Начало / За Университета / Структура и управление / Общо събрание / Състав /

проф. д-р инж. Иво Байчев

Строителен факултет, Строителна механика - Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Иво Байчев
Кабинет 448
Телефон 029635245/458
E-mail baychev_fce@uacg.bg
Семейно положение женен
Постъпил в УАСГ 1971

Лекционни курсове

Лекции по строителна статика 1 за ССС - строителен факултет; Лекции по строителна статика 2 за ССС - строителен факултет; Лекции по динамика и устойчивост на хидротехнически съоръжения за ХТС - хидротехнически факултет.

Образование

Строителен инженер - ПГС (ССС), 1967 г. - ВИСИ (сега УАСГ), София; к.т.н. (сега доктор) 1981 г., УАСГ, София. Специализация: От 01.03.1978 до 01.07.1978 г. Експериментални методи в строителната механика, HFV-Drezden.

Езици

Немски - добре, английски - задоволително, руски - много добре

Научни интереси

НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ: - Класически и съвременни числени методи в строителната механика - Приложни и теоретични статико-динамически изследвания на конструкции и техните елементи по теориите от първи и втори ред - Коректно моделиране на конструкциите за статико-динамични изследвания по МКЕ - Приноси към теорията и практическото използване на МКЕ в строителната механика - Приложение на компютърната техника в областта на строителната механика.

