Начало / За Университета / Структура и управление / Общо събрание / Състав /

доц. д-р инж. Галина Димова

Хидротехнически факултет, Водоснабдяване, канализация и пречистване на води

доц. д-р инж. Галина Димова
Кабинет стая 419, корпус А
Приемно време

За уточняващи въпроси: SKYPE: galinamdimova

ИЗПИТ ПО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПРИРОДНИ ВОДИ за студенти ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

30.10.2023 или 06.03.2024

 Моля желаещите да ме уведомят поне една седмица предварително, че ще се явяват на изпит.

 

 

 

 

 

 

Моля колеги, които искат да се явят на изпит, но не са в редовния курс да се свържат с мен предварително.

Телефон 9635245/
E-mail dimova_fhe@uacg.bg
Семейно положение омъжена

Лекционни курсове

„Водоснабдяване и канализация“ за специалност ХМС;

„Водоснабдяване и канализация“ за специалност ХТС;

„ВиК мрежи и съоръжения“ за специалност УУЗИ;

"Пречистване на природни води" за специалност ВиК, профил "ВиК мрежи и съоръжения"

"Пречистване на природни води" за специалност ВиК, профил "Пречистване"

 

 

Образование

1996 - 2000 - Докторантура, УАСГ, ХФ, катедра “Водоснабдяване, канализация и пречистване на води”

1989 - 1994 - Строителен инженер, УАСГ, ХФ, катедра “Водоснабдяване, канализация и пречистване на води”

1984 - 1989 - Средно образование, Математическа гимназия, Русе

Езици

Английски – говоримо и писмено (много добре)

Немски – говоримо и писмено (добре)

Руски – говоримо и писмени (технически компетентно)

Професионални умения

1. Проектиране на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води; 

 2. Воден баланс и баланс по биогенни елементи на ниво речен водосборен басейн;

 3. Количествен и качествен воден баланс на промишлени предприятия;

 4. Управление на водоснабдителната и канализационна инфраструктура

Научни интереси

1. Технологии за пречистване на природни води;

 2. Технологии за пречистване на отпадъчни води;

 3. Интегрално управление на водоползването в различни икономически сектори, с отчитане на взаимодействието между природните и икономическите компоненти;

 

Научна дейност

1. Изследване на технологични параметри на биологичната регенерация на зеолит, зареден с амониеви йони от питейни води“ - дисертационен труд;

 2. Kапацитет на нитрификация при фиксирана биомаса в зависимост от динамични промени във входните концентрации на амониеви йони в отпадъчни води;

 3. Определяне на параметри за отстраняване на амониеви йони от отпадъчни води чрез използване на зеолит;

 4. Определяне на проектни параметри за оразмеряване на устойчиви системи за пречистване на дъждовни води, формирани в рамките на населеното място;

 5. Изследване и моделиране на качеството на водата на повърхностни и подземни водни тела;

 

Членство

Член на КИИП

Член на БАВ

Участие в научно-изследователски проекти

2012- 2014 - УАСГ - ECOWATER - Индикатори за еко-ефективност на мезо-ниво за оценка на технологии и тяхното приложение в сектора на водоползване

2012-2013- УАСГ - ABOT - Оценка на водните баланси и разработване на целева оптимизация на водосборните басейни в границите на ЕС

2006-2008 - УАСГ - FLOODMED – Мониторинг, прогнози и най-добри практики за смекчаване и предпазване от последствията от наводнения в КАДСИС регионите

2006-2008 - УАСГ - AQUASTRESS – смекчаване на водния стрес, чрез подходи за интегрирано управление, технически, икономически и институционални инструменти, финансиран от ЕС, FP6.

2003-2004 - Уолингфорд, Англия - “Предимства и ефективност на работа на устойчивите системи за отвеждане на дъждовни води от населени места”

2003-2004 - Уолингфорд, Англия - “След проектен мониторинг на устойчиви системи за отвеждане на дъждовни води от населени места, с оглед определяне на ефективността на работа и общите разходи за цялостния експлоатационен живот”

2001-2003 - ТУ-Виена - “Управление на биогенните елементи в басейна на река Дунав и тяхното влияние върху Черно море” , финансиран от ЕС, FP5.

2001-2002 - ТУ-Виена - “Ефективност на работа на пилотна пречиствателна станция за отпадъчни води с активна утайка и нитрифициращ биофилтър”

1995-1996 - ЦЕСИ/АНИСА, ЕООД - Изготвяне на водни одити за главните индустриални консуматори на вода в община Троян.

