Начало / За Университета / Структура и управление / Общо събрание / Състав /

доц. д-р инж. Ирина Костова

Хидротехнически факултет, Водоснабдяване, канализация и пречистване на води

доц. д-р инж. Ирина Костова
Кабинет А412
Приемно време Сряда - 11-12 часа
Телефон 9635245/582
E-mail irkostova@abv.bg

Лекционни курсове

Лекционен курс „Пречистване на отпадъчни води“ за студентите от специалност „Водоснабдяване и канализация“, специализация „мрежи и съоръжения“;
Лекционен курс „Третиране на битови отпадъци“ за студентите от специалност „Водоснабдяване и канализация“, специализация „пречистване на водите“;
Лекционен курс „Канализационни мрежи и съоръжения“ за студентите от специалност „Водоснабдяване и канализация“, специализация „мрежи и съоръжения“;
Лекционен курс „Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите“ за студентите от специалност „Хидростроителство“ и „Транспортно строителство“ – немскоезиково обучение (на английски език);
Научен ръководител на редовен докторант (сирийски гражданин), защитил 2010 г.
Понастоящем научен ръководител на 2 редовни докторанти и 1 задочен докторант.
 

Образование

1973-1977 Математическа гимназия "Акад. Н. Обрешков"

1977-1982 Висш Институт по архитектура и строителство - Строителен инженер по ВиК, профил „пречистване на водите”

1985-1988 Висш Институт по архитектура и строителство - докторантура

1997 - Център за изследване на водите VITUKI - Будапеща, Унгария, Специализация по хидроложки методи за управление на околната среда

Езици

Английски език

Руски език

Професионални умения

Изготвяне на:

  • генерални планове във водния цикъл;
  • хидравлични и технологични изследвания и проектиране на пречиствателни станции за отпадъчни води;
  • изследване и проектиране на канализационни системи;
  • технологии за управление и третиране на битови отпадъци от населени места и утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води.

Членство

Член на Управителния съвет на Българската асоциация по водите (БАВ);
Член на Висшия консултативен съвет по водите към Министерството на околата среда и водите (МОСВ);
Член на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) – пълна проектантска правоспособност;
Член на организационния комитет на ASEMWater.
 

Участие в проектиране и строителство

Актуализация на Прединвестиционно проучване и идеен проект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) и рехабилитация и разширение на В и К мрежа на гр. Сандански“, 2015;
Програма за управление на утайките от ПСОВ – гр. Сандански; 2015;
Идеен проект за ПСОВ – с. Маринка, община Бургас, 2012;
Идеен проект на ПСОВ на гр. Видин, 2011-2012;
Прединвестиционен проект и идеен проект на ПСОВ на с. Рудник и м.с. Черно море, община Бургас, 2011;

2008-2009, Техническа помощ за подготовка на проекти във водния сектор група Б – Велико Търново, Кърджали, Перник, Видин, Пловдив, Добрич, Ямбол – ISPA проект ЕА120187/D/SV/BG;

2008-2009, Проектиране на ПСОВ – Бургас – Меден рудник, ISPA проект 2008-2009,

Супервизия на строителството на ПСОВ в градовете Ловеч, Монтана и Севлиево 2008-2009,

Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Етрополе, община Етрополе 2008-2009,

Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Никопол, община Никопол 2008-2009,

Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Тръстеник, община Долна Митрополия 2007,

Оценка на тръжна документация по проект „Техническо подпомагане изготвянето на инвестиционен проект във водния сектор - София, България – фаза II (EUROPEAID/119825/D/SER/BG) 2007, Проектиране на канализационна система и ПСОВ на с. Красново 2006-2007,

Проект “Залесяване и развитие потенциала на регионалния туризъм чрез обновяване на съответната инфраструктура – ВиК компонентите”, Phare проект 2006,

Проектиране на ПСОВ на курорт – Голф клуб - Балчик 2006,

Проектиране на ПСОВ на гр. Копривщица за 3 500 ЕЖ 2005, Прединвестиционни проучвания и тръжна документация за реконструкцията на ПСОВ – Варна (450 000 ЕЖ), ISPA проект 2003-2004,

Експертна оценка на проектите: канализационна мрежа и ПСОВ на Сливо поле - Русе, канализационна мрежа и ПСОВ на Стара Загора, канализационна мрежа на Димитровград, канализационна мрежа и ПСОВ на Панагюрище и др. 2002-2003,

Прединвестиционни проучвания за определяне системите за управление на твърдите отпадъци в 6 района- Монтана, Перник, Русе, Севлиево, Созопол и Силистра по проект 2955-683 Y 2002-2003, Прединвестиционни проучвания и идеен проект на ПСОВ на Мадан, Рудозем и Златоград: (ЕЖ 10 000),Phare проект 2001,

Прединвестиционни проучвания и идеен проект на ПСОВ - Пещера (ЕЖ 25 000) 2000-2001,

Прединвестиционни проучвания и идеен проект на ПСОВ на Горна Оряховица, Лясковец и Долна Оряховица: , Phare проект

Научни и академични длъжности

Декан на ХТФ

Член на Факултетния съвет на ХТФ

Член на АС на УАСГ

Ключови думи за научно-изследователска дейност

пречистване на отпадъчни води, канализационни мрежи, отстраняване на тежки метални йони от води, материален баланс на замърсители

Други длъжности и дейности

Член на експертни работни групи за оценяване на проектни предложения на бенефициенти по Оперативна програма „Околна среда“ по приоритетна ос 1 (сектор „води“), ISPA и кохезионен фонд, МОСВ.
Консултантска дейност към JASPERS за оказване на техническа помощ на Общините и МОСВ в подготовка на проекти във водния сектор, финансирани по кохезионния фонд на ЕК.
Обучение на експерти от Общините и Звената за изпълнение на проекти във водния сектор.
Преглед и анализ на регионални генерални планове по проект „Разработване на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация – източен регион, България“.
Външен експерт към работна група по проект "Подкрепа на реформата в отрасъл водоснабдяване и канализация", МРРБ.
Строителен мениджър на реконструкцията на пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Враца.