Начало / Обучение / Следдипломна квалификация / Специализации

Специализации

Съгласно Правилник за учебната дейност, правата и задълженията на студентите, докторантите и специализантите от 06.01.2005 г., глава трета чл.59 (1) право на индивидуална специализация имат всички, завършили УАСГ или друго висше учебно заведение. 

 Темата на специализация е по избор на специализанта. Ориентир са самите катедри, към коите е насочена. 

Обучението се осъществява чрез консултации и провеждане на изпити по индивидуален план. 

Форма на обучение:
- редовна  - от 4 до 12 месеца,  взависимост от броя на изпитите;
- задочна - от 8, 12 или 18 месеца, взависимост от броя на изпитите.

 Специализацията завършва с изготвяне и защита на специализиран проект.

 Специализантите, редовно обучение  имат право на общежитие за времето на специализация.

 Удостоверението, което се издава от отдел "Учебни дейности" - сектор "Следдипломна квалификация" към УАСГ след  завършване на специализацията, отговаря на всички държавни изисквания за такъв род обучение.

 Специализацията е вид  допълнително обучение за обогатяване на знанията и евентуално предимство при постъпване на работа , а не втора специалност,  нито степен на висше образование.                                                                                                                                                       

 

Необходими документи за зачисляване:

1. Заявление по образец.

2. Копие от диплома за висше образование.

3. Решение на съответната катедра за приемане на темата и определяне на научен ръководител.

4. Учебен план, изготвен съвместно от научния ръководител и специализанта. Към учебния план се прилагат учебни програми по съответните дисциплини, приети на катедрен съвет. При участие на повече катедри, учебният план се приема от съответния факултетен съвет.

5. План - сметка за разходите на обучение, изготвена от сектор "Следдипломна квалификация".

6. Договор, сключен със специализанта или фирма, която поема финансовите задължения.

7. Платежен документ  за таксата на обучение, съгласно договора за обучение.

8. Заповед за зачисляване.