Начало / Прием / Докторантури

Докторантури

В УАСГ се провежда обучение за Образователно-научната степен  "Доктор" в направление Строителство, архитектура и геодезия. За повече информация можете да се обърнете към съответната катедра.

 

Обучението в образователна и научна степен “доктор” се осъществява по акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) докторски програми по научни специалности. За докторанти могат да кандидатстват лица с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалности, съответстващи на направлението, в което обучава факултетът, обявил конкурса.

 Приемът в редовна или задочна докторантура се извършва с конкурс, който се провежда не по-рано от един месец след изтичането на срока за подаване на документи по чл. 36 ал. 1. Конкурсът се обявява в "Държавен вестник" и на интернет страницата на УАСГ.