Home / Education / Continuing Education / Courses and Programmes / Оценка на земелски земи и трайни насаждения

Оценка на земелски земи и трайни насаждения

Курсът за обучение на оценители на земеделски земи и трайни насаждения е разработен въз основа на утвърдена учебна програма от Камара на независимите оценители в България(КНОБ), разработена и представена от УАСГ- гр. София. Целта на обучението е курсистите да усвоят теорията и практиката на оценителската дейност, отнасяща се до оценката на земеделски земи и трайни насаждения. Учебната програма, тематиката и разработването на документацията са в съответствие с изискванията на Министерство на земеделието и храните(МЗХ), както и постиженията в тази насока в някои европейски страни. Опитът на УАСГ в организирането и провеждането на този вид обучение има почти 15 годишна история.