Начало / Обучение / Следдипломна квалификация / Краткосрочни курсове / Одитор по пътна безопасност

Одитор по пътна безопасност

                                                                       АНОТАЦИЯ

             Одиторът по пътна безопасност упражнява дейността си след като бъде вписан във водения от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) регистър по смисъла на чл.36з, ал.2 от Закона за пътищата (ЗП), където се извършва проверка на изискванията на чл.36д, ал.1 и 3 от ЗП, а именно:

      1. Да притежава най-малко 5 годишен опит в областта на транспортното строителство – проектиране, изпълнение, експертна, контролна, преподавателска, научно-изследователска или развойна дейност.

2. Да притежава диплома от акредитирано висше училище с професионална квалификация „строителен инженер“ или еквивалентна на нея.

3. Да притежава свидетелство за професионална квалификация, издадено от висше училище, акредитирано по реда на Закона за висше образование и провеждащо обучение по специалността „Транспортно строителство“ или еквивалентна на нея, въз основа на преминато обучение за одитори по програма, утвърдена от председателя на ДАБДП.

4. Да има сключена застраховка професионална отговорност за одитор по пътна безопасност.

    Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) предоставя обучение по реализацията на изискванията в т. 3 от горепосочените условия. Обучението е платено, съгласно ценоразписа на УАСГ. Обучението е насочено преди всичко към строителни инженери, които отговарят на изискванията по т. 1. Свидетелството за професионална квалификация (т. 3) е непосредствено свързвано с изискванията по т. 1 и т. 2. Одитор по пътна безопасност поддържа професионалната си квалификация чрез периодични курсове за допълнително обучение поне веднъж на всеки пет години, съгласно разпоредбата на чл. 36д, ал. 3 от ЗП.

Курсът на обучение за одитор по пътна безопасност, може да го завърши и лице с друго инженерно образование, различно от условията по т. 1 и т. 2,  с цел повишаване на знанията си по безопасност на пътното движение, като в този случай лицето ще получи документ за преминат курс на обучение и няма да има право да извършва дейности като одитор по пътна безопасност. 

 

Програмата е създадена в съответствие с изискванията на ЗП и Наредбата за процедурите за управление на безопасността по пътната инфраструктура от 21.06.2022г. Програмата е разделена в четири модула:

Ø  Модул I  - разглежда общата законова и нормативна рамка. Хорариумът на модула е общо 8 часа.

Ø  Модул II - разглежда елементите на пътя влияещи върху безопасността на движението по пътищата. Хорариумът на модула е общо 20 часа.

Ø  Модул III - разглежда натрупаната практика и одитите на различните етапи на инвестиционен процес. Хорариумът на модула е общо 16 часа.

Ø  Модул IV - обхваща практическото прилагане на одитния процес. Хорариумът на модула е общо 20 часа.

 Основните параметри на обучението са:

·         Лекции – 44 часа;

·         Практическо прилагане на одитния процес – 20 часа.

Продължителност на курса – 2 календарни седмици, като част от учебните занятия ще се провеждат присъствено и онлайн, а практическите само присъствено. Учебните занятия са от понеделник до неделя.

 Преминалите обучение и отговарящи на изискванията на чл. 36д, ал. 1, т. 2 от ЗП получават Свидетелство за професионална квалификация „Одитор по пътна безопасност“. Съгласно чл. 36д, ал. 3 от ЗП, одиторът по пътна безопасност поддържа професионалната си квалификация чрез периодични курсове за допълнително обучение, провеждано от висше училище, акредитирано по реда на Закона за висшето образование и провеждащо обучение по специалността "Транспортно строителство" или еквивалентна на нея, поне веднъж на всеки 5 години.

ПРОВЕЖДАНЕ
Занятията се провеждат вечер от понеделник до петък от 17:00ч. до 20:00ч. и събота от 10:00ч. до 17:00ч.

МЯСТО
УАСГ

Ръководител на курса - проф. д-р инж. Румен Миланов

ТАКСА - 895,00 лв. платима авансово до започването на курса

СПРАВКИ И ЗАПИСВАНИЯ

GSM:0882 529 592; (+359 2) 8666453
или (+359 2) 9635245 вътрешен 524; ел.поща:  pgq@uacg.bg 

 

 

 

