Home / Education / Continuing Education / Courses and Programmes / Оценка на недвижими имоти

Оценка на недвижими имоти

Курсът за обучение на оценители на недвижими имоти е разработен въз основа на утвърдена учебна програма от Камарата на независимите оценители в България (КНОБ), представена от УАСГ- гр. София. Целта на обучението е курсистите да усвоят теорията и практиката на оценителската дейност, отнасяща се до недвижимите имоти. Опитът на УАСГ в организирането и провеждането на този вид обучение има почти 20 годишна история. Учебната програма, тематиката и разработването на документацията са в съответствие с изискванията и постиженията на водещи европейски страни. В обучението са включени значителен обем основни направления като: вещно-правен режим на недвижимата собственост, принципите на оценяване, вид и класификация на недвижимите имоти, традиционни и съвременни подходи, и методи на оценяване, приложни оценки, професионални оценителски стандарти и др. Завършилите курса на обучение притежават нужните теоретични и практически умения и знания, за да положат успешно изпит пред КНОБ за получаването на правоспособност и сертификат за “Оценител на недвижими имоти”.

ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
I. Въведение в оценителската професия: място и значение на оценителските кадри, обучение и реализация на оценителите на недвижими имоти, особености на структурите по оценка и тяхното място в пазара на недвижимите имоти. Условия за внедряването на европейските и международни оценителски стандарти.
II. Вещно-правен режим на недвижимата собственост: обхващат се широк аспект от нормативните актове и проблемите на собствеността на недвижимите имоти; документите за собственост; правния статут и правния анализ; ограничените вещни права и тяхното основание за определяне на пазарната стойност и конкретното отразяване при оценките.
ІІІ. Характеристики, класификация и особености на недвижимите имоти: разглеждат се основните групи характеристики на недвижимите имоти, пазара на недвижими имоти, икономиката на недвижимата собственост и показателите за класификацията на имотите. Значимо място се отделя на устройствените схеми и планове, режимите на териториите и техническите норми и правила. Отделя се важно място на видовете сгради и съоръжения, конструктивните параметри и строителните книжа имащи пряко отношение при определяне на пазарната им стойност. Курсистите получават богата информация за кадастъвра и имотната регистраци, скиците и схемите, както и за информационните източници.
IV. Принципи на оценяване: обхващат се въпроси на теория на стойността, настояща и бъдеща стойност, паричните потоци и обуславящите ги елементи; общи принципи на инвестиционния анализ и методите на инвестиционен избор; амортизация на ДМА и оценка на риска. Прави се общ преглед и подробен анализ на подходите и методите на оценка; целта, предназначението и видовете оценки; принципите на оценяване; факторите влияещи при определяне на стойността.
V. Приложни оценки: въз основа на придобитите по-горе теоретични и практически знания се разработват оферти и оценителски доклади в следните области: преобразуване и придобиване на собственост - държавна и общинска, ипотека и банково кредитиране, принудително отчуждаване в т.ч. на сервитути и ограничения (право на преминаване и прокарване), при покупко-продажба и наеми, съдебни процедури, данъчни ревизии и др. Предмет на запознаване в курса са професионалните европейски и оценителски стандарти, тяхното приемане и прилагане у нас. Изисквания по структурата, оформянето и приемането на оценителските доклади.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КУРСИСТИТЕ
Да имат завършено висше образование – магистър или бакалавър. Съставът на групата курсисти се изготва и утвърждава, по предварително подадени документи от КНОБ и се състои максимално до 30 човека.
ПРОВЕЖДАНЕ
Курсът е с продължителност от 120 учебни часа и се провежда в рамките на 15 дни без прекъсване от 9.00 до 17.00 часа всеки ден.
При възможност УАСГ предлага настаняване на желаещи курсисти в специални стаи в Студентски град, срещу нормирано заплащане
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
УАСГ - София, бул.”Христо Смирненски” №1, Ректорат, Зала 416
РЪКОВОДИТЕЛ НА КУРСА:
Доц. д-р инж. Георги Андонов
ТАКСА
Определя се от КНОБ и се заплаща по сметка обявена от нея преди започването на курса
СПРАВКИ И ЗАПИСВАНИЯ
Телефони: (+359 2) 8666453; или (+359 2) 9635245, вътрешен 524;
e-mail: pqp@uacg.bg или frf@uacg.bg