1996-2000 - УАСГ, София - дисертация “Изследване на технологични параметри на биологичната регенерация на зеолит, зареден с амониеви йони от питейни води”.

Участие в проектиране и строителство

2011 - Изготвяне на технически анализ и тръжни документи по ФИДИК Жълта Книга за Пречиствателна Станция за Питейни Води Габрово

2010 - Програма за управление на утайките на ПСОВ Каменица, Хасково

2010 - Програма за управление на утайките на ПСОВ Кричим;

2009- 2012 - Техническа помощ за изготвяне на проекти във водния сектор за градовете Асеновград, Банско и Гоце Делчев, Europeaid/124486/d/sv/bg; инвеститор: Министерство на околната среда и водите;

2009 - Изготвяне на предпроекно проучване и идеен проект за ПСОВ Якоруда (7000 ЕЖ) –с цел кандидатстване за Структурните фондове на ЕС, ОП „ Околна Среда” инвеститор: община Якоруда

2009 - Изготвяне на проект за модернизация на ПСОВ Ветрино (2000 ЕЖ), област Варна с цел кандидатстване за Структурните фондове на ЕС, ОП „ Околна Среда”; инвеститор: община Ветрино

2009 - Консултант към проект „Проучване на модерни технологии и технически решения за пречистване на отпадъчни води от населени места под 2000 ЕЖ в селските райони и разработване на конкретни модели”; инвеститор: Министерство на земеделието и храните

2008 - Оторизиране на идеен проект за външен довеждащ колектор и ПСОВ за 9 села (30000 ЕЖ) в рамките на Софийска община; инвеститор: Столична община 2007 - Проект за пречиствателни съоръжения за индустриални отпадъчни води на мина Елаците; инвеститор: „Елаците Мед”, АД

2007 - Изграждане на канализация и обща пречиствателна станция за отпадъчни води на група села - Текето и Тракиец, община Хасково; инвеститор: община Хасково

2007 - Проучвателни и проектни работи за идеен проект за ВиК мрежи на с. Чепинци, с. Негован и с. Световрачане и събирателен напорен колектор за три помпени станции за препомпване на отпадъчните води и тласкател от помпена станция (ПС) с. Световрачане до ПСОВ "Кубратово" и работен проект за главни канализационни колектори и главни водопроводи на с. Чепинци, с. Негован и с. Световрачане, находящи се на територията на район "Нови Искър"; инвеститор: Столична община

2006 - Предпроектно проучване за две ПСОВ в Македония; инвеститор: „Иванов – Соня Дооел”

2006 - Разработване на програма за управление на утайките от ПСОВ Попово; инвеститор: община Попово 2005 - Изграждане на ПСОВ в поречието на река Марица: Лот 1 Стара Загора, Лот 2: Димитровград; ИСПА Мярка 2000/BG/16/P/PE/003; инвеститор: Министерство на регионалното развитие и благоустройство

Участие в международни проекти

Техническа помощ и супервизия за проект по водоснабдяване и канализация в град Низип, Турция;

Научни и академични длъжности

2000 г. - доктор инженер,

 2005-2009 - асистент към катедра "ВКПВ", Хидротехнически Факултет, УАСГ;

 

2009 - сега - гл. асистент към катедра "ВКПВ", Хидротехнически Факултет, УАСГ;

Ключови думи за научно-изследователска дейност

пречистване на питейни води;

 пречистване на отпадъчни води;

 управление на ВиК инфраструктурни проекти;

 

интегрално управление на водни ресурси;

 

Публикации

1. Paskalev, A. and Dimova G., (1995). “А Legislative initiative for the protection of Black Sea water from industrial indirect discharges”, Wat. Sci. Tech., Vol. 32, N7,pp 175-181

 2. Димова, Г., Цанков, Ц. и Секулов, И., (1999) "Биологична регенерация на зеолит зареден с амониеви йони", Конференция по случай50 години Хидротехнически Факултет., ВИАС –София, 6-8 Октомври,Том.2;

 3. Dimova, G, Michailov, G. and Tzankov, Tz., (1999) "Combined filter for ammonium removal - part I: Minimal zeolite contact time and requirements for desorption", Wat. Sci.&Tech., Vol. 39, N8; pp 123-129