Научна дейност

a. В научната и научно-изследователската област a-1. Научни трудове: 75 публикации в областта на строителната механика (научни статии в български, руски, американски и немски издания; доклади на конференции, симпозиуми и семинари; учебници и учебни помагала); a-2. Временно ръководство на двама чуждестранни докторанти (по време на дългосрочно отсъствие на проф. Карамански са ръководени двама от неговите чуждестранни докторанти - единият до вътрешна защита, другият - до успешното полагане на изпитите по специалността) - код на научното направление 01.02.03. а-3. Многократен рецензент на дисертации за получаване на образователната и научна степен “доктор”; а-4. Също многократен рецензент за получаване на по-високо звание (доцент, професор); а-5. Участие и ръководство на научно-изследователски тeми както следва: 1. Числено решение на греда върху еластична основа и цилиндрични резервоари с ЕИМ. НИС при ВИАС, 1974, р-л Т.Карамански. 2. Изчисляване на преливника на Хидротехнически комплекс Никопол - Турну Мъгуреле. ЕНЕРГОПРОЕКТ, 1974, р-л Т.Карамански. 3. Определяне на напрегнатото и деформираното състояние на призматични черупки със затворен контур на напречното сечение при постоянен и подвижен товар. НИС при ВИАС, 1975-1976г. Р-л Р.Рангелов. 4. Изчисляване на плочогредови конструкции върху еластична основа по МКЕ. НИС при ВИАС, Р-л Т.Карамански. 1975-1976г. 5. Якост, устойчивост и динамика на строителни конструкции при физическа и гео-метрическа нелинейност. НИС при ВИАС, тема № 5614, 1978-1979г. Р-л Хр. Върбанов. 6. Modellversuche an dreizelligen Hohlkasten - Dresden, HFV, 1979. Съвместно с Dr. Böhme. 7. Моделно и теоретично изследване на тънкостенни мостови конструкции. НИС при ВИАС, тема 150/81, 1981-1983г. Р-л Хр.Върбанов. 8. Динамично изследване на тънкостенни равнинни и пространствени конструкции. НИС при ВИАС, тема 5113, 1981-1983г. Р-л Хр. Върбанов. 9. Сравнителен анализ на нормите в България, Русия, САЩ, Франция за проектиране на сгради и съоръжения в сеизмични райони.НИС при ВИАС, темаО-266/88г. Р-л Т.Карамански. 10. Съставяне на указания и препоръки за разработка на ТИЗ (технико-икономическо задание) за провеждане на динамически измервания на блокове с мощност 1 000 МВт към АЕЦ. Дог.77/1988г. с ИКОКОНТАКТ - София. Р-л Т.Карамански. 11. Компютризация на учебния процес тема О5712V/89г на СВО при МНП - с международно участие. Р-л В.Александров. 12. Изследване на динамичните въздействия върху турбофундаментите на АЕЦ Козлодуй - тема О340/89г. Р-л П.Сотиров. 13. Динамическо изследване и мерки за защита на инженерните конструкции от вредни вибрации - тема ТН-159/91г. Р-л Т.Ганев. 14. Динамични изследвания за натоварване от вятър - тема ИС 517/1995. Р-л Иво Байчев. 15. Модифицирани матрици на масите за прътови елементи. Тема ИС 529/1997. Ръководител Иво Байчев. 16. Компютърно моделиране и статико-динамичен анализ на строителни конструкции, усилени с армирани композитни материали. Тема, договор № БН-33 - НИС при УАСГ/2002 г. Ръководител Иво Байчев. а-6. Изнесени научни доклади на различни форуми 1. Един вариант на метода на Бубнов-Гальоркин за определяне на критичен товар в еластичен стадий. VII републикански симпозиум на младите научни работници и специалисти 01- 04.10.1974г. Награден с първа награда (прилагам диплом от 05.10.1974 г.) 2. Устойчивост на цилиндрични черупки с променлива дебелина. VIII републикански младежки научно-технически симпозиум, 01- 03.10.1975г. 3. Построяване на повърхнини на влияние за гредови конструкции с многосвързано напречно сечение. Научна конференция, посветена на 70-годишнината от рождението на проф. В.З.Власов. ВИАС, София, 21- 23.09.1976г. Съвместно с Р.Рангелов, Т.Ганев, Д.Цанев и Н.Капитанов. 4. Решение на призматични черупки при физически нелинеен закон. Научна конференция, посветена на 70-годишнината от рождението на проф. В.З.Власов. ВИАС, София, 21- 23.09.1976г. Съвместно с Р.Рангелов, Т.Ганев, Д.Цанев и Н.Капитанов. 5. Собствени трептения при стеснено усукване на тънкостенни пръти с променливо сечение. Научна сесия в чест на стогодишнината от освобождението на България. ВИАС, София, 21- 24.02.1979г. 6. Върху динамическото изследване на тънкостенни пръти. Научен семинар по строителна механика. ВИАС - София, 19.02.1979г. 7. Исследование тонкостенных балок с замкнутым контуром поперечного сечения. Юбилейная конференция МИСИ, Москва, 1979. Съвместно с Хр.Върбанов и Т.Ганев. 