Home / Education / Continuing Education / Courses and Programmes / „Одитор по пътна безопасност”

„Одитор по пътна безопасност”

„ОДИТОР ПО ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ”

Програмата е разработена в четири модула:
Първият модул обхваща общата тематика по безопасността на движението. Той има за цел да предостави синтезирани знания за системата ЧОВЕК-АВТОМОБИЛ-ПЪТ-СРЕДА и нейното влияние върху аварийността. Модулът включва Национална стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2012-2020, както и анализ на пътнотранспортните произшествия (ПТП) в страната. Той разглежда ролята на човешкия фактор и автомобила върху безопасността на движението и връзката с пътните условия. Хорариумът на модула е минимален и е общо 20 часа.

Вторият модул обхваща темата за влиянието на пътните условия върху аварийността. Тази тема включва въздействието на всички геометрични и пътно-динамични параметри на пътя върху настъпването на ПТП. Тя предоставя основните знания за реализацията на следващия модул. Хорариумът е общо 42 часа.

Третият модул е насочен към непосредственото прилагане на одита за пътна безопасност, съгласно Закона за пътищата и Наредба №РД-02-20-14/29.9.2011г. на МРРБ. Този модул разглежда обхвата и съдържанието на оценката на въздействие, както и етапите на одитния процес, а именно: прединвестиционните проучвания, идейния проект, работния проект и въвеждане на пътя в експлоатация. Това е най-важният модул с хорариум от 28 часа.

Четвъртият модул обхваща практическите занятия, посещение на обекти и разработване на проектни решения, които са свързани с видовете одити. Чрез него се осъществява практическата реализация на втория и третия модул. Хорариумът е 60ч.