Home / Education / Continuing Education / Courses and Programmes / AutoCAD - 2D, версия 2011 - вечерен

AutoCAD - 2D, версия 2011 - вечерен

ЦЕЛТА на обучението е провеждане на широкообхватно разглеждане и усвояване възможностите на графичната програма АutoCAD - ВЕРСИЯ 2011.

След приключване на занятията курсистите ще могат да изчертаят, редактират, запишат във файл или да разпечатат в съответен мащаб графичният си проект, независимо от сложността му. В този смисъл – курсът ще бъде изключително поле-зен:
- за инженери и архитекти , които по някаква причина не са
запознати с програмата до момента ,
- за проектанти и дизайнери (вътрешна архитектура, промиш-
лен дизайн, художници и скулптори) , които трябва да из -
карат курса по АutoCAD -- 2D, за да могат успешно да пре-
минат следващото ниво АutoCAD -- 3D_Моделиране ,
- за инженери и студенти от Лесотехническия Университет
- за студенти от всички висши технически университети ,
- за ученици от средните училища – профилирани към архитек-
тура, строителство и геодезия.
След успешното завършване на курса и провеждането на под-ходящ за целта тест –курсистите получават съответен сартификат, из- даден от УАСГ.
 

ОСНОВНИ ТЕМИ:
 НАЧАЛНИ НАСТРОЙКИ: Избор на тематична насоченост и работна сре-
среда (2D/3D/Classic). Работно пространство – Моделно/ Хартиено. Екранни , пада-щи менюта и икони. Десен бутон на мишката. Команден и статусен ред. Регистри Snap, Grid, …Граници на електронния чертеж. Избор на чертожни единици и ма-щаби.
 ЗАДАВАНЕ НА КОМАНДИ: От менюта, икони, от командния ред. Опции на командите, системни променливи. Извеждане на екрана (и скриване) на тематично обединени набори от икони Tools.
Команди за чертане на графични примитиви – Line, Polyline, Spline,Multiline. Опции /стилове/ , редакция.
 2D ГРАФИЧНИ КОМАНДИ: Circle, Arc, Rectangle, Donut, Helix, Ellipse, Costruction line, Ray, Trace, Solid.
Параметрично чертане, с рестрикции (геометрични и дименсионни), настройки.
 ОРГАНИЗАЦИОННИ КОМАНДИ: За зареждане на нови типове линии и редактирането им. За управление свойствата на графични обекти (Properties, Change, Explode). За манипулации с екранното представяне на графичните елементи ( Zoom, Pan ). За изтриване ( Delete, Erase)
 СЛОЕВЕ В АutoCAD: Предназначение. Управление и контрол върху създаване, замразяване, изключване, отпечатване и изтриване.Разлика между командите за изтривaне Erase and Purge.
 ФИЛТРИРАНЕ И ГРУПИРАНЕ НА СЛОЕВЕ: Филтриране по свойства и групиране по тематика. Управление на слоевете в Моделното и в Хартиеното пространство. Оцобености при разпечатване
 ОСНОВНИ ФАЙЛОВИ ФОРМАТИ: Формати – създавани и приемани от АutoCAD – версиия 2011. Команди и системни променливи( StartUp, FileDia)
Създаване на НОВ чертожен фай. Варианти на управление – Екранни прозорци или от Командния ред.
Отваряне на съществуващ чертожен файл. Варианти. Едновременно отваряне на няколко файла и едновременното им извеждане на екрана. Обмен на графична информация между тях – варианти. Запис на чертожен файл на диск – видове формати.
 РЕДАКЦИОННИ КОМАНДИ: Move, Copy, Rotate, Mirror, Offset, Scale, Stretch. Редакция с манипулатори ( Регистър DYN) върху Line, Polyline, Rectangle, Arc, Circle.
 РЕДАКЦИОННИ КОМАНДИ: Drive, Measure, Lengthen, Chamfer, Fillet, Trim, Break, Extend, Align, Join. Управление на команда Copy с манипулатори.
 ЧЕРТАНЕ С ПОЛЯРНИ ТРАСИРАЩИ ВЕКТОРИ: Настройки на регистри Polar, Osnap, Otrack. Подравнения спрямо EndPoints and MidPoints