 4. Димова, Г., Цанков, Ц. и Михайлов, Г., (1998) "Съвременни биологични методи за регенерация на зеолит в процеса на отстраняване на амониеви йони от води”, годишник ВИАС, София, Том.39, N9

 5. Димова, Г., Цанков Ц. и Михайлов, Г., (1998) "Използване на диференциален елемент за изследване на кинетиката на йонен обмен на амониеви йони от клиноптилолит", годишник ВИАС, София, Том.39, N9;

 6. Nikolavcic B., Hlebarova G., Nowak O., Schweighofer P. and Kroiss H.(2002) Biofilter response to dynamics in Nitrogen load, 3rd World Congress of the International Water Association, 7-12 April, Melbourne, Australia, proceeding in CD", paper no:e21221a (2002),1-8.

 7. Schilling, C., Blaschke, A.P., Gutknecht, D., Dimova, G., Heinecke, U., Kroiß, H., Lampert, C. and Zessner, M., (2003). Modelling activities for comprehensive water and nutrient balances for two Austrian case study regions, Diffuse Pollution and Basin Management. Proceedings of the 7th International Specialised IWA Conference, Dublin, Ireland, Bruen, M. (editor) ISBN 1902277767, 4 vols. 1140 pps, http://www.ucd.ie/dipcon/proceedings.htm

 8. Schilling, C., Behrendt, H., Blaschke, A., Danielescou, S., Dimova ,G., Gabriel O., Heinecke, U., Kovacs, A., Lampert, C., Postolache, C., Schreiber, H., Strauss, P. and Zessner M., (2005). Lessons learned from investigations on case study level for modelling of nutrient emissions in the Danube basin, Wat. Sci. & Tech., Vol 51, No 11, pp 183–191.

 9. Dimova, G., Woods Ballard B. and Kellagher, R. (2005). A critical appraisal of retention pond sizing criteria for water quality treatment, Proceeding of 10th International Conference on Urban Drainage, Copenhagen, Denmark, 21-26 August, 2005, Eriksson E., Genç-Fuhrman H., Vollertsen J., Ledin A., Hvitved-Jacobsen T., andMikkelsen P. (eds.)

 10. Ribarova I., J. Topalova, Pl. Ninov, Kr. Kukurin, P. Kalinkov, G. Dimova (2005). Assessment of the flush event significance for a river with typical seasonal run off, Proceeding of IWA WatershedandRiverBasinManagementConference, Canada, 12-15.09.2005 http://hydrobiology-bg.com/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=118&task=view.download&catid=46&cid=87&lang=en

 11. Kukurin, K., Ribarova, I., Kalinkov, P., Ninov, P., Topalova, J., Dimova G., and Froebrich, J. (2005). Introduction of the inundated area as a parameter for evaluation of river dryness, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, 07484, SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU05-A-07484

 12. Vamvakeridou-Lyroudia, L.S., Savic, D.A., Tarnacki, K., Wintgens, T., Dimova, G. and Ribarova, I. (2007). Conceptual/System Dynamics Modelling Applied for the Simulation of Complex Water Systems, Water Management Challenges in Global Change, Proc. Int. Conf. CCWI 2007 and SUWM 2007, Ulanicki, B., Vairavamoorthy, K., Butler, D., Bounds, P.L.M. Memon, F.A. (Eds), Leicester UK, 3-5 Sept. 2007, Taylor &Francis Group, London UK, pp. 159-167, ISBN 0415454158

 13. Tarnacki, K., Wintgens, T., Melin, T. and Dimova G., (2007). Water saving in industry – Assessment of the saving potential of the Kremikovtzi plant, Sofia, Proceedings of BULAQUA Conference, 7 June, 2007, pp. 267-273

 14. Dimova, G., Tarnacki, K., Melin, T., Ribarova, I., Vamvakeridou-Lyroudia, L., Savov, N. and Wintgens T. (2007). The water balance as a tool for improving the industrial water management in the metallurgical industry – Case study Kremikovtzi Ltd., Bulgaria, 6th Conference on waste water reuse and reclamation for sustainability, 9-12 Oct., Antwerpen, Belgium, proceeding in CD.