8. Собствени честоти и форми на трептения за греди с концентрирани и неравномерно разпределени маси. Научна сесия в чест на 1300-годишнината на Българската държава. ВИАС, София, 06-09.05.1980г. Съвместно с Г.Господинов. 9. Влияние на концентрираните маси върху собствените честоти и формите на трептения за системи с безкраен брой степени на свобода. Научна сесия в чест на 1300-годишнината на Българската държава. ВИАС, София, 06-09.05.1980г. Съвместно с Г.Господинов. 10. Експериментално определяне на огъвно-усуквателните честоти и форми на тънкостенен профил. Научна сесия в чест на 40-годишнината от победата на социа-листическата революция в България. ВИАС, София, 21-22.05.1984г. 11. Числено динамическо решение на рамки с разпределени маси при подходящото им концентриране. Научна сесия в чест на 45-годишнината от създаването на ВИАС. София, 07- 09.10.1987г. 12. Окрупнени крайни елементи при рамки с променливи характеристики. Първа национална научно-техническа конференция с международно участие по стоманобетонни конструкции - теория и практика. Варна, 30.10- 01.11.1988г. 13. Числено решение на задачата за собствените огъвно-усуквателни честоти на тънкостенни пръти с отворено сечение. Шести национален конгрес по теоретична и приложна механика, Варна, 1989г. 14. Обобщен коефициент на динамичност при хармоничен товар. Петнадесети национален семинар по динамика на механичните системи. Варна, 13-16.09.1990г. 15. Модални коефициенти на динамичност при хармоничен товар с отчитане на затихването. Втора национална научно-техническа конференция на тема "Стоманобетонни конструкции - теория и практика" ВИАС, София, 1991г. 16. Влияние на напречните сили върху собствените и принудените трептения на равнинни рамки. Юбилейна сесия - 50 години ВИАС, 1992. 17. Изчисляване на конструкции с променливи характеристики. Сборник доклади от III Национална конференция с международно участие на тема: СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ - ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 12-14.10.1994. ВИАС, София, 1994г. 18. Байчев,И., И.Марков, Ал.Трайков. Върху коефициента на динамичност при ветрово натоварване. Юбилейна сесия на ВВТСУ - 1994. 19. Трайков,Ал., И.Байчев, И.Марков. Аналитични изрази за разпределяне на ветровото натоварване в зависимост от височината на съоръжението. Юбилейна сесия на ВВТСУ - 1994. 20. Нова матрица на масите за рамкови елементи в МКЕ. Научен семинар по механика и конструкции - УАСГ, 17.11.1997г. 21. Надлъжни трептения на пръти. Научен семинар по механика и конструкции - УАСГ, 06.04.1998г. 22. Модифицирани матрици на масите за рамкови елементи с отчитане на ъгловите деформации. Научен семинар по механика и конструкции, УАСГ, 09.11.1998. 23. Baychev,I. Dynamic Investigation of Beams with Variable Characteristics Taking into Account Shear Strains Contribution. Proceedings of the 7-th International Symposium of MASE, Vol.2, CT7/1-6, Ohrid, October 2-4, 1997. 24. Байчев,И. Модифицирана геометрична матрица на коравина в метода на крайните елементи. Юбилейна научна сесия 60 г. УАСГ – 21-22.11.2002г. 25. Динев,Д. , С.Първанова, И.Байчев. Относно коректността при моделирането на регулярни рамки с различни отношения на коравините на ригелите и колоните при динамическо изследване. Юбилейна научна сесия 60 г. УАСГ – 21-22.11.2002г. б. Образователно-педагогична дейност: б-1. Водени упражнения по всички редовни дисциплини към катедрата. б-2. Четени лекции по: Строителна механика - специалност ВК Строителна статика – специалност ССС В курс за повишаване на квалификацията на инженери от практиката – лекции и упражнения на тема “Статика, устойчивост и динамика на конструкции от тънкостенни пръти” по програма, съставена от проф. Хр.Върбанов. б-3. Участиие в разработки, тестване и внедряване на компютърни програми за обучението на студентите от УАСГ: 1. CESAN-FRAME - програмна система за анализ на равнинни рамки по МКЕ. 2. FEM-PLANE - програмна система за знализ на равнинно напрегнато и равнинно деформирано състояние. Тези програми се използват и във ВИСУ “Л. Каравелов” б-4. Ръководство на учебни практики по прилагане на компютърната техника в обучението по строителна механика в Строителния и Транспортния факултети на УАСГ. б-5. Ръководени дипломанти - в катедра “Строителна механика” се дипломират ограничен брой студенти. Ръководена е една дипломантка, чиято дипломна работа е изготвена във Франция. Консултирани са над 100 дипломанти.

