Начало / За Университета / Структура и управление / Общо събрание / Състав /

проф. д-р инж. Росица Ганчева

Строителен факултет, Масивни конструкции - Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Росица Ганчева
Кабинет Б428
Телефон 9635245/375
E-mail gancheva_fce@uacg.bg
Семейно положение омъжена
Постъпил в УАСГ 1975

Образование

д-р , УАСГ, София, 1985; строителен инженер – ПГС (ССС), УАСГ, София, 1967 г.

Езици

английски – много добре, руски – много добре, немски – задоволително.

Научна дейност

Научно изследователска дейност: a. 57 публикации, включващи научни статии, доклади на конференции, монографии и учебни помагала, подробно дадени в Списъка на научните трудове. б. Участие и ръководство в 13 научно-изследователски теми. в. Участие с доклади на научни конференции, симпозиуми и семинари. г. Ръководство на докторанти: двама докторанти (един чужденец и един българин) – отчислени с право на защита, временно ръководство на една чуждестранна докторантка, с ръководител проф. д-р инж. Н.Игнатиев при едногодишната му командировка в Япония – последната година, до вътрешната й защита, ръководство на експерименталната част на един докторант на проф. д-р инж. Н.Игнатиев, осъществено при разработването на научната тема ТН 325/93; д. Ръководство на специализанти – трима; е. Многократен рецензент на дисертации за получаване на образователната и научна степен “доктор”, код на научните направления 02.15.04 и 01.02.03; ж. Рецензент в конкурси за присъждане на научното звание “доцент”, код на научното направление 02.15.04.

Участие в проектиране и строителство

Проектантска дейност: участие в проектирането на над 50 обекта, главно в промишленото строителство като например: обекти на територията на МК”Кремиковци”, ХКМТ – гр. Девня, ХЦЗ – гр. Разлог, ДМЗ –гр. Перник, МК – гр. Едфу, Египет и много други, контролен инженер на много обекти, участие в експертни съвети и при изготвянето на множество експертизи за конкретни обекти, консултантска дейност.

Научни и академични длъжности

2006 - - професор към катедра "Масивни конструкции" на УАСГ; 1988 - 2006 – доцент към катедра ”Масивни конструкции” на УАСГ; 1979-1988 г. - главен асистент към катедра “Масивни конструкции” на УАСГ; 1977-1979 г. старши асистент към катедра “Масивни конструкции” на ВИАС; 1975-1977 г. асистент към катедра “Масивни конструкции” на ВИАС; Специализации: University of California, Berkeley, USA, 1984 – проблеми от сеизмичното инженерство; City University of London, UK, 1997 програма TEMPUS S–JEP-11003-96.

Други длъжности и дейности

Включена в биографичната справка на ABI (American Biografical Institute, Inc.); Международни номинации: International Who’s Who of Twentieth Century Achievement, 500 Leaders of Influence – 2001. Други дейности: участие в работна група № 8 към ТК 56 “Проектиране на конструкции за сеизмични въздействия” (1996-1998); участие в постоянна работна група № 2 към ТК 56 “Проектиране на строителни конструкции” – от 1998 г. до сега; член на Факултетния съвет към Строителния факултет на УАСГ; член на Научния съвет на ВВСУ “Любен Каравелов” – 1989-1990 г; научен секретар на организационния комитет за провеждането на I и II Национална конференция с международно участие на тема “Стоманобетонни конструкции – теория и практика” (30 октомври-1 ноември 1988 г., респективно 14-16 октомври 1991 г.), както и на Националната конференция за намаляване на сеизмичния риск в България (15-16 юни 1995 г.). член на Борда на консултантите (Research Board of Advisors) на ABI (American Biografical Institute) от 1999 г.

