Начало / Прием / ОНС "Доктор" / Текущи конкурси

Текущи конкурси

Конкурсите за докторанти по държавна поръчка в редовна и задочна форма на обучение за предстоящата учебна 2024/2025 година ще бъдат публикувани през м. септември 2024 г.

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПИТ ПО ЧУЖД ЕЗИК ЗА КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТИ

Формат на изпита: Изпитът по чужд език е под формата на писмен тест с продължителност от 120 минути.

Изпитът се състои от следните компоненти с различна тежест при финалната оценка:

  • 1. Граматика – 40%. Целта е да се провери владеенето на граматичните структури на езика на ниво В1 от Общата европейска референтна рамка за езиците.
  • 2. Специализирана лексика – 20%. Тестът включва проверка на владеенето на базови термини, изучавани по време на курса на обучение по чужд език за придобиване на магистърска степен в УАСГ.
  • 3. Четене с разбиране – 20%. Включва четене и отговор на въпроси към специализирани текстове от областта на архитектурата, строителството и геодезията.
  • 4. Писане – 20%. Съдържа свободни отговори на въпроси, с които кандидатът да представи себе си и плановете си за предстоящата му научна кариера.

Препоръчителна литература:

  • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 1. English Grammar in Use, Raymond Murphy, Cambridge University Press 2. English in Architecture, Civil Engineering and Geodesy, 2011 3. Английско-български и българско-английски речник. Строителство и архитектура. Любомир Иванов, Мария Филипова, Техника, 2009 г.
  • НЕМСКИ ЕЗИК 1. Grundstufen - Grammatik für Deutsch als Fremdsprache, Monika Reimann, Hueber 2004 2. Deutsch für die Studierenden an der TH für Bauwesen, Техника 3. Deutsch - TH für Bauwesen und Architektur, Наука и изкуство 4. Deutsch - bulgarisches polytechnisches Wörterbuch, Техника, 1994
  • ФРЕНСКИ ЕЗИК 1. S.O.S. FRANCAIS, учебник за студентите по архитектура, строителство и геодезия, УАСГ, 2009. 2. Николай Михов, Френска граматика, "Наука и изкуство", София, 2012. 3. Френско-български речник по строителство и архитектура, ДИ "Техника", София, 1980.

Освен посочените препоръчителни източници, кандидатите могат да ползват всякакви други специализирани издания, практически граматики, тематични речници и глосари.

 

Център по приложна лингвистика

Няма намерени данни.