Начало / Обучение / Следдипломна квалификация / Краткосрочни курсове / AutoCAD Civil 3D

AutoCAD Civil 3D

AutoCAD Civil 3D 2014
/за транспорно строителство., В и К, геодезия,
геология, хидрогеология, маркшайдество /

 

-въведение
Целта на обучението е курсистите да придобият базови умения за работа с програмния продукт AutoCAD Civil 3D версия 2014 за ефективно изпълнение на проекти в устройственото планиране и инвестиционното проектиране.
ОСНОВНИ ТЕМИ
I. Предназначение и възможности: Компоненти. Функционалност. Основни принципи и модел на данните.

II. Среда за работа: Управление на чертожната среда (2D/3D). Опции и параметри. Инструмент External References. Layout-и и Viewport-и.

III. Потребителски интерфейс: Общи положения. Инструмент Toolspace. Panorama прозорец. Палети Properties и Tools. Работни пространства. Създаване на доклади/отчети.

IV. Стилове, настройки и шаблони: Общи положения. Класически подходи при създаване и редактиране. Йерархия и обектно-ориентирани подходи при редактиране. Редактиране на настройки и параметри на чертеж. Мащабиране на Viewport-и и размери на текстове. Настройка на команди за установяване на стилове по подразбиране, шаблони за надписване и параметри. Потребителски файл-шаблон.

V. Създаване на данни за територията - точки: Общи положения. Импорт на точки. Описатели – шаблони за структуриране на данни. Ръчно създаване на точки и на групи от точки.

VI. Създаване на данни за територията - повърхнини: Общи положения. Създаване и редактиране. Решаване на задачи върху повърхнина. Стилове за визуализация. Оформяне и надписване на хоризонтали (изолинии).

VII. Създаване на данни за територията – растерни изображения: Общи положения. Стандартен подход. Инструмент Data Connect Utility.

VIII. Устройство на територията – вертикално планиране I: Общи положения. Структурни проектни линии и проектни коти. Обект и група обекти във процеса на вертикално планиране. Проектна повърхнина.

IX. Устройство на територията – парцели: Общи положения. Създаване и редактиране (геометрия). Преномериране, надписване и визуализация.

X. Устройство на територията – трасета: Общи положения. Създаване и техническо оформяне.

XI. Устройство на територията – надлъжни профили: Общи положения. Създаване. Проектиране на нивелета. Редактиране на геометрията. Техническо оформяне.

XII. Устройство на територията – типови профили и коридори: Общи положения. Създаване и редактиране. Коридор модел. Коридор повърхнина.

XIII. Устройство на територията – напречни профили и изчисления на количества: Общи положения. Създаване и редактиране на напречен профил. Реактиране на общи свойства на група напречни профили. Изчисления на количества от Коридор. Доклади/отчети с количества. Техническо оформяне на напречен и група от напречни профили.

XIV. Устройство на територията – вертикално планиране II и изчисления на количества: Редактиране на структурни и проектни линии. Междинни повърхнини. Работен проект за вертикално планиране. Окончателна проектна повърхнина и изчисление на обеми.

XV. Устройство на територията – тръбопроводни мрежи: Общи положения. Изчертаване в профил. Редактиране. Техническо оформяне. Проектиране отводнителна система на улица.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КУРСИСТИТЕ
Средни познания и практически умения работа в среда на AutoCAD.

ПРОВЕЖДАНЕ
Курсът е с продължителност от 25 учебни часа и се провежда от понеделник до петък в продължение на една седмица от 17,00 ч. до 21,15 ч.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
УАСГ , Ректорат, 4-ти етаж, зала 408

ПРЕПОДАВАТЕЛ:
Гл. ас. инж. Иван Кунчев

ТАКСА
230 лв. платима авансово до започването на курса

СПРАВКИ И ЗАПИСВАНИЯ
(+359 2) 8666453;
или (+359 2) 9635245 вътрешен 524
 


 

 

- основен курс
 

- пространства