 МАСИВИ В АutoCAD: Правоъгълни и Полярни (Array)- построяване и използване.
Построяване на правилни многоъгълници (Polygon). „Маскиране” (Wipeout) на графични обекти.
 БЛОКОВЕ В АutoCAD: Статични и динамични. Дефиниция на блок – построяване. Запис на блок като чертожен файл. Вмъкване на блок с команда Insert и с пакета Design Center. Вмъкване на цели чертожни файлове като външни референции
 РЕДАКЦИЯ НА БЛОКОВЕ: С редактора Block Editor или след разпадане с Explode. Изтриване на блокове – Purge.
Групи в АutoCAD (Group) – създаване, използване, редакция, изтриване.
 ЩРИХОВКИ: Видове (Hatch). Създаване, командни варианти, редакция. Команда Super Hatch от меню Express , приложена върху векторни или растерни обекти.
 ТЕКСТ В АutoCAD: Едноредов, Многоредов. Шрифтове и текстови стилове – създаване, редакция. Вмъкване на символи, дробни изрази, на външни текстови файлове или на части от тях( формати *.txt, *.rtf, *.doc). Структуриране на параграфи, табулатори, колони (статични, динамични).
 ПРАВОПИС И МАЩАБИРАНЕ: Проверка на правописа и подмяна на текст. Проблеми при зареждане на външен файл , в който има непознат текстов шрифт или тип линия, или цвят.
Пресмятане големината на текста в чертежа, в зависимост от мащаба, в който файлът ще се разпечатва.
Системни променливе TextFill и MirrorText
 ОРАЗМЕРЯВАНЕ: Терминология.Оразмерителни стилове – създаване, преименуване, редакция, изтриване.
Оразмеряване на линейни ортогонални и линейни наклонени обекти (В работна среда Classic , меню Dimension , команди DimLinear, DimAligned , QuickDimension , и от ивиците с икони Dimension , Dimensional Constraints . Еквивалентите им в работна среда Ribbon)
 ОРАЗМЕРЯВАНЕ: Оразмеряване на Ъгли, Дъги, Дъги от окръжности , Окръжности. Команди от меню Dimension с помощни функции: Break, Jogged Linear, Oblique, Update и др.
 РЕДАКЦИЯ НА РАЗМЕРНОСТИ: Варианти – Команди от Менюта, Ивица с икони, С манипулатори.Параметрично оразмеряване (смисълът на constreaints).
 ДАННИ ОТ ЧЕРТЕЖ: Извличане, систематизиране, запис въвъ файл:
Координати на точки, Разстояния, Площи ( напр. Classic – Меню - Tools – Inquiry, Панел Properties и др).
 ВИЗУАЛИЗИРАЩИ ПОРТОВЕ: Портове в Моделното пространство – именовани и неименовани. Създаване, предназначение, свойства. Мащаби в отделните портове.
Портове в Хартиеното пространство – видове, създаване, свойства. Създаване на нови Панели (Layouts).Преходи между двете пространства. Мащаби в отделните портове и на цялостния панел Layout в Хартиеното пространство. Замразяване на слоеве – във всички Портове и в отделен Порт.
 ПЕЧАТ ОТ МОДЕЛНОТО ПРОСТРАНСТВО: На отделен порт – без мащаб/ със зададен мащаб. Настройки в прозорците Page SetUp и Plot . Запис на Plot File.
Печат от Хартиеното пространство. Настройки.
 DESIGN CENTER:Запознаване с програмния пакет Design Center – структура, предназначение, възможности.
 Т Е С Т
Примерен чертеж със степен на трудност – на нивото на разгледания в курса материал

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КУРСИСТИТЕ:
Начална компютърна грамотност в средата на WINDOWS XP

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
Пълен курс - 68 учебни часа
Съкратен курс - 60 учебни часа
Провежда се от понеделник до петък
17 - 20 часа

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
УАСГ - Корпус Б
5 – ти етаж, ЗАЛА 510
ПРЕПОДАВАТЕЛ д-р Тодор П. Спиридонов

ТАКСА
Пълен курс - 300 лв.
Съкратен курс - 280 лв.

СПРАВКИ И ЗАПИСВАНИЯ
Тел. (+359 2) 8666453 или e – mail : pqp@uacg.bg или
(+359 2) 9635245 , вътрешен 524 frf@uacg.bg