 15. Танева, Н., Димова, Г., Михайлов, Г., Bohn, C. (2008). Пречистване на отпадъчни води от амониеви йони чрез Клиноптилолит - определяне на оптимални параметри на технологичния процес, сп. Булаква, бр.3, стр.68-73, БАВ

 16. Ninov, Pl., Ribarova, I., Kalinkov, P. and Dimova, G., (2008). Application of the HSPF Model for Flood Simulation with Analysis of the Results in Terms of Monitoring Uncertainties /Case Study of the Lesnovska River, Bulgaria, Proceedings of the iEMSs Fourth Biennial Meeting: International Congress on Environmental Modelling and Software (iEMSs 2008), International Environmental Modelling and Software Society, Barcelona, Catalonia, Miquel Sànchez-Marrè, Javier Béjar, Joaquim Comas, Andrea E. Rizzoli, Giorgio Guariso (Eds.),ISBN: 978-84-7653-074-0

 17. Dimova, G., Tzanov, E., Ninov, Pl., Ribarova, I. and Kossida, M., (2014). Complementary Use of the WEAP Model to Underpin the Development of SEEAW Physical Water Use and Supply Tables. Proceedings of 12th International Conference on Computing and Control for the Water Industry (CCWI), 2-4th September, 2013, Procedia Engineering 70 ( 2014 ) 563 – 572, Elsevier.

 18. Ribarova I., Stanchev P., Dimova G. and Assimacopoulos D., (2014). Estimating Eco-Efficiency Performance Of Urban Water Systems: Sofia Case Study. Proceedings of 12th International Conference on Computing and Control for the Water Industry (CCWI), 2-4th September, 2013; Procedia Engineering 70 ( 2014 ) 1411 – 1420

 19. Димова Г. (2013). Инфраструктурните проекти във водния сектор – нож с две остриета, сп. „Водно дело“, No 5/6, НТС

 20. Димова Г. и де Карне Ф. (2014). Качество на водата от язовир „Христо Смирненски“ и поведение на ПСПВ Габрово при екстремни натоварвания, сп. „Булаква“, No 4, БАВ

 21. Ribarova, I., Dimova, G., Wintgens T., Tarnacki K., Vamvakeridou-Lyroudia, L. S., Melin, T., Inman, D. and Kalinkov P. (2008). Integration of participatory and technical approaches for urban water management in scarcity conditions. Water Smart Innovations Conference, 8-10th October, Las Vegas, USA http://www.watersmartinnovations.com/schedule-sessionslist2.php?sd=Thursday&st=Special Topics&year=2008

 22. де Карне, Ф. и Димова, Г. (2011). Предизвикателства при осигуряване на техническа помощ заизготвяне на проект във Водния сектор, Асеновград, Банско и Гоце Делчев, България EUROPEAID/124486/D/SV/BG, Международна конференция: Състояние и предизвикателства при изграждането на пречиствателни станции за отпадъчни води в България, 5 Декември, 2011 г., http://www.vestnikstroitel.bg/wp-content/uploads/2011/12/P3-2-Workshop_Water_Asss_Dec_2011_REV_BG_rev_2.pdf

 СЪАВТОРСТВО В КНИГИ

 1. Wintgens, T., Dimova, G., Ribarova, I., Druzynska, E., Caruk, M., Vamvakeridou-Lyroudia, L.S., Melin, T. and Tarnacki, K.: Industrial water management as a water stress mitigation option. In: Koundouri, P. (ed.) The Use of Economic Valuation in Environmental Policy, pp. 125–195. Routledge, Oxon (2009) ISBN: 978-0-415-45323-3

 2. Walters, H., Tarnacki, K., Dimova G., Jacobs, C., Bauer, M., Coelho, H., Leduc, C., Pollice, A., Vurro, M. And Koundouri, P., (2008). Chapter 5: Selected options and Measures for Water Stress Mitigation in book “Guidance on Water Stress Mitigation”, Aquastress Intergrated Project; Contract No 511231, FP6, http://www.aquastress.net/download/FO1_Guidance.pdf

 3. Dimova, G., Ribarova, I. and de Carne F. (2014). Coping with extraneous water in sewerage systems, in: N.W.W. Chan, K. A. Daniell, R. Q. Grafton, C. Nauges, and J.-D. Rinaudo (eds) Understanding and managing urban water in transition, Springer, Dordrecht (IN PRESS).

 УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

 1. Димова Г. (2014). Тестове по пречистване на природни води, УАСГ, ISBN: 978-954-724-069-8, http://www.uacg.bg/?p=109&l=1&id=538

 

Конспекти

Учебни материали

Курсови задачи и задания

Правила за заверка

Други