Начало / Обучение / Следдипломна квалификация / Краткосрочни курсове / ETABS

ETABS

Курсът предлага основни познания и умения за моделиране и анализа на етажни конструкции по метода на крайните елементи.

Фото галерия

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Разглеждат се основни подходи в моделирането на едномерни (прътови) и двумерни равнинни и пространствени конструкции, прилагани за анализ с различни програмни системи. Сравняват се варианти на изчислителни модели подложени на статични и динамични въздействия. Особено внимание се отделя на анализа на сеизмично въздействие чрез спектралния метод.
Разглеждат се възможностите на програмната среда на ETABS за геометрично и конструктивно моделиране, проверка и контрол на входните данни, анализ, преглед и проверка на резултатите за премествания и усилия, дефиниране на изчислителни състояния, оразмеряване на конструктивни елементи и документиране на резултатите от анализа.
Представят се възможностите за оразмеряване на стоманени и стоманобетонни конструкции, както и основни понятия за оптимизиране на сеченията - заложени са изискванията на ЕC2 и EC3.