Начало / Обучение / Следдипломна квалификация / Краткосрочни курсове / Autodesk Robot Structural Analysis Professional (ARSAP 2011-2012 )

Autodesk Robot Structural Analysis Professional (ARSAP 2011-2012 )

Моделиране и анализ на строителни конструкции с Autodesk Robot Structural Analysis Professional (ARSAP2011/2012) - 40, уч. ч.
Целта на обучението е курсистите да усвоят възможностите на програмния пакет ARSAP2011 за решаване на задачите от статичен и динамичен анализ на строителни конструкции, възникващи при проектирането им.

 

ОСНОВНИ ТЕМИ

I. Въведение в ARSAP2011: Предназначение. Основен метод. Видове крайни елементи. Видове задачи. Видове товари. Начини за въвеждане и извеждане на информация. Създаване на равнинни и пространствени опорни мрежи на екрана;

II. Равнинни и пространствени рамки, въжета, напрягащи кабели и струни: Особености. Локална координатна система на линейните елементи и ориентацията й спрямо глобалната. Разрезни усилия. Брой сечения с разрезни усилия. Единици мерки. Стави и апарати, Безкрайно корави зони, Точка на свързване. Въвеждане на осите на телата от гредови тип и редактиране. Дефиниране на вида на материала и напречните сечения; Опорни устройства. Онагледяване на присвоените характеристики; Натоварване със собствено тегло, съсредоточени товари и разпределени товари, температура и предварително напрягане; Дефиниране на изчислителни състояния; Представяне и анализ на получените резултати от изпълнение на решението.

III. Черупки, плочи и мембрани. Тип и дебелина на повърхнинен елемент. Разрезни усилия при черупка, плоча и мембрана. Единици мерки. Моделиране на плочи с произволен контур с и без отвори. Дискретизиране на област с крайни елементи. Натоварване с концентрирани сили и моменти. Прилагане на разпределени товари. Решение. Числово и графично представяне на резултатите. Моделиране на черупки с и без отвори. Примери: Кръговоцилиндричен панел. Цилиндричен резервоар без и с капак, вита стълба, цилиндрично-коничен бункер с произволна ориентация в пространството и др.

IV. Равнинно напрегнато и равнинно деформирано състояние:. Елементи за моделиране на РНС и РДС. Предназначение, възли, степени на свобода, локални оси, напрежения и усилия. Сравнения. Създаване на геометричен модел. Дискретизация на област с крайни елементи. Дефиниране и задаване на характеристики на изотропен и ортотропен материал с отчитане на ефекта от температурата му. Изходни числени и графични резултати. Печат.

V. Използване на обемен елемент Обемен елемент: форма, брой възли, степени на свобода, страни. Напрежения. Натоварване със собствено тегло, хидростатично налягане, порен натиск температурни разлики.

VI. Комбинирани системи и линеен динамичен анализ. Пространствени модели със сеизмично въздействие. Дефиниране на спектрална функция на реагиране. Ориентация на въздействието и мащабиране. Отчитане на P-Delta ефект. Получаване на собствени числа, собствени вектори. Комбиниране с други видове товари.

VII. Вътрешни ограничения. Определение. Видове вътрешни ограничения - свойства: абсолютно твърди тяло, диафрагма, плоча, прът, греда и др.

VIII. Оразмеряване на стоманени пространствени рамки по Еврокод 3. Избор на нормата. Стандартни и на ползвател товарни комбинации. Избор на комбинации и групи за оразмеряване. Преглед и промяна на стандартните оразмерителни параметри. Гранично преместване. Граничен период на трептене. Проверка, оразмеряване и оптимизация. Интерактивно оразмеряване на сеченията. Единична и групова промяна на сеченията. Проверка за идентичност на сеченията от решението и оразмеряването. Откриване на обектите, които не удовлетворяват оразмерителните условия. Възстановяване на стандартните оразмерителни параметри.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КУРСИСТИТЕ
Основна компютърна грамотност в средата на Windows XP и университетска теоретична подготовка по съпротивление на материалите.

ПРОГРАМА
проф. д.т.н. инж. Коста Младенов