Членство

Дългогодишен член на специализиран научен съвет към ВАК, от 2005г – председател на Специализирания научен съвет по строителна механика;от 2009 - зам. председател на Специализирания научен съвет по механика на строителните конструкции; Член-съосновател на Съюза на строителните конструктори в България; Член на КИИП-София.

Участие в научно-изследователски проекти

Динамични изчисления за обект “Дичо Петров” – Батанци ; Динамични изследвания на компресорни фундаменти за НХК – Бургас; Сеизмично изследване на леки сглобяеми сгради за ПЛАСТИМО ЕООД – Самоков; Изследване на динамичните въздействия върху турбофундаментите на АЕЦ Козлодуй; Изследвания на земетръс при реконструкцията на цех за отработено гориво за АЕЦ “Козлодуй” и др. Участие и ръководство на научно-изследователски тeми както следва: 1. Числено решение на греда върху еластична основа и цилиндрични резервоари с ЕИМ. НИС при ВИАС, 1974, р-л Т.Карамански. 2. Изчисляване на преливника на Хидротехнически комплекс Никопол - Турну Мъгуреле. ЕНЕРГОПРОЕКТ, 1974, р-л Т.Карамански. 3. Определяне на напрегнатото и деформираното състояние на призматични черупки със затворен контур на напречното сечение при постоянен и подвижен товар. НИС при ВИАС, 1975-1976г. Р-л Р.Рангелов. 4. Изчисляване на плочогредови конструкции върху еластична основа по МКЕ. НИС при ВИАС, Р-л Т.Карамански. 1975-1976г. 5. Якост, устойчивост и динамика на строителни конструкции при физическа и гео-метрическа нелинейност. НИС при ВИАС, тема № 5614, 1978-1979г. Р-л Хр. Върбанов. 6. Modellversuche an dreizelligen Hohlkasten - Dresden, HFV, 1979. Съвместно с Dr. Böhme. 7. Моделно и теоретично изследване на тънкостенни мостови конструкции. НИС при ВИАС, тема 150/81, 1981-1983г. Р-л Хр.Върбанов. 8. Динамично изследване на тънкостенни равнинни и пространствени конструкции. НИС при ВИАС, тема 5113, 1981-1983г. Р-л Хр. Върбанов. 9. Сравнителен анализ на нормите в България, Русия, САЩ, Франция за проектиране на сгради и съоръжения в сеизмични райони.НИС при ВИАС, темаО-266/88г. Р-л Т.Карамански. 10. Съставяне на указания и препоръки за разработка на ТИЗ (технико-икономическо задание) за провеждане на динамически измервания на блокове с мощност 1 000 МВт към АЕЦ. Дог.77/1988г. с ИКОКОНТАКТ - София. Р-л Т.Карамански. 11. Компютризация на учебния процес тема О5712V/89г на СВО при МНП - с международно участие. Р-л В.Александров. 12. Изследване на динамичните въздействия върху турбофундаментите на АЕЦ Козлодуй - тема О340/89г. Р-л П.Сотиров. 13. Динамическо изследване и мерки за защита на инженерните конструкции от вредни вибрации - тема ТН-159/91г. Р-л Т.Ганев. 14. Динамични изследвания за натоварване от вятър - тема ИС 517/1995. Р-л Иво Байчев. 15. Модифицирани матрици на масите за прътови елементи. Тема ИС 529/1997. Ръководител Иво Байчев. 16. Компютърно моделиране и статико-динамичен анализ на строителни конструкции, усилени с армирани композитни материали. Тема, договор № БН-33 - НИС при УАСГ/2002 г. Ръководител Иво Байчев.

Участие в проектиране и строителство

Участие в проектирането на много обекти, някои от които са: Комин за ЦСВ (цех студено валцоване) – Кремиковци; Складова база и бункерна естакада – Кремиковци ; Кабелна естакада, бункер и елеваторна кула в Нови Кричим; Метални ферми за транспортно-технологични естакади в ЦКК Разлог и др.