СПИСЪК НА:
1. УСПЕШНО ЗАВЪРШИЛИТЕ 
ПЪРВИЯ КУРС  /12.11.2012 г. - 15.12.2012 г./

  1. Васил  Иванов
  2. Иван Табаков
  3. Ивайло  Табаков
  4. Петко Табаков
  5. Стойко Стойков
  6. Владимир Вълчанов
  7. Георги Атанасов
  8. Илиана Тодорова
  9. Илия Запрянов
10. Павлина Йорданова
11. Николай Николов
12. Валентин Терзиев
13. Венцислав Зарев
14. Евгений Зарев
15. Владимир  Айдемирски
16. Андриана  Георгиева
17. Васил  Бонински
18. Ана  Лазова -Янева
19. Иван Колелиев
20. Кольо Червенков
21. Александър Терфанов
22. Надрияна  Василева
23. Веселина  Желязкова
24. Диньо Динев
25. Фантина Рангелова
26. Иван Владимиров


2. УСПЕШНО ЗАВЪРШИЛИТЕ ВТОРИЯ
 КУРС  /27.03.2013 г. - 05.04.2013 г./

 1. Десислава Станчева
 2. Павел Павлов
 3. Росица Спасова
 4. Тодор Тодоров
 5. Мария Амбил
 6. Христо Славчев
 7. Даниела Пенева
 8. Ясен Ишев
 9. Илиана Захариева
10. Цвета Тимева
11. Светослав Каймаканов


3. УСПЕШНО ЗАВЪРШИЛИТЕ ТРЕТИЯ
 КУРС  /15.04.2013 г. - 30.05.2013 г./

  1. Надежда Парлъкова - Жекова
  2. Стефан Стоев
  3. Огнян Цанев
  4. Владимир Бянов
  5. Петър Димитров
  6. Илия Недев
  7. Надежда Боговска
  8. Боян Симеонов
  9. Райна Димитрова
10. Лили Сретениева
11. Маргарита Иванова
12. Христо Грозданов
13. Пламен Стойков
14. Мирослав Панайотов
15. Георги Митов
16. Венелина Борисова
17. Пламен Анев
18. Гергана Маркова
19. Христо Петров
20. Александър Захариев
21. Виктория Янкова
22. Недялко Иванов
23. Десислав Димитров
24. Петър Минчев
25. Илия Бурда
26. Радослав Михайлов
27. Снежана Найденова
28. Николай Михайлов
29. Десислава Георгиева
30. Живко Илиев
31. Валентин Николов
32. Асен Попадийски
33. Ванина Попова
34. Марин Дончев
35. Румен Миланов
36. Иван Гаврилов


4. УСПЕШНО ЗАВЪРШИЛИТЕ ЧЕТВЪРТИЯ
 КУРС  /04.04.2016 г. - 13.05.2016 г./

 1. Стоян Недялков
 2. Валери Пенев
 3. Деян Узунов
 4. Илиян Стайков
 5. Николай Кючуков
 6. Владислав Страхилов
 7. Галина Михайлова
 8. Метакса Метаксов
 9. Николай Терзиев
10. Иван Кацаров
11. Михаил Речников
12. Георги Миланов
13. Димитър Димитров
14. Митко Колев
                                                                                                                                                                         

5. УСПЕШНО ЗАВЪРШИЛИТЕ ПЕТИЯ КУРС  /08.04.2019 г. - 14.05.2019 г./

  1. Савина Свиленова Белчева
  2. Цветан Иванов Цонев
  3. Петър Стефанов Петров
  4. Филип Вeлчев Гогаджов
  5. Валентин Атанасов Видев
  6. Филип Цонев Бояджиев
  7. Райчо Весков Яръмов
  8. Вероника Благоева Точева-Яръмова
  9. Атанас Димитров Димов
10. Николай Димитров Димитров
11. Иван Илиев Вангаров
12. Камелия Кибарова
13. Елена Михайлова
14. Иван Петков
15. Мария Йорданова
16. Илиян Иванов
17. Благовеста Митова
18. Виляна Осман
19. Илхан Осман
20. Мария Георгиева

 

 

СПИСЪК НА: 

1. УСПЕШНО ЗАВЪРШИЛИ ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ
/09.12.2014 г. - 11.12.2014  г. -  15 уч. ч./

 1. Петко Табаков
 2. Иван Табаков
 3. Ивайло Табаков
 4. Владимир Айдемирски
 5. Васил Бонински
 6. Адриана Георгиева
 7. Александър Терфанов
 8. Кольо Червенков
 9. Иван Колелиев
10. Надрияна Василева
11. Илия Запрянов
12. Георги Атанасов
13. Венцислав Зарев
14. Павлина Йорданова
15. Евгений Зарев
16. Валентин Терзиев
17. Николай Николов
18. Иван Владимиров
19. Весела Желязкова
20. Фантина Рангелова
21. Диньо Динев

2. УСПЕШНО ЗАВЪРШИЛИ ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ
/27.04.2015 г. - 29.04.2015  г. -  15 уч. ч./
                                                                             

