Начало / За Университета / Структура и управление / Общо събрание / Състав /

проф. д-р инж. Маргарита Мондешка

Геодезически факултет, Устойчиво земеползване и управление на имоти - Ръководител катедра

Геодезически факултет, Устойчиво земеползване и управление на имоти

проф. д-р инж. Маргарита Мондешка
Кабинет Бл.7-114
Приемно време

четвъртък 13-14 с поне 2 дни предварително записване на e-mail 

 

Телефон 9635245/711
E-mail mondy_fgs@uacg.bg
Семейно положение омъжена, 1 дъщеря
Постъпил в УАСГ 1989

Лекционни курсове

Екология (УП на спец.Геодезия), Екология и опазване на околната среда (УП на спец.УУЗИ), Устойчиво земеползване (УП на спец. Геодезия) , Използване и опазване на земята (УП на спец.УУЗИ), Почвознание (УП на спец.УУЗИ и спец.ЛАЛП), Опазване на почвите и рекултивация (спец.ЛАЛП)

Образование

Средно - Немска езикова гимназия "Ернст Телман" - гр. Ловеч / 1975 - 1980/; Висше - ВИАС - София, специалност "Хидромелиоративно строителство" /1980 - 1985/; Докторантура - ВИАС - София, научна специалност "Мелиорации и поливно земеделие" /1986 - 1989/.

Езици

немски, английски, руски

Професионални умения

Преподавателска и научно-изследователска практика в областта на: почвознанието, използването и опазването на земята, мелиорации на почвите, използване на минерализирани води за напояване, качество на водата за напояване, ремедиация на деградирани и замърсени почви, устойчиво управление на земите. Лектор в курсове за следдипломна квалификация за оценители на земеделски земи и експерти по ОВОС. Лицензиран експерт (МОСВ)по ЕО и ОВОС.

Научни интереси

устойчиво управление на земите, почвени деградационни процеси, ремедиация на почвите (фиторемедиация),опазване на околната среда

Членство

Българско почвоведско дружество

Международното дружество по хумусни субстанции

Участие в научно-изследователски проекти

1. НИП БН 89/09 "Използване на космически изображения за оценка на екологичното състояние на почвите". 2009-2010. ЦНИП при УАСГ;

2. НИП БН 170/14 "Актуални проблеми и предизвикателства пред земеустройството в България". 2014-2015. ЦНИП при УАСГ;

3. 2019. Проучване на екологичното състояние на почвите по съществуващи данни и възможностите за осигуряване на актуална информация чрез съвременни методи за нуждите на мониторинг и актуализация на ОУП на Столична община; (възложител ОП „Софпроект – ОГП“). ръководител на проект: М. Мондешка;

4. НИГГГ. 2019. Концепция за интегриране на екосистемния подход в политиките и инструментите за пространствено градско планиране: Разработване на методика за картиране и биофизична оценка на състоянието на урбанизираните екосистеми и екосистемните услуги, осигурявани от тях с цел планиране и по-добро управление на зелената инфраструктура на територията на Столична община“;

Участие в проектиране и строителство

1.      Доклад за ОВОС на Общ устройствен план (ОУП) на град София и Столична община (Предварителен проект) - раздел "Земи и почви". раздел "Земи и почви". 2002-2003;

2.      Доклад за ОВОС на Общ устройствен план на ветроенергиен парк в землището на с. Свети Никола, община Каварна, област Добрич. раздел "Земи и почви". 2004;

3.      Доклад за Екологична оценка на ОУП на туристическа локализация Самоков – Боровец- Бели Искър. раздел "Земи и почви". 2005;

4.      Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение "Изграждане на ветроенергиен парк в землищата на гр.Каварна и с.Българево, община Каварна. раздел "Земи и почви". 2005;

5.      Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение "Изграждане на ветроенергиен парк в землищата на селата Българево, Раковски, Хаджи Димитър, Поручик Чунчево – община Каварна. раздел "Земи и почви". 2006;

6.      Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение "Изграждане на ски писта и пътническа въжена линия в местността “Трещеник”, гр. Якоруда. раздел "Земи и почви". 2006;

7.      Екологична оценка на “Проект за изменение на Общ устройствен план на курортен комплекс Пампорово, в частта на община Чепеларе”. раздел "Земи и почви". 2007.

8.      Екологична оценка на Общ устройствен план на Курортно-туристическа локализация “Искровете, Говедарци, Мальовица”. раздел "Земи и почви". 2009.