Научни и академични длъжности

От 2012 г. гост-професор към катедра "Строителна механика". От 2003 - професор към катедра ”Строителна механика на УАСГ. Oт 2000 до 2008 г. ръководител на катедра ”Строителна механика” . От 1984 до 2002 доцент към катедра ”Строителна механика” на УАСГ . От 1971 до 1984 г. - асистент, старши и главен асистент към катедра ”Строителна механика” на УАСГ

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Метод на крайните елементи (МКЕ). Числени методи в строителната механика.  Динамични изследвания на строителни конструкции

Други длъжности и дейности

От 1967 до 1971 г. - проектант в ”ХИММЕТАЛУРГПРОЕКТ” От 1995 г. - включен в няколко издания на каталога “Who’s Who in the World” (MARQUIS WHO’S WHO) - последно издание 21-во, 2006 г. Включен в биографичната справка на ABI (American Biografical Institute, Inc.). НАГРАДИ И НОМИНАЦИИ: Първа награда от 7-мия национален конкурс за млади научни работници – София, 1974. Международни номинации за: The 2000 Millenium Medal of Honor; Nomination for Member of the ABI’s Research Board of Advisors; Nomination for the ABI’s Commemorative Medal of Honor, Hallmark 2000; Nomination from Barons Who’s Who for the special Edition: The EUROPE 500 Leaders for the New Century; Nomination from the International Biographical Centre of Cambridge (England) for the Outstanding People of the 20-th Century (Outstanding Achievement Medal) и други (всички международни номинации са свързани със заплащане, поради което са останали само като номинации).

