Home / Education / Continuing Education / Courses and Programmes / ArchiCAD-ниво 2а

ArchiCAD-ниво 2а

КОМУНИКИРАНЕ, ДОКУМЕНТИРАНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА ПРОЕКТА В ARCHICAD 14
/ниво 2а/
Курсът изисква задължително наличие на базовите познания за работа с програмата, които се развиват в посока на използване на разширените възможности на ArchiCAD14 за комуникиране, документиране и публикуване на архитектурния проект.
 

ОСНОВНИ ТЕМИ
АДАПТИРАНЕ НА ЧЕРТОЖНАТА СРЕДА : Настройки на проектната среда и работното обкръжение.
Управление на структура от слоеве - комбинации и тяхното рационално организиране и използване. Режими на изобразяване на модела – бързо адаптиране на чертожната информация за специфични нужди. Режими на изобразяване върху екран – визуализиране на спомагателни елементи на чертожните обекти.
Предпочитани настройки (Favorites)- използване на специфични за конкретната архитектурна практика типове сградни елементи. Изгледи на проекта и карта на изгледите (View Map). Слоести структури – създаване, редактиране, приложение, режими на изобразяване. Настройки и управление на атрибутите (Atribute Manager). Създаване на шаблони на среда (Templates). Комуникиране на проекта: използване на външна информация - менюта File Special и External Content . Eкспорт / Импорт на информация към/от други програми. Настройки на трансфера на чертожна информация между ArchiCAD и AutoCAD (DXF-DWG Translation Setup… ). Документиране на проекта. Зони – предназначение, създаване, редактиране. Създаване на собствен етикет на зона. Спесификации и количествени сметки: източници за количествените сметки - конструктивните елементи, свойства (Property Objects) и бази данни; асоцииране на свойства с конструктивните елементи. Настройки за количествени сметки - List Scheme. Типове спецификации и количествени сметки: Element Lists (спецификации на елементи);Component Lists (спецификации на компоненти);Zone Lists (спецификации на зони). Създаване на спесификации и количествени сметки.
Интерактивни спесификации (Interactive Schedule) и тяхното създаване – Sheme Settings…
Информация за елементите (Element Information), Element ID Manager. Публикуване на проекта: създаване на чертожната документация в ArchiCAD14 – структура на средата за организиране на чертожната информация, технология на създаване (Layouting Workflow), процес на публикуване на проекта - набор (Publisher set), методи и формати на публикуване. Автоматизирано публикуване.
ПРОВЕЖДАНЕ
Курсът се провежда в продължение на една седмица от понеделник до петък от 17,00 ч.до 20,30 ч.
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
УАСГ , Архитектурен факултет, Корпус А, 8-ми етаж Зала 806 (807)
ПРЕПОДАВАТЕЛИ
доц.д-р арх. Асен Писарски
гл.ас.арх. Данаил Недялков
ТАКСА
200лв. платима авансово до започването на курса
СПРАВКИ И ЗАПИСВАНИЯ
(+359 2) 8666453;
или (+359 2) 9635245 вътрешен 524