Home / Education / Continuing Education / Courses and Programmes / Autodesk RSAP2011

Autodesk RSAP2011

Целта на този курс не е да покаже как по едни или други национални норми, закодирани в Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2011 (Autodesk RSAP 2011), се оразмеряват и/или проверяват стоманени и стоманобетонни конструктивни елементи и колко съответните нормативни изисквания са близки или съвпадат с българските. Целта е да се покажат основните етапи на оразмерителния процес, заедно със съответните команди в програмния продукт било за отделен взет конструктивен елемент, било за обект или група обекти от структурен модел на конструкция.

ОСНОВНИ ТЕМИ
I. Оразмеряване на стоманени греди, стоманени стойки и стоманени рамкови възли по Еврокод 3: EN1993-1:2005/АС:2009
II. Оразмеряване на стоманобетонни греди по EN 1992-1-1: 2004/АС:2008;
III. Оразмеряване на стоманобетонни стойки и колони по EN 1992-1-1: 2004/АС:2008;
IV. Оразмеряване на стоманобетонни единични и ивични фундаменти по EN 1992-1-1: 2004/АС:2008;
V. Оразмеряване на стоманобетонни плочи по EN 1992-1-1: 2004/АС:2008.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КУРСИСТИТЕ
Курсистите трябва да са запознати с възможностите на Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2011, друга негова версия или версия на Robot Millennium за моделиране на конструкции, дефиниране на товарни и изчислителни състояния и налагане на товари, статичен анализ и представяне на получените резултати от него!
ПРОВЕЖДАНЕ
Курсът е с продължителност от 20 учебни часа и се провежда от понеделник до петък в продължение на една седмици от 17,00 ч. до 20,00 ч.
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
УАСГ , корпус Б, 5-ти етаж, зала 510
ПРЕПОДАВАТЕЛ:
проф. д.т.н. инж. Коста Младенов
ТАКСА
175,00 лв., платима авансово до започването на курса
СПРАВКИ И ЗАПИСВАНИЯ
Телефони: (+359 2) 8666453; или (+359 2) 9635245, вътрешен 524;
e-mail: pqp@uacg.bg или frf@uacg.bg