоманена носеща конструкция. Част 2: Решението“, Годишник на УАСГ, том 54 (2021) 3 (7-ми национален симпозиум по СДKK, София, 18 юни, 2021), стр. 553-562.
38. Gawande G.S., Gupta L.M., Classification of Open Web Steel Beam: An Analytical and Experimental Study, International Journal of Steel Structures, 2023
цитира: Vayas I., Rangelov N., “Classification of girders with I- or box cross-sections”, International Journal of Steel Structures, KSSC, Seoul, vol. 1 (2001) No.3, pp.153-165.
39. Masungi P.M. , Garlock M. E.M. , Quiel S.E. , Out-of-flatness of steel plate girder webs, Part I: Tolerance review and measurements, Journal of Constructional Steel Research, vol. 215, Apr. 2024
цитира: Rangelov N., “A Theoretical approach to the limiting of initial imperfections in steel plates”, Stahlbau 61 (1992), pp. 151-156.

40. Masungi P.M. , Garlock M. E.M. , Augustyn K.E., Quiel S.E. , Out-of-flatness of steel plate girder webs, Part II: Shear strength and behaviour, Journal of Constructional Steel Research, vol. 219, Aug. 2024
цитира: Rangelov N., “A Theoretical approach to the limiting of initial imperfections in steel plates”, Stahlbau 61 (1992), pp. 151-156.
 

Книги


КонспектиKонспект по CKM за ССС V курс
проф. Николай Рангелов

Учебни материали


Други