Home / Education / Continuing Education / Courses and Programmes / ArchiCAD

ArchiCAD

Компютърни технологии за архитекти – ArchiCAD 14
/базов курс/

Курсът обхваща необходимите базови познания за работа с програмата с цел достигане на способности за самостоятелна работа и изработване на чертежите и 3D модела към архитектурния проект. Програмата е базирана върху концепцията за създаване на виртуален модел на проектираната сграда. Интегрира двумерното чертане и тримерното моделиране в единен процес.
 

ОСНОВНИ ТЕМИ
Въведение в чертожната среда на ArchiCAD 14: елементи и основни настройки. Техники и средства за точно изчертаване. Тримерни специализирани обекти – стени, плочи, колони, греди, покриви - настройки, техники за чертане и редактиране. Методи за селекция, използване на палитрата и командите за редактиране. Библиотеки и библиотечни обекти - зареждане и управление, техники за чертане и редактиране. Създаване на тримерни стълби. Визуализация на модела - методи и настройки на тримерната визуализация в 3D Прозореца. Генериране на паралелна и перспективна проекции. Средства и техники за навигация в пространството на модела. Структура на чертожната информация -– слоеве, етажи, групи. Генериране на разрези и фасади – видове. Използване на 3D ефекти – материали, сенки и др. Оформление на чертежите в ArchiCAD: оразмеряване, използване на щриховки, въвеждане и редактиране на текстови. Фотореалистична визуализация в ARCHICAD14 – настройки, работа с материали от библиотеката на ArchiCAD. Моделиране на терен. Подготовка и отпечатване на чертежите в ARCHICAD14.
ПРОВЕЖДАНЕ
Курсът е с продължителност от 46 учебни часа и се провежда от понеделник до петък в продължение на две седмици от 17,00 ч.до 20,30 ч.
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
УАСГ , Архитектурен факултет, Корпус А, 8-ми етаж Зала 806 (807)
ВОДЕЩ КУРСА
доц.д-р арх. Асен Писарски
ТАКСА
220,00 лв. платима авансово до започването на курса
СПРАВКИ И ЗАПИСВАНИЯ
(+359 2) 8666453;
или (+359 2) 9635245 вътрешен 524