Начало / Обучение / Следдипломна квалификация / Краткосрочни курсове / Оценка на земеделски земи

Оценка на земеделски земи

Курсът за обучение на оценители на земеделски земи и трайни насаждения е разработен въз основа на утвърдена учебна програма от Камара на независимите оценители в България(КНОБ), разработена и представена от УАСГ- гр. София. Целта на обучението е курсистите да усвоят теорията и практиката на оценителската дейност, отнасяща се до оценката на земеделски земи и трайни насаждения. Учебната програма, тематиката и разработването на документацията са в съответствие с изискванията на Министерство на земеделието и храните(МЗХ), както и постиженията в тази насока в някои европейски страни. Опитът на УАСГ в организирането и провеждането на този вид обучение има почти 15 годишна история.

Включени са следните основни направления: вещно-правен режим на поземлената собственост; съдържанието и използването на Картата на възстановената собственост(КВС); земеустройствени и други видове устройствени плановек; създаване и подържане на трайни насаждения; мелиоративни площи; инвестиционни програми на ЕС; устойчиво развитие на земеползването; вид и класификация на земеделските земи; принципи, подходи и методи на оценяване; приложни оценки; ипотечно и банково кредитиране; професионални оценителски стандарти и др. Завършилите курса на обучение притежават нужните теоретични и практически умения и знания, за да положат успешно изпит пред КНОБ за получаването на правоспособност и сертификат за “Оценител на земеделски земи и трайни насаждения”.
ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
I. Въведение в оценителската професия: място и значение на оценителските кадри, обучение и реализация на оценителите на земеделски земи и трайни насаждения, особености на структурите по поземлена собственост, условия за внедряването на европейските и международни оценителски стандарти.
II. Вещно-правен режим на недвижимата собственост: обхващат се широк аспект от нормативните актове и проблемите на поземлената собственост; възстановяването на земеделските земи; поземлено-отчетната документация; правния статут и правния анализ; ограничените вещни права и тяхното основание за определяне на пазарната им стойност(режими на ползване, сервитути и др.) и конкретното им въвеждане и отразяване при оценките.
ІІІ. Характеристики, класификация и особености на земеделските земи: разглеждат се групите характеристики на земеделските имоти; пазара на земи; аграрно-икономическите особености отчитани при оценките и показателите за класификацията на земите. Отделя се важно място на устройствените схеми и планове при земеделските територии, режимите им на ползване и нормативнте изисквания за всяка от тях. Курсистите получават богата информация за кадастъра и имотната регистрация в сътветствие с осъвременяването и подържането на КВС.
IV. Принципи на оценяване: разглеждат се въпроси от теория на стойността, настояща и бъдеща стойност, паричните потоци и обуславящите ги елементи; общите принципи на инвестиционния анализ и методите на инвестиционен избор; амортизация на ДМА и оценка на риска. Прави се общ преглед и подробен анализ на подходите и методите на оценка; целта, предназначението и видовете оценки; принципите на оценяване; факторите влияещи при определяне на пазарната стойност на земеделските земи. Засяга се специална методологи при оценка на трайни насаждения и земи с ограничен режим на ползване.
V. Приложни оценки: въз основа на придобитите теоретични и практически знания се разработват оферти и оценителски доклади в следните области: покупко-продажба; наемане и арендуване; преобразуване и придобиване на поземлена собственост – частна, държавна и общинска; оценка при създаване и бракуване на трайни насаждения; ипотека и банково кредитиране; инвестиционни проекти; оценка при принудително отчуждаване на земи, в т.ч. на сервитути и ограничения(право на преминаване и прокарване); изкупуване от АДСИЦ; делби и дарения на земи; съдебни процедури; промяна на предназначението им и др. В курса се разглеждат професионалните европейски и международни оценителски стандарти, тяхното приемане и прилагане у нас. Подробно се разглеждат изискванията по структурата, оформянето и приемането на оценителските доклади за оценка на земи и трайни насаждения.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КУРСИСТИТЕ
Да имат завършено висше образование – магистър или бакалавър и са завършили съотвените специалности(изисквания на МЗХ): аграрна икономика и агрономство, геодезия, земеустройство, устройство и управление на земи и имоти, и хидромелиоративно строителство.. Съставът на групата курсисти се изготвя и утвърждава, по предварително подадени документи от КНОБ и се състои максимално от 20 човека.
ПРОВЕЖДАНЕ
Курсът е с продължителност от 80 учебни часа и се провежда в рамките на 10 дни без прекъсване от 9.00 до 17.00 часа всеки ден.
При възможност, УАСГ предлага настаняване на желаещи курсисти в специални стаи в Студентски град, срещу нормирано заплащане.
Изпитът за придобиване на правоспособност и получаване на сертификат, се провежда след завършване на обучението, по ред и условия определени от КНОБ.
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСА
УАСГ - София, бул.”Христо Смирненски” №1, Ректорат, зала 416
РЪКОВОДИТЕЛ НА КУРСА:
доц. д-р инж. Георги Андонов

УАСГ за момента не провежда този курс. За всички въпроси, отнасящи се до  дати, цени, сертификат, провеждане на изпит и др. моля, обръщайте се към  Камарата на независимите оценители