Home / Education / Continuing Education / Courses and Programmes / Моделиране и анализ на пространствени системи със SAP2000

Моделиране и анализ на пространствени системи със SAP2000

Целта на обучението е курсистите да усвоят възможностите на програмния пакет SAP2000 за решаване на задачите от статичен и динамичен анализ на строителни конструкции, възникващи при проектирането им.

ОСНОВНИ ТЕМИ
I. Въведение в SAP2000: Предназначение. Основен метод. Видове крайни елементи. Видове задачи. Видове товари. Начини за въвеждане и извеждане на информация. Създаване на равнинни и пространствени опорни мрежи на екрана; Специални опорни линии.
II. Равнинни и пространствени рамки, въжета, напрягащи кабели и струни: Особености. Локална координатна система на линейните елементи и ориентацията й спрямо глобалната. Разрезни усилия. Брой сечения с разрезни усилия. Единици мерки. Стави и апарати, Безкрайно корави зони, Точка на свързване. Въвеждане на осите на телата от гредови тип и редактиране. Дефиниране на вида на материала и напречните сечения; Опорни устройства. Онагледяване на присвоените характеристики; Натоварване със собствено тегло, съсредоточени товари и разпределени товари, температура и предварително напрягане; Дефиниране на изчислителни състояния; Представяне и анализ на получените резултати от изпълнение на решението.
III. Черупки, плочи и мембрани (SHELL елемент). Тип и дебелина на повърхнинен елемент. Разрезни усилия при черупка, плоча и мембрана. Единици мерки. Моделиране на плочи с произволен контур с и без отвори. Дискретизиране на област с крайни елементи. Натоварване с концентрирани сили и моменти. Прилагане на разпределени товари. Решение. Числово и графично представяне на резултатите. Моделиране на черупки с и без отвори. Примери: Кръговоцилиндричен панел. Цилиндричен резервоар без и с капак, вита стълба, цилиндрично-коничен бункер с произволна ориентация в пространството и др.
IV. Равнинно напрегнато и равнинно деформирано състояние: PLANE и ASOLID елементи. Елементи за моделиране на РНС и РДС - PLANE и ASOLID. Предназначение, възли, степени на свобода, локални оси, напрежения и усилия. Сравнения. Създаване на геометричен модел. Дискретизация на област с крайни елементи. Дефиниране и задаване на характеристики на изотропен и ортотропен материал с отчитане на ефекта от температурата му. Изходни числени и графични резултати. Печат.
V. Използване на обемен (SOLID) елемент Обемен елемент: форма, брой възли, степени на свобода, страни. Напрежения. Натоварване със собствено тегло, хидростатично налягане, порен натиск температурни разлики.
VI. Комбинирани системи и линеен динамичен анализ. Пространствени модели със сеизмично въздействие. Дефиниране на спектрална функция на реагиране. Ориентация на въздействието и мащабиране. Отчитане на P-Delta ефект. Получаване на собствени числа, собствени и Ritz вектори. Комбиниране с други видове товари.
VII. Вътрешни ограничения. Определение. Видове вътрешни ограничения - свойства: абсолютно твърди тяло, диафрагма, плоча, прът, греда и др.
VIII. Оразмеряване на стоманобетонови рамки по Еврокод 2. Дефиниране на материал за надлъжна и напречна армировка. Дефиниране на напречните сечения като греди и като стойки (с правоъгълно и кръгово). Вид на решението: за проверка или за оразмеряване. Избор на норма. Стандартни и на ползвател товарни комбинации. Избор на комбинации и групи за оразмеряване. Преглед и промяна на стандартните оразмерителни параметри. Гранично преместване. Проверка, оразмеряване и оптимизация. Интерактивно оразмеряване на сеченията. Проверка за идентичност на сеченията от решението и оразмеряването. Откриване на обектите, които не удовлетворяват оразмерителните условия. Възстановяване на стандартните оразмерителни параметри.
IX. Оразмеряване на стоманени пространствени рамки по Еврокод 3. Избор на нормата. Стандартни и на ползвател товарни комбинации. Избор на комбинации и групи за оразмеряване. Преглед и промяна на стандартните оразмерителни параметри. Гранично преместване. Граничен период на трептене. Проверка, оразмеряване и оптимизация. Интерактивно оразмеряване на сеченията. Единична и групова промяна на сеченията. Проверка за идентичност на сеченията от решението и оразмеряването. Откриване на обектите, които не удовлетворяват оразмерителните условия. Възстановяване на стандартните оразмерителни параметри.
ПРОВЕЖДАНЕ
Курсът е 48 учебни часа и се провежда в продължение на дванадесет работни дни от понеделник до петък от 17,00 ч. до 20,00 ч.
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
УАСГ , Корпус Б, 5-ти етаж Зали 510, 516.
ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Проф. д.т.н. инж. Коста Младенов
ТАКСА
235,00 лв. платима авансово до започването на курса
СПРАВКИ И ЗАПИСВАНИЯ
(+359 2) 8666453;
или (+359 2) 9635245 вътрешен 524