Home / Education / Continuing Education / Courses and Programmes / “Компютърен анализ на 2D и 3D конструкции с ANSYS&Civil FEM12 съгласно норми EC2, EC3, EC8, БДСи др.”

“Компютърен анализ на 2D и 3D конструкции с ANSYS&Civil FEM12 съгласно норми EC2, EC3, EC8, БДСи др.”

Програмната система ANSYS Multiphysics, която притежава богата библиотека с крайни елементи (www.ansys.com) и допълнителната към нея програма за гражданско строителство, транспортни и хидротехнически съоръжения Civil FEM (www.civilfem.com) са лидер при инженерните изчисления и успешно могат да се използват за учебния процес, за проектантската и за изследователската дейност.

Курсовете ANSYS и ANSYS & CivilFEM са подходящи за студенти от всички специалности на Строителния факултет, Факултета по транспортно строителство и Хидротехническия факултет на УАСГ (включително чуждоезиково обучение), както и за докторанти, преподаватели, инженери от практиката и специалисти от техническите и други университети и БАН.


ОСНОВНИ ТЕМИ
1. Структура на програми ANSYS и CivilFEM :

а) главно меню на програма ANSYS – филтър по направления, препроцесор, решение и постпроцесори; помощно меню.
б) ръководства за работа с ANSYS и библиотека с крайни елементи.
в) главно меню на програма CivilFEM – направления по норми и модули, препроцесор, решение и постпроцесори; Help на програма CivilFEM.

2. Моделиране на разглежданите конструкции – основни положения.


3. Напречни сечения и геометрични характеристики чрез ANSYS и CivilFEM .

4. 2 D – рамки, непрекъснати греди, греди на еластична основа и ферми при статическо изследване :

а) избор на краен елемент;
б) дискретизация на модела;
в) натоварване ( външен товар, температурно въздействие, поддаване на опори, линии на влияние ) и подпиране;
г) решение и анализ на резултатите;
д) оразмеряване на стоманени и стоманобетонни елементи съгласно норми EC2 и EC3 / греди, рамки, ферми / .


5. Моделиране и провеждане на статическо изследване на пространствени конструкции (ферми, рамки, гредоскари, рамки – теория на Тимошенко, мостове и сгради) :

а) избор на краен елемент;
б) генериране на дискретен модел;
в) натоварване и подпиране;
г) решение и анализ на резултатите;
д) оразмеряване на стоманени и стоманобетонни елементи съгласно норми EC2 и EC3 / греди, рамки, ферми /.


6. Шайби ( равнинно напрегнато и равнинно деформирано състояние ), тънки еластични плочи, плочи на еластична основа (автоматизирано генериране на еластичната основа чрез програма CivilFEM ), тънкостенни конструкции (цилиндрични резервоари, кръгли и пръстеновидни плочи и други) при статическо изследване :

а) избор на краен елемент;
б) генериране на дискретен модел;
в) натоварване ( външен товар) и подпиране;
г) решение и анализ на резултатите;
д) оразмеряване на стоманени и стоманобетонни елементи съгласно норми EC2 и EC3 / плочи и др./ .
7. Генериране на оптимална мрежа ( крайни елементи ) при предварително зададена допустима грешка в решението – Adaptive Meshing.

 

8. Стабилитетно изследване на конструкциите при условията на :

а) малки и големи премествания;
б) двойна нелинейност ( физическа и геометрическа ).
Стъпково натоварване, критерии за сходимост и Arc-length метод.
Стабилизационни техники за конвергенция на нелинейните процедури – Stabilize Procedure.
Стабилитетно изследване на метални конструкции чрез програмния пакет ANSYS и CivilFEM съгласно норми EC3 и др.
Стабилитетно изследване на стоманобетонни конструкции чрез програмния пакет ANSYS и CivilFEM съгласно норми EC2 с отчитане на двойна нелинейност.


9. Изследване на конструкциите при динамични въздействия и земетръс :

а) собствени честоти и форми;
б) хармонични товари с променящи се в даден диапазон принудени честоти;
в) произволно изменящи се във времето въздействия ( Transient Analysis );
г) спектрален анализ ;
д) сеизмично изследване при използване на спекрталните криви, залегнали в българските норми, EC 8 и други ;
е) сеизмични изследвания в условия на двойна нелинейност – Pushover Analysis и Transient Analysis ( реални акселерограми).


10. Прилагане на висша техника при моделиране и дискретизация на конструкциите – Submodeling и други.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КУРСИСТИТЕ

Основна компютърна грамотност в средата на Windows XP, Windows VISTA и Windows 7 и университетска теоретична подготовка по Съпротивление на материалите, Строителна статика, Теория на еластичността, Устойчивост и динамика на строителните конструкции и Метод на крайните елементи. Подходящ за студенти от 7-ми семестър на инженерните факултети на УАСГ.

 


ПРОВЕЖДАНЕ

Курсът е с продължителност от 48 учебни часа и се провежда в събота и неделя в продължение на четири седмици от 8,30 ч. до 14,00 ч.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
УАСГ, Корпус Б, 3-ти етаж, Зала TEMPUS.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ :
доц. д-р инж. Боян Дамянов
инж. Корнелия Дамянова


ТАКСА
310 лв., платима авансово до започването на курса.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ОТ УАСГ.


СПРАВКИ И ЗАПИСВАНИЯ

Университет по архитектура, строителство и геодезия
бул.”Хр. Смирненски”№1
Сектор ”Следдипломно обучение”
Ректорат - каб. 205

Телефони: (+359 2) 8666453 или (+359 2) 9635245, вътрешен 524.
E-mail: pgq@uacg.bg
vidyova_rec@uacg.bg, cenova_ecc@uacg.bg
b_damianov@yahoo.com

 София Съставили :
доц. д-р инж. Боян Дамянов
инж. Корнелия Дамянов