Home / Education / Continuing Education / Courses and Programmes / Общообразователен английски език

Общообразователен английски език

Курсът по общ английски език е организиран в четири нива. Всяко ниво е 120 аудиторни часа, разпределени в 2 модула по 60 часа, като един модул се взима в рамките на един семестър. След успешното завършване на два последователни модула, обучаемият покрива ниво от Европейската езикова рамка и получава сертификат . Обучението ще се извършва по съвременната учебна система Straightforward на английското издателство Macmillan, която развива четирите основни езикови умения, а именно умението за слушане с разбиране, четене с разбиране, говорене и писане. Учебната система предлага академично обучение с фокус върху комуникативните умения, като използва автентични текстове и аудио-визуални материали, множество граматични, лексикални и дискусионни упражнения, а също и възможност за ползване на допълнителни материали онлайн. Учебният материал е разработен в съответствие с изискванията на Европейската езикова рамка, като всеки учебник съдържа по 12 теми, ясно структурирани в уроци с различен фокус. След всяка тема курсистът може да намери списък на новите думи, а също и секция с изучаваната граматика, което улеснява преговарянето на материала. Оценяването на напредъка на обучаемия се извършва на базата на текущи тестове и финален изпит. Основната цел на курса е всеки обучаем да повиши езиковата си компетентност, а именно да развие умението си да се изразява писмено и устно на английски език и да подобри произношението си.

Описание на основните граматични, комуникативни и лексикални учебни единици по нива:

Ниво за начинаещи (А1)

0. Уводна тема въвеждаща/преговаряща числата, азбуката, дните от седмицата, цветове; образуване на множествено число и ползване на определителния член.
1. Формите на глагола ‘съм’; държави, националности, предмети от ежедневието; водене на разговор.
2. Сегашно просто време; формите за притежание; описание на хора; членове на семейството.
3. Предлози за място; безлично притежание; квантификатори; описание на място; мебели; бройни.
4. Предлози и изрази за време; наречия за честота; изрази с някои основни глаголи; месеците; час и дата; разговор по телефона.
5. Глаголът ‘мога; минало просто време; времето; как да искаме позволение.
6. Неправилните глаголи; изрази за минало време; наречия за начин; филми и книги; чувства; изразяване на мнение и предпочитания.
7. Бройни и небройни съществителни и квантификаторите, с които се ползват; храни; поръчване в ресторант.
8. Сегашно продължително време и контраст със сегашно просто време; транспорт; правене на предложения.
9. Притежателни местоимения; заповедна форма; даване на съвет; дрехите; частите на тялото; здраве.
10. Сравнителна и превъзходна степен на прилагателните; изразяване на задължение; пазаруване; описание на град.
11. Форми за бъдеще време; изрази с някой основни глаголи; работата; покани.
12. Сегашно перфектно време; музика; отправяне на благодарности;

 

 

Ниво за леко напреднали (А2)

1. Въпросителни форми; съобщения; семейство и приятели.
2. Минало просто време и минало продължително; минали навици; искане на информация; образование.
3. Бройни и небройни съществителни и квантификаторите, с които се ползват; даване на указания; места в града и дома.
4. Предлози за време; сегашни времена и глаголи за състояние; връзки и сватби; покани; разказване на история.
5. Бъдещи решения и планове; пътуване; съставни съществителни; отправяне на молба.
6. Сравнителна и превъзходна степен на прилагателните; хранене; правене на резервация.
7. Сегашно перфектно време за приключили действия; прилагателни за характер; работна автобиография.
8. Правене на предположения; даване на инструкции; прилагателни, след които се ползва инфинитив.
9. Страдателен залог; телевизия, кино и филми.
10. Сегашно перфектно време за неприключили действия; изрази; спортове; здраве; домашни животни.
11. Инфинитив за цел; модални глаголи, изразяващи задължение; лични вещи; пазаруване.
12. Предлози за движение; подчинени изречения; фразеологични глаголи; фестивали; глобални проблеми; изразяване на съгласие и несъгласие.


Ниво за средни напреднали (Б1)

1. Специфики при употребата на сегашно просто и сегашно продължително време; глаголи с две значения; описание на хора.
2. Контраст между сегашно перфектно и минало просто време; фразеологични глаголи; пътешествия.
3. Модални глаголи в сегашно и минало време; колокации с глаголи; молби.
4. Минали времена; как да говорим за прилики и разлики; свързващи думи за време; наранявания.
5. Сравнение при прилагателните и съществителните имена; разговори по телефона.
6. Бъдещи времена и употреба на сегашно време в подчинени изречения за бъдещето; почивки; недиректни въпроси.
7. Сегашно перфектно продължително; даване на съвети; възклицания; метафори.
8. Изразяване на нереалност и условни изречения; новини; закон и ред.
9. Квантификатори; определителен и неопределителен член; предложни фрази; оплаквания.
10. Изразяване на предположения с модални глаголи в сегашно и минало време; идиоми; глаголи, следвани от инфинитив; предимства и недостатъци.
11. Страдателен залог; глаголи, взимащи две допълнения; опашати въпроси; спорт; услуги.
12. Непряката реч и нейните специфики; пари.


Ниво за напреднали (Б2)

1. Преглед на глаголните форми; отрицание и въпроси; подчинени изречения; наречия за време; свободно време и интереси.
2. Сегашни и минали навици; колокации; идиоми; изразяване на мнение; дивата природа.
3. Определителни и неопределителни подчинени изречения; изрази; жаргон; мода и имидж.
4. Контраст на сегашно перфектно време с минало просто и със сегашно перфектно продължително; словообразуване; омоними; посочване на причини.
5. Дискурсни времена; минало перфектно продължително; оценяване; изкуство.
6. Условни изречения; изразяване на съжаление; пояснения; политика и избори.
7. Преглед на бъдещите времена; бъдеще перфектно и бъдеще продължително; даване на примери; екология.
8. Преглед на модалните глаголи; здравословни проблеми; променяне темата на разговор.
9. Подредба на прилагателните; прилагателни с предлог; престъпност; знаменитости.
10. Преразказване и непряка реч; интервю за работа.
11. Специфики при употребата на пълния и непълния член; пътешественици; описание на пейзаж.
12. Преглед на страдателен залог и алтернативните му конструкции; обобщаване; разлики между британски и американски английски.