Начало / Обучение / Следдипломна квалификация / Краткосрочни курсове / AutoCAD-2D, вечерен

AutoCAD-2D, вечерен

ЦЕЛТА на обучението е провеждане на широкообхватно разглеждане и усвояване възможностите на графичната програма АutoCAD - ВЕРСИЯ 2023.

КУРС ПО АutoCAD - ВЕРСИЯ 2023
Вариант 2D
*****************************
ЦЕЛТА на обучението е провеждане на широкообхватно разглеждане и усвояване възможностите на графичната програма АutoCAD - ВЕРСИЯ 2018. След приключване на занятията курсистите ще могат да изчертаят, редактират, запишат във файл или да разпечатат в съответен мащаб графичният си проект, независимо от сложността му. В този смисъл – курсът ще бъде изключително полезен:
- за инженери и архитекти , които по някаква причина не са запознати с програмата до момента ,
- за проектанти и дизайнери (вътрешна архитектура, промишлен дизайн, художници и скулптори), които трябва да изкарат курса по АutoCAD -- 2D, за да могат успешно да преминат следващото ниво АutoCAD -- 3D_Моделиране ,
- за инженери и студенти от Лесотехническия Университет
- за студенти от всички висши технически университети ,
- за ученици от средните училища – профилирани към архитектура, строителство и геодезия.
След успешното завършване на курса и провеждането на подходящ за целта тест – курсистите получават съответеното удостоверение, издадено от УАСГ.
ОСНОВНИ ТЕМИ:
• AutoCAD - интерфейс. Работна среда. Инструменти. Основни характеристики на чертежа. Мерни единици. Мащаб. Меню. Моделно пространство. Команден ред. Бързи клавиши. 

• Създаване и редактиране на чертежи. Координатни ситеми. Методи за въвеждане на координати. Използване на абсолютни координати. Смяна на координатните системи. Точки на привързване. Snap. Grid.
• Създаване на елементарни обекти. Меню Draw - чертане на линия, окръжност, дъга.
• Създаване на елементарни обекти. Меню Draw - многоъгълник, полилиния, елипса, сплайн, мултилиния. Редактиране на полилиния. Типове линии.
• Визуализация на чертежите - View, Pan, Zoom.  Методи за избор на обекти. Редактиране на обекти.
• Меню Modify - копиране, преместване , изтриване , огледален образ, завъртане.
• Редактиране на обекти.  Меню Modify - скосяване, закръгляване, удължаване, скъсяване.
• Надписи. Оформяне на текст - задаване на шрифт и височина на буквите. Текстови стилове.     Добавяне на специални символи.
• Слоеве - предназначение, създаване, изтриване. Организация на чертежите. 
• Щриховки. Използване на стандартни щриховки. Създаване на собствени щриховки. 
• Блокове. Дефиниция и създаване на блокове. Вмъкване на блокове и чертежи.
• Блокове с атрибути - създаване и вмъкване.
• Оразмеряване. Елементи на оразмеряването. Създаване на оразмерителни стилове. Оразмеряване на линейни обекти, ъгли, дъги. Реадактиране на оразмеряването. 
• Отпечатване на чертежите. Моделно и хартиено пространство. Мащаб на чертежа.
• Извличане на информация от графиката. Външни препратки. Тест - примерен чертеж, съдържащ изучаваните команди в курса. 

 

•Т Е С Т
Примерен чертеж със степен на трудност – на нивото на разгледания в курса материал

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КУРСИСТИТЕ:
Начална компютърна грамотност в средата на WINDOWS XP

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
60 учебни часа
Провежда се от понеделник до петък
17 - 20 часа

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
УАСГ - Корпус Б
5 – ти етаж, зала 516
ПРЕПОДАВАТЕЛ: ......................................

ТАКСА
285 лв., платими преди започване на курса

СПРАВКИ И ЗАПИСВАНИЯ
Тел. (+359 2) 963 5245 , вътр. 524 или 0882 529 592
e – mail : pqp@uacg.bg