Публикации

1. Ганчева,Р. (1985). Динамично поведение на скелетните стоманобетонни конструкции и техните елементи в нееластичен стадий при земетръсни въздействия, Дисертация за присъждане на научната степен „кандидат на техническите науки” – автореферат, София. 2. Ганчева,Р. (1984). Върху поведението на стоманобетонните елементи при земетръс, Строителство, бр.4. 3. Ignatiev,N., Sotirov,P., Gancheva,R. etc. (1983). Dynamic Behaviour of Structures and Structural Components, UNDP Project “Earthquake Risk Reduction in the Balkan Region”, RER/79/014, Working Group E, Final Report, Executed by UNESCO in Association with UNDRO, Skopje, January. 4. Ганчева,Р. (1978). Практическо определяне дължината на горната армировка при непрекъснати еднопосочно армирани плочи, Пътища, бр.8. 5. Ганчева,Р. (1980). Изчисляване на непрекъснати еднопосочно армирани плочи и второстепенни греди, натоварени с линейно изменящ се товар по метода по преразпределение на усилията, Пътища, бр.3. 6. Ганчева,Р. (1980). Изчисляване на кръстосано армирани плочи, натоварени с триъгълников товар по метода по преразпределение на усилията, Строителство, бр.1. 7. Ганчева,Р. (1981). Оразмеряване на конзоли с правоъгълно напречно сечение на деформации, Пътища, бр.5. 8. Ганчева,Р. (1981). Върху изчисляването на конзолни плочи за деформации, Строителство, бр.7. 9. Ганчева,Р. (1981). Графическо оразмеряване на стоманобетонни елементи по наклонени сечения за напречна сила, Промишлено строителство, бр.5-6. 10. Ганчева,Р. (1986). Реактивни усилия на елементи с променлива коравина, Строителна дейност, бр.7. 11. Ганчева,Р. (1986). Нова зависимост между напреженията и относителните деформации на бетона, Пътища, бр.5. 12. Ганчева,Р., Игнатиев,Н., Русев,К. и Петков,Е. (1986). Експериментално установяване на зависимостта между напреженията и относителните деформации на натиснатия бетон, Пътища, бр.9. 13. Ганчева,Р., Игнатиев,Н., Петков,Е. и Русев,К. (1986). Нова формула за определяне на началния модул на еластичността на бетона, Пътища, бр.8. 14. Игнатиев,Н., Даракчиев,Б., Петков,Е., Ганчева,Р. и Русев,К. (1987). Експериментална работна диаграма на дребнозърнест бетон при непрекъснато и стъпаловидно натоварване, IV национална научна школа с международно участие на тема „Ефективни строителни технологии”, Приморско, НР България, май. 15. Димитров,Б., Иванчев,Ил. и Ганчева,Р. (1987). Върху работната диаграма на натиснатия бетон, БАН, Техническа мисъл, бр.5. 16. Ганчева,Р. и Игнатиев,Н. (1987). Математически хистерезисен модел, изразяващ зависимостта момент – нормална сила – кривина, Строителство, бр.1. 17. Ганчева,Р. (1987). Математически хистерезисни модели, изразяващи зависимостите момент – нормална сила – завъртане, Строителство, бр.5. 18. Ганчев,Ст. и Ганчева,Р. (1987). Изследване на стоманобетонни скелетни конструкции при земетръсни въздействия в нееластичен стадий, Строителство, бр.3. 19. Ганчева,Р., Пелова,Г. и Велизаров,К. (1987). Влияние на нормалната натискова сила върху поведението на стоманобетонните линейни елементи при земетръс, Пътища, бр.5. 20. Ignatiev,N., Nedelchev,Vl., Sotirov,P., Gancheva,R., Petkov,E. and Russev,K. (1986). Experimental Study on Seismic Behaviour of Reinforced Concrete Members, Proceedings of the 8th European Conference on Earthquake Engineering, Lisbon, Portugal. 21. Ignatiev,N., Petkov,E. and Gancheva,R. (1986). Repair and Strengthening of Reinforced Concrete Structures, International Conference of the Reconstruction of the War Damaged Areas. University of Tehran, Tehran – Iran, March. 22. Ганчева,Р. (1987). Върху поведението на стоманобетонните елементи, работещи на нецентричен опън при земетръс, Строителство, бр.11. 