Начало / За Университета / Структура и управление / Общо събрание / Състав /

проф. д-р инж. Фантина Рангелова

Строителен факултет, Организация и икономика на строителството

проф. д-р инж. Фантина Рангелова
Кабинет Б1033
Приемно време

Приемно време Летен семестър 2021/2022 г.: вторник от 13,00 до 14,00 ч. и четвъртък от 9,00 ч. до 10,00 ч.  

Телефон +359 886 88 25 92; +359 9635245/757
E-mail fantina_fce@uacg.bg
Уебсайт fantina_frp@abv.bg
Постъпил в УАСГ 1990

Лекционни курсове

Организация и управление на строителството

Икономика на строителството

Управление на инвестиционни проекти

Стандарти в управлението на проекти

Планиране и контрол на проекта

Мениджмънт на строителната фирма

Ръководител и лектор в магистърска програма по "Управление на проекти в строитеството"

 

Образование

2018 Оценител на права на интелектуална и индустриална собственост

2015 Професор по Научна специалност "Организация и управление на строителството” Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ), гр. София

2012 Одитор пътна безопасност

2011 Оценител машини и съоръжения

2011 Оценител земеделски земи и трайни насаждения

2010 Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради

2008 Доцент по Научна специалност "Организация и управление на строителството” Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ), гр. София

2007 Оценител на недвижими имоти Агенция по приватизацията (АП), гр. София

2006 Главен Асистент Научна специалност "Организация и управление на строителството” Висше Транспортно Училище, (ВТУ), гр. София

2004 Доктор Научна специалност „Технология и механизация на строителството” Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ), гр. София

2004 Оценител на недвижими имоти Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ), гр. София

1997 - 1998 Визитиращ научен изследовател Научна специалност "Строително инженерство" Орегонски Държавен Университет, гр. Корвалис, Щат Орегон, САЩ

1997 Следдипломна квалификация „Международни икономически отношения” Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ), гр. София

1995 Хон. Асистент Научна специалност "Икономика на строителството” Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ), гр. София

1990 - 1993 Редовен докторант Тема: "Ефективни конструктивни, технологични и организационни решения при усилването и възстановяванео на сгради при стихийни бедствия и аварии" Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ), гр. София

1988 Магистър по Строително инженерство – „Транспортно строителство” Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ), гр. София

1987 Следдипломна квалификация „Социално управление” Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ), гр. София

Езици

английски

руски

Научни интереси

Възстановяване и усливане на строителни конструкции след земетръс, природни бедствия и аварии, при рехабилитация, модернизация и реконструкция

Приложение на съвременните композитни материали (carbon and glass fiber reinforced plastic - FRP) при възстановяване и усливане на сгради и съоръжения и при тяхното армиране

Организация и Управление на строителството

Управление на проекти в строителството

Оценка на инвестиционни проекти и активи

Опазване на недвижимо културно наследство

Енергийна ефективност

BIM

Устойчиво строителство

 

Научна дейност

Организация и управление на строителството 

Ефективни конструктивни, технологични и организационни решения за възстановяване и усилване на строителни конструкции (сгради и съоръжения) с прилагането на съвременните композитни материали (стъклени и карбонови усилващи системи)

Противоземетръсното осигуряване на строителните конструкции

Икономика на строителството

Управление и оценка на инвестиционни проекти

Опазване на недвижимо култерна носледство

Енергийна ефективност

Оценка и управление на недвижимата собственост

Управление и бизнес стратегия на строителната фирма

BIM

Пътна безопасност
 

Членство

Председател на Българска Асоциация по Управление на проекти в строителството (БАУПС)

Член на Института по управление на проекти (PMI –USA) и на Българският чептър

Член на КИИП, секция „Конструкции” и „ТСТС”

Член на УС на НТС по Строителство

Член на УС на Българско Общество по строително право

Член на УС на БАУП

Експерт – оценител на енергийната ефективност и сертифициране на сгради

Одитор към Българска браншова организация „Пътна безопасност”

Оценител към Камара на независимите Оценители в България

Експерт към Агенцията по Обществени поръчки

Вещо лице към Агенция по вписванията 

Вещо лице към Софийски Градски Съд, Софийски Район съд, Апелативен съд

Вещо лице към НАП

Научни и академични длъжности

Професор от 2015 г. 

Декан на Строителен факултет 2016 - 2020 г.

Зам. декан на Строителен факултет 2010 - 2016 г.

Ръководител катедра "Организация и икономика на строителството" 2013 - 2020 г.