Home / Education / Continuing Education / Courses and Programmes / AutoCAD - 2D, версия 2011 - съботно/неделен

AutoCAD - 2D, версия 2011 - съботно/неделен

Водещата идея е създаване на умения, натрупване на знания, възпитаване на техника за постигане на краен продукт – изчертаване, редактиране, спесифициране и разпечатване на чертеж, независимо какъв е обектът на проектиране – архитектурен, конструктивен, машинен и т.н.

Photo Gallery


Курсът включва:
1. Запознаване с интерфейса на програмата AutoCAD2011 за двумерно чертане. Промяна на текущите настройки и създаване на собствена среда в Ribbon режим и класически AutoCAD. Координатни системи и използването им. Начини за работа с командите. Помощни режими. Мерни единици.
2. Команди за чертане на основни елементи – линии, окръжности, арки и всички редактиращи команди предназначени за двумерно моделиране. Начини за селекция. Работа със слоеве и подредба на чертежа. Визуализиращи команди.
3. Създаване на блокове. Вмъкване. Редакция на блок. Експортиране в чертожен файл и използване на готови.
4. Създаване, редактиране или използване на готови текстови и дименсионни стилове. Вмъкване на текстове, оразмерителни линии, щриховки. Видове до AutoCAD2008 и след това и начини за използване.
5. Работа с атрибути и приложение при чертане и спесифициране. Извличане на информация от графиката, включително отчитане на геометрични характеристики на сечения.
6. Плотиране от Model и Layout. Настройване. Приложение на Viewport. Мащаби.
7. Команди за създаване на 2D линии и производните им. Контури, фигури, мултилинии, разделяне на обекти. Бързи команди. Връзки с други програми. Вмъкване на Xref и растерни изображения. Работа с PDF. Помощни диалогови кутии и използване на настройки и графични елементи от външна база. Почистване на чертежи. Параметрични ограничаващи условия.
С курсът се цели постигане на усещането за комфорт при работа в средата на програмата и натрупване на необходимите знания за практическото й използване при 2D моделирането.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КУРСИСТИТЕ
Основна компютърна грамотност в средата на Windows XP.
ПРОВЕЖДАНЕ
Курсът е с продължителност от 60 учебни часа и се провежда събота и неделя в продължение на 5 седмици от 9,00 ч. до 14,00 ч.
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
УАСГ , Корпус Б, 5-ти етаж Зала 510
ПРЕПОДАВАТЕЛ:
Гл.ас. инж. Албена Дойчева
ТАКСА
285,00 лв. платима авансово до започването на курса
СПРАВКИ И ЗАПИСВАНИЯ
Телефони: (+359 2) 8666453; или (+359 2) 9635245, вътрешен 524;
e-mail: pqp@uacg.bg или frf@uacg.bg