Начало / Обучение / Следдипломна квалификация / Краткосрочни курсове / Специализиран английски език

Специализиран английски език

АНОТАЦИЯ

Дисциплината включва 180 аудиторни часа, подразделени на 2 модула по 90 часа. Обучението по специализиран английски език е интегрирано с преподаването на основна граматика и професионални езикови ситуации. Обучаемите се групират според нивото им на владеене на чуждия език. Основната цел на курса е те да придобият комуникативна компетентност за ползване на литература по специалността и говорни умения в професионални ситуации. Използват се съвременни текстови и аудио-визуални материали, съдържащи теми от основните специалности, изучавани в УАСГ. Материалите включват типичната за съответните области терминологична лексика и отразяват функциите на езика, използван в специалния дискурс. Обръща се особено внимание на задачите за разкриване на тези функции, терминологични и преводни задачи, както и задачи за упражняване на типични за научния стил лексико-граматични конструкции, комуникативни ситуации, резюмиране и писане на есе. Начини на оценяване: текущ контрол (тестове и презентации) и устни изпити след всеки модул.

МОДУЛ 1 - 90 уч. ч.
1. Тема: Архитектура, строителство и геодезия
Граматика: Преговор на основни конструкции
2. Тема: Сградостроителство
Граматика: Определителен/неопределителен член; броими/неброими съществителни
Ситуация: Неформални разговори
3. Тема: Архитектурно проектиране
Граматика: Сегашни времена
Ситуация: Съгласие/несъгласие
4. Тема: Градоустройство
Граматика: Минало просто и сегашно перфектно време
Ситуация: Кандидатстване за работа (CV)
5. Тема: Приложна геодезия
Граматика: Сегашно перфектно просто и сегашно перфектно продължително време
Ситуация: Упътвания
6. Тема: Геодезия и геоинформатика
Граматика: Сравнителна и превъзходна степен на прилагателните и наречията
Ситуация: Доводи за и против
7. Тема: Земеустройство
Граматика: Минали времена
Ситуация: Оплаквания и рекламации
8. Тема: Хидроинженерство
Граматика: Бъдещи времена
Ситуация: Телефорнни разговори
9. Презентации – Част 1
10. Тест и устен изпит – Част 1

МОДУЛ 2 - 90 уч. ч.

1. Тема: Хидромелиоративно строителство
Граматика: Задаване на въпроси
Ситуация: Интервю за работа
2. Тема: Водоснабдяване, канализация и водопречистване
Граматика: Страдателен залог
Ситуация: Писане на технически отчет
3. Тема: Строителни материали и изолации
Граматика: Неспрегаеми глаголни форми
Ситуация: Числа и математически символи
4. Тема: Строителни технологии и управление на строителните процеси
Граматика: Непряка реч
Ситуация: Официални писма и имейли
5. Тема: Масивни, метални, дървени и пластмасови конструкции
Граматика: Модални глаголи (способност, разрешение, задължение, съвет)
Ситуация: Даване на инструкции
6. Тема: Геотехника
Граматика: Модални глаголи (вероятност и възможност)
Ситуация: Срещи
7. Тема: Пътно и жп строителство
Граматика: Относителни подчинени изречения
Ситуация: Умения за презентиране
8. Тема: Строителство на мостове и тунели
Граматика: Условни изречения
Ситуация: Водене на преговори
9. Презентации – Част 2
10. Тест и финален устен изпит

Библиография

1. English in Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Изд. „Камея Дизайн”, София, 2011.
2. Английско-български политехнически речник, Изд. “Техника”, София, 2007.
3. Английско-български речник по строителство и архитектура, Изд. “Везни-4”, 1998.

 

Ръководител на курса: ст.пр. Добромира Хичева
Цена за един модул    - 333 лв.
Справки и записване в каб. 205, стара сграда, Ректорат на УАСГ, тел. 02 8666 453
Място на провеждане  - УАСГ, катедра "Приложна лингвистика"