Публикации

1. Байчев,И. Подобряване на метода на Бубнов-Гальоркин за определяне на критичен товар при статически определими системи. Пътища, кн.2, 1975. 2. Байчев,И. Определяне на основната собствена честота за пръти с променлива коравина, натоварени с произволен осов товар. Строителство, кн.2, 1975. 3. Байчев,И. Един вариант на метода на Риц за определяне на критичен товар при статически определими системи. Пътища, кн.4, 1975. 4. Байчев,И. Стеснено усукване на прави тънкостенни пръти с отворено напречно сечение при променливи геометрични характеристики. Строителство,кн.6,1975. 5. Байчев,И. Решение на прави греди с променлива коравина при динамично натоварване. Пътища, кн.7-8, 1975. 6. Байчев,И. Надлъжна устойчивост на затворени цилиндрични черупки с променлива дебелина. Строителство, кн.1-2, 1976. 7. Ганев,Т., И.Байчев. Определяне на преместванията при стоманени съчетани греди с отчитане влиянието на напречните усилия. Пром. строителство, кн.7-8, 1976. 8. Байчев,И. Практически метод за решаване на строителни конструкции по деформирана схема. Стрителство, кн.9, 1976. 9. Рангелов,Р., Т.Ганев, Д.Цанев, Н.Капитанов, И.Байчев. Построяване на повърхнини на влияние за тънкостенни призматични черупки с многосвързано напречно сечение. Пътища, кн.3, 1977. 10. Байчев,И. Стеснено усукване на затворени кутиеобразни тънкостенни греди с променливи геометрични характеристики. Пътища, кн.5, 1977. 11. Ганев,Т., И.Байчев. Практическо уточняване на собствената честота за прави пръти при различни подпорни условия. Строителство, кн.10, 1977. 12. Ганев,Т., И.Байчев. Уточнени собствени честоти при системи с една степен на свобода. Пътища, кн.2, 1978. 13. Байчев,И. Решение на някои резонансни проблеми при усукване на тънкостенни пръти с променливо отворено сечение. Строителство, кн.11-12, 1978. 14. Рангелов,Р., Т.Ганев, Д.Цанев, И.Байчев., Н.Капитанов. Статическо изследване на кухи мостови греди с отчитане на действителната работа на материала. Пътища, кн.5, 1979. 15. Байчев,И. Върху численото решение на цилиндрични черупки с променлива дебелина по теорията от втори ред. Строителство, кн.11, 1979. 16. Байчев,И., Г.Господинов. Собствени честоти и форми на трептения за греди с концентрирани и неравномерно разпределени маси. Строителство, кн.3, 1980. 17. Байчев,И., Г.Господинов. Влияние на концентрираните маси върху собствените честоти и формите на трептения за системи с безкраен брой степени на свобода. Строителство, кн.4, 1980. 18. Байчев,И. Върху приблизителното определяне на основната собствена честота при пръти с променлива коравина и маса. Строителство, кн.6, 1982. 19. Байчев,И., Г.Господинов. Свободни трептения на конзоли с разпределени и концентрирани маси при отчитане на осови товари. Пътища, кн.6, 1982. 20. Байчев,И. Практическо решение на задачата за първите собствени честоти на тънкостенни пръти с отворено сечение. Пътища, кн.4, 1983. 21. Байчев,И. Към приложението на метода на крайните елементи за равнинни рамки с променливи характеристики. Строителство, кн.12, 1983. 22. Байчев,И. Динамическо изследване на тънкостенни пръти с отворено напречно сечение. Кандидатска (докторска) дисертация. ВИАС, София, 1981. 23. Байчев,И., С.Алексиева. Практически формули за намиране на основната честота на греди с променливи сечения. Пътища, кн.10, 1984. 24. Байчев,И. Нова формула за определяне на собствените честоти на осово натоварени пръти. Строителствo, кн.12, 1986. (труд (27-А) е даден към публикациите в чужбина). 25. Байчев,И., Я.Димитров. Допълнение и физическо изясняване на матрицата на масите в метода на крайните елементи при равнинните рамки. Пътищa, кн.4,1987. 26. Байчев.И., И.Гешанов. Определяне на критичните товари при някои форми на загуба на устойчивост. Пътищa, кн.6, 1987. 27. Байчев,И. Изкълчвателни дължини на натиснати елементи с променливо сечение. Пътищa, кн.7, 1987. 28. Байчев,И. Динамично решение на рамкови конструкции при подходящо концентриране на разпределените им маси. Строителствo, кн.11, 1987. 29. Байчев,И. Използване на нов основен елемент в деформационния метод. Пътищa, кн.1, 1988. 30. Байчев,И. Собствени честоти на греди с разпределени и концентрирани маси. Tранспорт, кн.2, 1989. 31. Байчев,И. Особености при определянето на критичните товари за някои статически неопределими системи. Строителство, кн.7, 1989. 32. Байчев,И. Обобщен коефициент на динамичност при хармоничен товар. Строителствo, кн.4, 1991. 33. Байчев,И., И.Марков. Изчислителни динамични модели на рамкови мостови конструкции. Пътищa, кн.4, 1991. 34. Байчев,И., И.Марков. Особености при динамичното решение на рамки по метода на крайните елементи. Строителств, кн.11, 1991. 35. Байчев,И. Модални коефициенти на динамичност при хармоничен товар с отчитане на затихването. Строителство, кн.2, 1993. 36. Байчев,И. Уточнени функции на формата в метода на крайните елементи за равнинни рамки. Годишник на ВИАС, т. XXXVI, св.V, (1991-1992), София, 1993. 37. Байчев,И. Уточнена матрица на масите в метода на крайните елементи за равнинни рамки. Годишник на ВИАС, т. XXXVI, св.V, (1991-1992), София, 1993. 38. Байчев,И., Ал.Трайков, Ив.Марков. Динамично изследване на пространствени рамки. Строителство, кн.6, 1993. 39. Байчев,И., И.Марков, А.Трайков. Динамично решение на пространствени рамки от хармоничен товар. Строителство, кн.9, 1993. 40. Байчев,И., И.Марков, А.Трайков. Влияние на деформациите от напречните усилия върху собствените честоти на равнинни рамки. Строителство, кн.6-7, 1994. 41. Карамански,Т., И.Байчев, Х.