Начало / За Университета / Структура и управление / Общо събрание / Състав /

проф. д-р инж. Красимир Петров

проф. д-р инж. Красимир Петров
Кабинет А408 и Ректорат 219
Телефон 9635245/592, 8661967
Факс 8656863
E-mail k_petrov_fhe@uacg.bg

Лекционни курсове

Образование

1973-1976 I-ва политехническа гимназия "Хр. Смирненски", гр. Перник 1978-1983 Висш институт по архитектура и строителство (ВИАС), специалност "Хидромелиоративно строителство, тема на дипломната работа: "Проект на яз. Чаталка", Р-л на дипломната работа доц. д-р инж. Л. Шейтанова 1985-1989 Редовна аспирантура, катедра "Хидромелиорации", ХТФ, ВИАС, научен ръководител доц. д-р инж. Вяра Милославова, тема на дисертацията:"Технологични и екологични проблеми при вътрешно-почвено напояване с отпадъчни води от населени места", 2011г. - професор по научна специалност Хидромелиоративно строителство (Водостопански изследвания и Напоителни системи и съоръжения)

Езици

Английски език - много добро Руски език - много добро

Научни интереси

Управление на водните ресурси, Околна среда, Напоителни системи, Отводнителни системи и корекции на реки, Почвознание, Газоснабяване и др.

Научна дейност

Членство

1998 - член на Сдружение на независмите експерти в околната среда (СНЕОС) 2005 - член на НТС по водно дело 2006 - член на Камарата на инженерите в инвестиионното роектиране, София - град, пълна проектантска павоспособност по Водно строителство 2006 - член на ЕТИС на Овергаз Ик.

Научни и академични длъжности

1983 - 1984 - изследовател ПНИЛ по почвознание, НИС - ВИАС 1990 - Асистент, ст. асистент, гл. асистент в катедра"Хидромелиорации", ХТФ, УАСГ 1993 - Доктор 1997 - Доцент в катедра"Хидромелиорации", ХТФ, УАСГ 1993 - 2010 - член на Факултетен съвет на ХТФ, УАСГ 2003 - 2010 - научен секретар на СНС по Водно строитество 2003 - 2007 - Зам. Декан по учебната работа на ХТФ, УАСГ 2005 - 2010 - член на АС на УАСГ 2008 - Зам. Ректор по учебната работа на УАСГ

Други длъжности и дейности

2005 - член на Управителния съвет на НТС по Водно дело 2005 - Главен редактор на списание Водно дело

Учебни материали

Водостопански изследвания
проф. д-р инж. Красимир Петров

Напоителни системи и съоръжения
проф. д-р инж. Красимир Петров