Начало / Прием / Доктор

Доктор

В УАСГ се провежда обучение за образователно-научната степен  "доктор" в проф. направление 5.7 "Архитектура, строителство и геодезия". 

 

Обща информация

Акредитирани докторски програми

Условия за прием

Документи за кандидатстване

Такси

                Такси за кандидатстване

                Такси за обучение

Срокове за кандидатстване

Конкурсни изпити

                Изпит по докторска програма

                Изпит по чужд език

Текущи конкурси

Обучение

               Зачисляване в доктoрантура

               Индивидуален учебен план

               Докторантски семинари и курсове

               Атестации на докторантите

               Откриване на процедура за предварително обсъждане

               Публична защита на дисертационния труд

Нормативна уредба

                 Закон за висшето образование

Правилник за учебната дейност, правата и задълженията на студeнтите докторантите и специализантите в УАСГ

                 Стандарт за обучение на докторанти в УАСГ

                 Закон за развитието на академичния състав в Република България

                 Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в РБ

Наредба за държавни изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища

               Постановление № 90 от 26 май 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации

 

Контакти