Начало / Обучение / Следдипломна квалификация / Краткосрочни курсове / ANSYS13

ANSYS13

Програмната система ANSYS Multiphysics, която притежава богата библиотека с крайни елементи (www.ansys.com) и допълнителната към нея програма за гражданско строителство, транспортни и хидротехнически съоръжения CivilFEM (www.civilfem.com) са лидер при инженерните изчисления и успешно могат да се използват за учебния процес, за проектантската и за изследователската дейност.

Курсовете ANSYS и ANSYS & CivilFEM са подходящи за студенти от всички специалности на Строителния факултет, Факултета по транспортно строителство и Хидротехническия факултет на УАСГ (включително чуждоезиково обучение ), както и за докторанти, преподаватели, инженери от практиката и специалисти от техническите и други университети и БАН.

ОСНОВНИ ТЕМИ
1. Структура на програмна система ANSYS :
а) главно меню – филтър по направления, препроцесор, решение и постпроцесори;
б) помощно меню;
в) ръководства за работа с ANSYS и библиотека с крайни елементи.

2. Моделиране на разглежданите конструкции – основни положения.

3. Напречни сечения и геометрични характеристики.

4. 2 D – рамки, непрекъснати греди, греди на еластична основа и ферми при статическо изследване :
а) избор на краен елемент;
б) дискретизация на модела;
в) натоварване ( външен товар, температурно въздействие, поддаване на опори, линии на влияние ) и подпиране;
г) решение и анализ на резултатите.

5. Моделиране и провеждане на статическо изследване на пространствени конструкции (ферми, рамки, гредоскари, мостове и други) :
- избор на краен елемент;
- генериране на дискретен модел;
- натоварване и подпиране;
- решение и анализ на резултатите.

6. Шайби ( равнинно напрегнато и равнинно деформирано състояние ), тънки еластични плочи, тънкостенни конструкции ( цилиндрични резервоари, кръгли и пръстеновидни плочи и други) при статическо изследване :
а) избор на краен елемент;
б) генериране на дискретен модел;
в) натоварване ( външен товар) и подпиране;
г) решение и анализ на резултатите.

7. Генериране на оптимална мрежа ( крайни елементи ) при предварително зададена допустима грешка в решението – Adaptive Meshing.

8. Стабилитетно изследване на конструкциите при условията на :
- малки и големи премествания;
- двойна нелинейност ( физическа и геометрическа ).
Стъпково натоварване, критерии за сходимост и Arc-length метод.


9. Изследване на конструкциите при динамични въздействия:
- собствени честоти и форми;
- хармонични товари с променящи се в даден диапазон принудени честоти;
- произволно изменящи се във времето въздействия ( Transient Analysis );
- спектрален анализ ;
- сеизмично изследване при използване на спекрталните криви, залегнали в българските норми, EC 8 и други .

10. Прилагане на висша техника при моделиране и дискретизация на конструкциите – Submodeling и други.

 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КУРСИСТИТЕ

Основна компютърна грамотност в средата на Windows XP, Windows VISTA и Windows 7 и университетска теоретична подготовка по Съпротивление на материалите, Строителна статика, Теория на еластичността, Устойчивост и динамика на строителните конструкции и Метод на крайните елементи. Подходящ за студенти от 7-ми семестър на инженерните факултети на УАСГ.


ПРОВЕЖДАНЕ

Курсът е с продължителност от 48 учебни часа и се провежда в събота и неделя в продължение на четири седмици от 8,30 ч. до 14,00 ч.


МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

УАСГ - корпус Б, 3-ти етаж, зала "TEMPUS".
ПРЕПОДАВАТЕЛИ :

доц. д-р инж. Боян Дамянов
инж. Корнелия Дамянова

ТАКСА

310 лв., платима авансово до започването на курса.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ОТ УАСГ.

СПРАВКИ И ЗАПИСВАНИЯ

Университет по архитектура, строителство и геодезия
бул.”Хр. Смирненски”№1
Сектор ”Следдипломно обучение”
Ректорат - каб. 205

Телефони: (+359 2) 8666453 или (+359 2) 9635245, вътрешен 524.

E-mail: pgq@uacg.bg
vidyova_rec@uacg.bg, cenova_ecc@uacg.bg
b_damianov@yahoo.com