23. Gancheva,R. and Ignatiev,N. (1982). Dynamic Behaviour of Reinforced Concrete Members, Proceedings of the Seminar on Earthquake Risk Reduction in the Balkan Region, Skopje, Yugoslavia, March 8-12. 24. Памукчиев,Сп., Ганчева,Р. и Петков,Е. (1981). Експериментално изследване на черупкова конструкция с положителна Гаусова кривина, подпряна на контура върху гъсто поставени колони, Строителствo, бр.1. 25. Ръководство за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции от обикновен бетон (без предварително напрягане) (1981). МСА, НИСИ, София. 26. Неделчев,Вл., Ганчева,Р., Игнатиев,Н., Петков,Е., Сотиров,П. и Русев,К. (1987). Експериментално изследване на усилени стоманобетонни елементи при динамично знакопроменливо натоварване, имитиращо земетръсното, Доклад, изнесен на Научна сесия в чест на 45-годишнината от създаването на ВИАС, 7-9 октомври, ВИАС, София и депозиран в ЦИНТИ – ЦНТБ под № НД 652/88. 27. Ганчева,Р. (1988-1989). Допълнение към математически хистерезисен модел, изразяващ зависимостта момент – нормална сила – кривина, Годишник на ВИАС, том XXXIV, Свитък VI, Строителни конструкции. 28. Ганчева,Р., Игнатиев,Н., Русев,К., Петков,Е., Сотиров,П. и Неделчев,Вл. (1988-1989). Експериментално изследване на стоманобетонни елементи при динамично знакопроменливо натоварване, имитиращо земетръсно въздействие, Годишник на ВИАС, том XXXIV, Свитък VI, Строителни конструкции. 29. Ganchev,St., Gancheva,R. and Ignatiev,N. (1990). Inelastic Dynamic Analysis of R/C Frame Structures under Seismic Excitation, Proceedings of the 9th European Conference on Earthquake Engineering, September, Moscow, USSR. 30. Ганчева,Р. (1991-1992). Изчисляване на стоманобетонни непрекъснати греди и рамки с отчитане на пукнатините, Годишник на ВИАС, том XXXVI, Свитък VI, Стоманени конструкции и Строителни материали. 31. Михалков,Хр. и Ганчева,Р. (1992). Механизми на разрушение на зидани конструкции при сеизмични въздействия, Строителство, бр.9-10. 32. Ганчева,Р. (1992). Методи за изчисляване на стоманобетонни греди и рамки съгласно Еврокод № 2, 1989 и CEB-FIP Моделкод, 1990, Строителство, бр.11-12. 33. Ганчева,Р. (1993). Обща концепция, общ метод и основни принципи на проектиране съгласно Еврокод 1, Строителство, бр.9. 34. Ганчева,Р. (1994). Физико-механични характеристики на бетона и армировъчната стомана съгласно с Еврокод 2, част 1, Пътища, бр.1. 35. Ганчева,Р. (1994). Препоръчителна степен на сигурност и експлоатационна пригодност на строителните конструкции съгласно Еврокод 1, Строителство, бр.4-5. 36. Ганчева,Р. (1995). Анализ на проекта на Еврокод 8, Раздел 2 – Правила за проектиране на рамкови стоманобетонни конструкции и сравнение с Нормите за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони, Строителство, бр.2. 37. Gancheva,R. (1995). Moment-Rotation Relationships for Reinforced Concrete Frame Members, Proceedings of the 6th Symposium of the Macedonian Association of Structural Engineers, October 5-7, Ohrid, Republic of Macedonia. 38. Gancheva,R. and Petkov,Zdr. (1995). Towards Modeling Critical Regions in R/C Members Taking into Account Axial Forces, Proceedings of the 6th Symposium of the Macedonian Association of Structural Engineers, October 5-7, Ohrid, Republic of Macedonia. 39. Mihalkov,Hr., Gancheva,R. and Nikolov,At. (1997). Experimental Investigation of Seismic Behaviour of Masonry Infilled Frames, Proceedings of the 7th International Symposium of the Macedonian Association of Structural Engineers, October 2-4, Ohrid, Republic of Macedonia. 