Рашид. Оценка на някои формули за суперпониране по форми при сеизмично въздействие. Строителство, кн.6-7, 1994. 42. Байчев,И. Матрица на коравина за прътови елементи с променливо сечение. Пътища, кн.3, 1994. 43. Байчев,И. Функции на формата и товарен вектор за елементи с променливи характеристики. Пътища, кн.4, 1994. 44. Байчев,И. Матрица на масите за прътови елементи с променливо сечение. Пътища, кн.5, 1994. 45. Байчев,И., А.Трайков, И.Марков. Влияние на напречните усилия върху принудените трептения на равнинни рамки. Строителство, кн.4, 1995. 46. Байчев,И., И.Марков, Ал.Трайков. Върху коефициента на динамичност при ветрово натоварване. Строителство, кн.6, 1995. 47. Байчев,И., И.Марков, Ал.Трайков. Върху коефициента на динамичност при ветрово натоварване. Пътища, кн.5, 1995. 48. Трайков,Ал., И.Байчев, И.Марков. Аналитични изрази за разпределяне на ветровото натоварване в зависимост от височината на съоръжението. Пътища, кн.6, 1995. 49. Байчев,И. Върху коректното моделиране и определяне на геометричните характеристики на елементи с променливи сечения. Строителство, кн.4, 1996. 50. Байчев,И. Динамично изследване на елементи с променливи характеристики и с отчитане на ъгловите деформации. Строителство, кн.5-6, 1997. 51. Байчев,И. Нови съгласувани матрици на масите за рамкови елементи. Строителство, кн.2, 1998. 52. Байчев,И. Нова матрица на масите при надлъжни трептения на пръти с постоянни характеристики. Строителство, кн.5, 1998. 53. Байчев,И. Надлъжни трептения на пръти с променливо сечение. Строителство, кн.1, 1999. 54. Байчев,И. Един вариант на геометричната матрица на коравина в теорията от втори ред. Строителство, кн.3, 1999. 55. Байчев,И. Модифицирана геометрична матрица на коравина в метода на крайните елементи. Годишник на УАСГ, юбилеен – 2002. 56. Байчев,И. Модифицирани матрици на масите за рамкови елементи с отчитане на ъгловите деформации. Строителство, кн.4, 1999. 57. Първанова,С., Д.Динев, И.Байчев . Статически анализ на регулярни рамки с различни отношения на ригелите и колоните. Строителство, кн.1, 2002. 58. Динев,Д., С.Първанова, И.Байчев. Относно коректността при моделирането на регулярни рамки с различни отношения на коравините на ригелите и колоните при динамическо изследване. Годишник на УАСГ, юбилеен – 2002. 59. Байчев,И. Модифицирани функционали и крайни елементи с отчитане на ъгловите деформации за динамично изследване на рамки с постоянни и променливи характеристики. Хабилитационен труд за получаване на научното звание ”ПРОФЕСОР”. УАСГ, София, 2003. 60. Байчев,И. Професор д-р инж. Христо Върбанов, заслужил деятел на науката, почетен доктор на УАСГ. Юбилеен годишник на УАСГ (90 години от рождението на проф. Христо Върбанов), свитък VI, Vol. XLII, 2005-2006. ЧУЖДЕСТРАННИ ПУБЛИКАЦИИ 61. Байчев,И. Свободные колебания стесненного кручения стержней переменного сечения при сплошном распределении масс. Известия ВУЗ-oв, Строительство и архитектура, Новосибирск, кн.6, 1977. 62. Baytschev,I., F.Böhme. Modellversuche an dreizelligen Hohlkasten - Dresden, HFV, 1979. 63. Върбанов,Хр., Т.Ганев, И.Байчев. Исследование тонкостенных балок с замкнутым контуром поперечного сечения. Известия ВУЗ-oв. Строительство и архитектура, Новосибирск, кн.7, 1982. 64. Байчев,И. Применение вариационно разностного метода в динамике упругих балок, нагруженных продольными силами. Известия ВУЗ-oв, Строительство и архитектура, Новосибирск, кн.6, 1984. 65. Baychev,I. Fixed-Hinged Beam Finite Elements used for Dynamic Analysis of Frames. Mechanics Research Communications, Vol.23, No2, pp 221-226, New York, 1996. 66. Baychev,I. Finite Element Method for Frames with Variable Characteristics. Mechanics Research Communications, Vol.23, No2, pp 213-221, New York, 1996. 67. Baychev,I. Dynamic Investigation of Beams with Variable Characteristics Taking into Account Shear Strains Contribution. Proceedings of the 7-th International Symposium of MASE, Vol.2, CT7/1-6, Ohrid, October 2-4, 1997. 68. Baychev,I. A new Mass Matrix for Axial Vibrations of Uniform Frame Elements. Юбилеен годишник на УАСГ (90 години от рождението на проф. Христо Върбанов), свитък VI, Vol. XLII, 2005-2006. УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА 69. Карамански,Т., Т.Ганев, Т.Бобев, А.Попов, Н.Капитанов, И.Байчев. Строителна механика. Учебник за ХТФ. Техника, София, 1988. 70. Устойчивост и динамика на строителните конструкции - ръководство за решаване на задачи. Автори: Бобев,Т. Т.Ганев, Р.Рангелов, Ю.Павлова, И.Байчев, Ив.Марков, Ц.Кръстев, А.Попов, З.Бонев, Т.Василев, И.Леви - под общ. ред. на проф. Върбанов, Техника, София, 1994. 71. Байчев,И. Помощни таблици по строителна механика за хидротехническия факултет. Първо издание - 1994 (преиздавано многократно). ВИАС, София. 72. Байчев,И. Помощни таблици по строителна механика за Строителния и Транспортния факултет. Част I - строителна статика.. Първо издание - 1994 (преиздавано многократно). ВИАС, София. 73. Байчев,И. Помощни таблици по строителна механика за Строителния и Транспортния факултет. Част II - теория на еластичността. Първо издание - 1995 (преиздавано многократно). ВИАС, София. 74. Байчев,И. Помощни таблици по строителна механика за Строителния и Транспортния факултет. Част III - устойчивост и динамика на строителните конструкции. Първо издание - 1996 (преиздавано многократно). УАСГ, София. 75. Марков,И. И.Байчев . Програмна система “CESAN – Civil Engineering Structural ANalysis”. Инструкция. УИК при УАСГ, 2 000 (поредно издание). Съставил: ................ (проф. Иво Байчев)