9.      Екологична оценка на Изменение на Общ устройствен план на гр. София и Столична община – окончателен проект. раздел "Земи и почви". 2008.

10.   Доклад за ОВОС на обект “Северна скоростна тангента, гр. София от km 0+000 до km 16+400”. раздел "Земи и почви". 2010.

11.  Доклад за ОВОСС на газопровод НАБУКО на територията на Р България от km 0 до km 420. раздел "Земи и почви".2009-2013

12. Екологична оценка на ОУП на община Мизия. 2015. Раздел "Земи и почви".

13. Екологична оценка на ОУП на община Троян. 2015. Раздел "Земи и почви".

14. Екологична оценка на ОУП на община Кюстендил. 2015. Раздел "Земи и почви".

15. Екологична оценка на ОУП на община Брацигово. 2016. Раздел "Земи и почви".

16. Екологична оценка на ОУП на община Сливо поле. 2016. Раздел "Земи и почви".

17. Екологична оценка на ОУП на община Ракитово. 2019. Раздел "Земи и почви".

17. Екологична оценка на ОУП на община Луковит. 2018. Раздел "Земи и почви".

 

 

Участие в международни проекти

1. Long term environmental risks for soils, sediments and groundwater in the Danube catchment area "Chemical time bombs in the Danube basin", 1990/91

2. Programme TEMPUS - JEP 2154 "Improving the environmental education in the universities and preventing the technological risk", 1991-93;

3. Swiss Cooperation Program in Science and Research of the SNSF (Swiss National Science Foundation): International Project 7 IP 051790 "A preliminary study to evaluate soils heavy metal pollution in two selected sites in Bulgaria", 1997/98.

4. Scientific Co-operation between Eastern Europe and Switzerland of SNSF (Swiss National Science Foundation): International Project 7 IP 062642 "Geostatistical soil quality assessment and regional mass flux analysis for sustainable land use planning and management", 2000- 2003.

5. Project “Capacity Building for Sustainable Land Management in Bulgaria”. 2005-2008. UNDP.

6. Проект “Родопи” - съвместен проект на GEF (Глобален екологичен фонд) и МОСВ от Програмата на ООН за развитие (UNDP) по проблемите на “Интегриране на конвенциите на ООН за биоразнообразието, опустиняването и изменението на климата в общините (Общинските планове за развитие, Общите устройствени планове, Общинските програми за опазване на околната среда)”.

 

7. Проект „Национална програма за обучение на посредници на недвижими имоти в ключови компетенции на професията”, по схема "Квалификационни услуги и обучения за заети лица", ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2007 - 2013"

8. Проект BG0036 – „За по-добра околна среда – Проучване и прогнозиране на потенциалното замърсяване на околната среда от депата за отпадъци”, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Изпълнителна агенция по околна среда. Грантово споразумение № BG0036-GAE-00078-E-V1-EEA FM. 2009-2013

9. Европейски и международни проекти. Финансов механизъм на европейското икономическо пространство. BG03.02. Картиране и оценка на екосистемите и екосистемните услуги. Методологична подкрепа за оценка на екосистемните услуги и биофизичните условия – предефиниран проект. 2014-2017.

10. TUNES in URB - "За по-добро разбиране на екосистемните услуги в градска среда чрез оценка и картиране" Праграма BG03 "Биологично разнообразие и екосистеми", Договор за безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2015-2017;

Публикации

Екология и опазване на околната среда, София 2012 (учебник)

М.Мондешка

Ръководство по почвознание. 2015. М. Мондешка и А. Даскалова

Mondeshka M at all. 2006. Soil degradation Processes and Options for Sustainable Land Management in Bulgaria. Minerva Publisher. Sofia. Bulgaria. 303 p.

Miglena Zhiyanski, Stoyan Nedkov, Margarita Mondeshka, Nadezhda Yarlovska, Vassil Vassilev, Svetla Bratanova-Doncheva, Kremena Gocheva, Nesho Chipev „METHODOLOGY FOR ASSESSMENT AND MAPPING OF URBAN ECOSYSTEMS CONDITION AND THEIR SERVICES IN BULGARIA”, Издател (978-619-7379) Clorind, ISBN 978-619-7379-03-7, Sofia, 2017, pp 81.

 

Книги


Конспекти


Учебни материали

Правила за заверка

Информация


Оценки по ЕМЕО 2023-24
проф. М. Мондешка

Оценки по ОПР 2023-24
проф. М. Мондешка