Начало / Обучение / Следдипломна квалификация / Краткосрочни курсове / Моделиране и анализ на пространствени системи със SAP2000

Моделиране и анализ на пространствени системи със SAP2000

Целта на обучението е курсистите да се запознаят с поведението на различните типове крайни елементи, налични в програмния пакет SAP2000. Да придобият умения за изготвяне на подходящ изчислителен модел за решаване на конкретен проблем, свързан с проектирането на строителни конструкции. Да са способни да интерпретират получените резултати, да оценят грешката и открият източника й, когато това се налага. 

 

ОСНОВНИ ТЕМИ

Въведение в SAP2000: Предназначение. Основен метод и етапи на формирането на изчислителния модел. Ръководства за работа със SAP 2000 и библиотека от тестови примери. Видове крайни елементи. Видове задачи. Видове товари. Запознаване с графичния интерфайс и основни менюта. Основни формати и файлове. Начини за въвеждане и извеждане на информация. Координатни системи и единици мерки. Създаване на равнинни и пространствени оси на модела. Специални осови линии.

Моделиране на равнинни и пространствени ферми. Използване и редактиране на модели от основното меню. Моделиране на равнинни и пространствени рамки. Локални координатни системи на елемента и ориентирането им спрямо глобалната. Положителни посоки на разрезните усилия и брой сечения за резултат. Дефиниране на опори, стави и апарати. Безкрайно корави зони и точки на свързване при греди и колони. Натоварване на моделите със собствено тегло, разпределени и концентрирани товари, температурни въздействия и поддаване на опори. Дефиниране на товарни състояния и комбинации от тях. Онагледяване и анализ на резултатите след изпълнение на решението.

Дефиниране на маси и провеждане на модален анализ, параметри и особености. Критерии за достатъчен брой на формите. Получаване на собствени числа, използване на собствени форми и вектори на Ritz. Дефиниране на спектрална крива и сеизмичен анализ. Параметри на спектралните криви по Еврокод 8 и в съответствие с националните приложения. Особености и параметри на земетръсното изчислително състояние.

Моделиране на черупки: цилиндричен резервоар със и без кръгли плочи, цилиндрични и сферични куполи. Особености и параметри на черупките от основното меню и добавянето им към съществуващи модели. Видове повърхнинни товари и възможности за задаването им. Дефиниране на хидростатичен натиск. Разрезни усилия при различните типове двумерни елементи, възможности за визуализиране на резултатите.

Равнинно напрегнато и равнинно деформирано състояние: PLANE и ASOLID елементи. Предназначение, степени на свобода, локални оси, напрежения и усилия. Сравнения на резултатите при използване на различни типове елементи и модели за решение на една и съща задача.

Обемни (SOLID) елементи: характеристики, чертане и редактиране, форма, брой възли, степени на свобода, стени. Видове товари, особености при задаването им, резултати от решението. Приложение на обемните елементи при моделиране на различни задачи.

Моделиране на пространствени комбинирани системи, изградени от различни конструктивни елементи (рамки, плочи, стени и черупки), с използването на различни типове крайни елементи.

Линии на влияние и задаване на товари от возила и класове на въздействието. Дефиниране на изчислителни състояния за подвижен товар. Гранични диаграми на разрезните усилия и статичен много-стъпков анализ. Анализ на резултатите.

Устойчивост на равнинни и пространствени рамки. Определяне на критичен параметър на натоварването. Нелинеен статичен анализ (геометрическа нелинейност) при отчитане на P-делта ефекта в условията на малки и големи премествания. Възможности за задаване на материална нелинейност и съответен нелинеен анализ.

Оразмеряване на пространствени рамки по Еврокод 2 и Еврокод 3. Дефиниране на материал за надлъжна и напречна армировка. Вид на решението: за проверка или за оразмеряване. Избор на норма. Стандартни и потребителски товарни комбинации. Избор на комбинации и групи за оразмеряване. Проверка за идентичност на сеченията от решението и оразмеряването. Откриване на обектите, които не удовлетворяват оразмерителните условия.

Моделиране на въжета, напрягащи кабели и струни. Предварително напрягане на конструктивни елементи.

Дефиниране и провеждане на динамичен анализ във времето (transient analysis) чрез дефиниране на функция на натоварването във времето (time history function) от потребител и използване на готови записи от реални земетресения. 

ПРОВЕЖДАНЕ
Курсът е с продължителност 48 учебни часа. Би могъл да се провежда в продължение на
4 съботи и недели, по 6 учебни часа на ден, от 9:00 до 11:30 и от 12:00 до 14:00

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
УАСГ - корпус Б, 5-ти етаж, Зали 510, 516.
ПРЕПОДАВАТЕЛ
доц. д-р инж. Соня Първанова

ТАКСА
235,00 лв. платима авансово до започването на курса

СПРАВКИ И ЗАПИСВАНИЯ
(+359 2) 8666453;
или (+359 2) 9635245 вътрешен 524