Друга информация

ТУК СА ДАДЕНИ КРАТКИ АВТОБИОГРАФИЧНИ СВЕДЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА АЛМАНАХА 65 ГОДИНИ УАСГ Проф. д-р инж. ИВО ВЕНКОВ БАЙЧЕВ, Катедра ”Строителна механика” на УАСГ – СФ. Роден на 02.10.1943 г. в София. Строителен инженер - ПГС (ССС), 1967 г. - УАСГ, София. Доктор от 1981 г., УАСГ, София. От 1967 до 1971 г. - проектант в ”ХИММЕТАЛУРГПРОЕКТ”. От 1971 - преподавател към катедра ”Строителна механика” на УАСГ. От 2003 - професор към катедрата. Oт 2000 г. - ръководител на катедрата. От 2012 г. - гост - професор към катедрата. Специализирал през 1978 г. експериментални методи в строителната механика,HFV-Drezden. Дългогодишен член на специализирани научни съвети към ВАК, в момента (2007 г) – председател на СНС по строителна механика; член-съосновател на Съюза на строителните конструктори в България; член на КИИП, София-град. Включен в няколко поредни издания на каталога “Who’s Who in the World”. Включен в биографичната справка на ABI (American Biografical Institute, Inc.). Пубжликации: 75 статии, учебници и учебни помагала и др. Участие в 18 научно-изследователски тeми, в 4 от тях – ръководител. Изнесени научни доклади на различни форуми – 25 броя. Награди и номинации: Първа награда от 7-мия национален конкурс за млади научни работници – София, 1974. Много международни номинации. Участие в много практически задачи, технически експертизи и становища. Съставил: .......................... София 2007 г. (проф. д-р инж. Иво Байчев)

Учебни материали