 1. Десислава Станчева

 2. Павел Павлов
 3. Росица Спасова
 4. Тодор Тодоров
 5. Мария Амбил
 6. Христо Славчев
 7. Даниела Пенева
 8. Ясен Ишев
 9. Илиана  Захариева
10. Цвета Тимева
11. Светослав Каймаканов
  
3. УСПЕШНО ЗАВЪРШИЛИ ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

/22.06.2015 г. -  24.06.2015 г. - 15 уч. ч./

   1. Боян Симеонов
   2. Живко Недев
   3. Илия Недев
   4. Христо Грозданов
   5. Маргарита Иванова
   6. Марин Дончев
   7. Стефан Стоев
   8. Анна Лазова - Янева
   9. Александър Захариев
10. Пламен Анев
11. Пламен Стойков
12. Радослав Михайлов
13. Снежана Найденова
14. Владимир Бянов
15. Надежда Боговска
16. Ванина Попова
17. Десислава Паунова
18. Николай Михайлов
19. Румен Миланов

4. УСПЕШНО ЗАВЪРШИЛИ ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ
/01.12.2015 г. - 03.12.2015  г. -  15 уч. ч./

1. Венелина Борисова
2. Мирослав Панайотов
3. Георги Митов
4. Христо Петров
5. Надежда Парлъкова- Жекова
6. Петър Димитров
7. Петър Минчев
8. Илия Бурда
9. Огнян Цанев

5. УСПЕШНО ЗАВЪРШИЛИ ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ
/29.11.2017 г. - 01.12.2017  г. -  15 уч. ч./

  1. Иван Табаков
  2. Ивайло Табаков
  3. Петко Табаков
  4. Георги Атанасов
  5. Павлина Йорданова
  6. Николай Николов
  7. Венцислав Зарев
  8. Евгений Зарев
  9. Владимир Айдемирски
10. Андриана Георгиева
11. Иван Колелиев
12. Кольо Червенков
13. Александър Терфанов
14.Фантина Рангелова
15. Иван Владимиров

 

 6. УСПЕШНО ЗАВЪРШИЛИ ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ
/07.07.2020 г. - 09.07.2020  г. -  15 уч. ч./

    1.Владимир Бянов
   2.Пламен Анев
   3.Надрияна Василева
   4.Илия Запрянов
   5.Даниела  Пенева
   6.Христо Грозданов
   7.Радослав Михайлов
   8.Снежана Найденова
   9.Надежда Боговска
10. Боян Симеонов
11. Илия Недев
12. Живко Недев
13. Николай  Михайлов
14. Мирослав Панайотов
15. Венелина Борисова
16. Христо Славчев
17. Десислава Станчева
18. Мария Амбил
19. Тодор Тодоров
20. Стефан Стоев
21. Павел Павлов
22. Стойко  Стойков
23. Валентин Терзиев
24. Росица Спасова
25. Георги Митов
26. Илиян Стойков
27. Десислав Димитров
28. Недялко Иванов
29. Ванина Кацарова
30. Надежда Парлъкова -Жекова

 

7. УСПЕШНО ЗАВЪРШИЛИ ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ
/18.10.2021 г. - 20.10.2021 г. -  15 уч. ч./

  1. Александър Терфанов
  2. Ясен Ишев
  3. Илиана Захариева
  4. Христо Петров
  5. Десислава Паунова
  6. Стоян Недялков
  7. Валери Пенев
  8. Николай Кючуков
  9. Георги Миланов
10. Димитър  Димитров
 
8. УСПЕШНО ЗАВЪРШИЛИ ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ
/27.01.2023 г. - 29.01.2023  г. -  15 уч. ч./
 
  1. Владислав Страхилов
  2. Ивайло Табаков
  3. Иван Табаков
  4. Пламен Анев
  5. Венцислав Зарев
  6. Евгений Зарев
  7. Николай Николов
  8. Павлина Йорданова
  9. Илия Бурда
10. Петър Минчев
11. Георги Атанасов
12. Веселина Желязкова
 
9. УСПЕШНО ЗАВЪРШИЛИ ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ
/12.09.2023 г. - 14.09.2023 г. - 15 уч. ч./
 
  1.Вероника Точева-Яръмова
  2.Мария Йорданова
  3.Надежда Пърлъкова-Жекова
  4.Савина Цукева
  5.Снежана Найденова
  6.Атанас Димов
  7.Васил Иванов
  8.Владимир Айдемирски
  9.Иван Колелиев
10.Кольо Червенков
11.Митко Колев
12.Петър Димитров
13.Петър Петров
14.Радослав Михайлов
15.Райчо Яръмов
16.Филип Бояджиев
17.Цветан Цонев