Home / Education / Continuing Education / Courses and Programmes / SAP2000-BRIDGE

SAP2000-BRIDGE

Моделиране и анализ на мостови конструкции със SAP2000
Целта на обучението е курсистите да усвоят възможностите на модула Bridge от програмния пакет SAP2000 за статичен и динамичен анализ на мостови конструкции.
 

ОСНОВНИ ТЕМИ
I. Въведение в модула BRIDGE на SAP2000: Предназначение. Основни етапи на моделирането;
II. Определяне на нивелетата на моста в план според географските посоки и във вертикален разрез;
III. Дефиниране на основните параметри на моста: материала, напречното сечение въз основа на параметрично зададени типови схеми и опорните връзки с пилони и устои;
IV. Избор на допълнителни елементи: пътна плоча, диафрагми, опори, лагери, фундаменти, устои, пилони и температурни фуги;
V. Определяне на отворите и присвояване на сечение. Изменения на сеченията (Вути) във вертикално и хоризонтално направление. Присвояване на основни и допълнителни елементи. Вътрешни стави (при герберови греди). Напрягащи кабели. Набелязване на дискретизационни точки, необходими за изчисляване на повърхнините и линиите на влияние и граничните диаграми. Налагане на температурни товари и определяне на етапните групи. Статични товарни и изчислителни състояния.
VI. Дефиниране на ленти за движение, возила и класи от возила. Избор на спектър на реагиране за изследване на земетръс. Функция на смущението за специален динамичен анализ. Динамично изчислително състояние.
VII. Формулиране на етапи за изпълнение на мостовата конструкция, необходими за нейния последователен анализ. Съответните изчислителни състояния се дефинират автоматично, като следват плана за изграждане.
VII. Товарни комбинации. Изпълнение на решение. Анализ на резултатите за повърхнините и линиите на влияние, и граничните диаграми.
ПРОВЕЖДАНЕ
Курсът е 16 учебни часа и се провежда в продължение на четири работни дни от от 17,00 ч. до 20,00 ч.
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
УАСГ , Корпус Б, 5-ти етаж Зали 510, 516.
ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Проф. д.т.н. инж. Коста Младенов
ТАКСА
150,00 лв. платима авансово до започването на курса
СПРАВКИ И ЗАПИСВАНИЯ
(+359 2) 8666453;
или (+359 2) 9635245 вътрешен 524