40. Nikolov,At., Gancheva,R. and Mihalkov,Hr. (1997). Pseudo-Static Testing of Large Panel Precast Walls, Proceedings of the 7th International Symposium of the Macedonian Association of Structural Engineers, October 2-4, Ohrid, Republic of Macedonia. 41. Gancheva,R., Mihalkov,Hr., Nikolov,At. and Andreev,M. (1998). Hysteretic Behaviour in Tests of Masonry Infilled Frames, Proceedings of the 11th European Conference on Earthquake Engineering, September 6-11, Paris, France, Balkema Rotterdam, ISBN 90 5410 982 3. 42. Nikolov,At., Gancheva,R., Mihalkov,Hr. and Andreev,M. (1998). Experimental Investigation of Large Panel Prefabricated Walls, Proceedings of the 11th European Conference on Earthquake Engineering, September 6-11, Paris, France, Balkema Rotterdam, ISBN 90 5410 982 3. 43. Gancheva,R. (1998). Inelastic Behaviour of Reinforced Concrete Members under Dynamic Load Reversal, Годишник на УАСГ, том XXXIX, свитък VII, Строителна механика, Стоманобетонни конструкции, Стоманени конструкции. 44. Ганчева,Р. (1999). Върху работната диаграма на бетона за нелинейно изследване на стоманобетонните конструкции, Строителство, бр.2. 45. Ганчева,Р. (2005). Върху моделирането и изчисляването на конструкциите за сеизмични въздействия, Строителство, под печат. 46. Ганчева,Р. (2005). Математически хистерезисен модел, изразяващ зависимостта момент – променлива нормална сила – кривина , Годишник на УАСГ, под печат. II. Научни доклади, изнесени на конференции, материалите от които не са издадени в сборници 47. Ганчева,Р. (1989). Четырелинейная математическая гистерезисная зависимость момент – продольная сила – кривизна, 50 – я научно-практическая конференция КИСИ, 10-13 април, Киев, УССР. 48. Gancheva,R. (1990). Inelastic Behaviour of Reinforced Concrete Members and Frame-Type Structures under Seismic Excitation, First Sofia-Kyoto University Joint Seminar/Workshop on Civil Engineering, November 1-3, University of Architecture and Civil Engineering, Sofia, Bulgaria. 49. Ганчева,Р. (1992). Поведение на стоманобетонни рамкови конструкции при сеизмични въздействия, Национална конференция на тема: ”Материали на 9 – та конференция на Европейската асоциация по сеизмично инженерство”, 9-10 април, УАСГ, София. 50. Ганчева,Р. (1994). Рамкови стоманобетонни конструкции при сеизмични въздействия, Национална конференция на тема: “Материали на 10 – та конференция на Световната асоциация по сеизмично инженерство, 23-24 март, НТС, София. III. Монографии 51. Ръководство за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции от обикновен бетон (1991). Проектно дело, София. 52. Иванчев,Ил., Ганчева,Р., Георгиев,Ат., Милев,Й., Неделчев,Вл. и Димитров,Б. (2001). Проектиране на стоманобетонни конструкции според Европейските норми (Еврокод 2), трето преработено и допълнено издание, УАСГ, София (I издание – 1997 г.; II издание – 1998 г.). 53. Ганчева,Р. (2003). Елементи от инженерната сеизмология, УАСГ, София. 54. Ганчева,Р. (2005). Проектиране на стоманобетонни конструкции за сеизмични въздействия, УАСГ, София. IV. Учебници и учебно-методични помагала 55. Ганчева,Р., Бараков,Т., Георгиев,Ат. и Милев,Й. (1994). Ръководство по стоманобетонни конструкции, Част I, Сглобяеми едноетажни промишлени сгради, ВИАС, София. 56. Памукчиев,Сп., Ганчева,Р. и Бараков,Т. (1994). Ръководство по стоманобетонни конструкции, Част III, Специални стоманобетонни конструкции, ВИАС, София. V. Хабилитационен труд 57. Ганчева,Р. (2005). Проектиране на стоманобетонни конструкции за сеизмични въздействия, Хабилитационен труд за присъждане на научното звание “професор”, УАСГ, София. Съставил:................... (проф. Росица Ганчева)