Начало / Международна дейност / Други международни образователни програми / ТЕМПУС

ТЕМПУС

В момента действието на програмата ТЕМПУС продължава в ІV фаза, обхващаща периода 2007-     -2013 г. Общата цел на Програмата е да се допринесе за улесняване на сътрудничеството в областта на висшето образование сред държавите - членки на ЕС и съседните страни-партньори.

Програмата ще спомогне по-конкретно за насърчаване на доброволно сближаване с произтичащите от Лисабонската стратегия и Болонския процес достижения на ЕС в областта на висшето образование.

Участие на УАСГ в Програмата.

УАСГ започва участието си в Програмата в периода 1991-2000г. с работа по 16 Темпус-проекта.