Начало / Обучение / Следдипломна квалификация / Краткосрочни курсове / ЕВРОКОД 7 и ЕВРОКОД 8

ЕВРОКОД 7 и ЕВРОКОД 8

Компютърни технологии в геотехническото проектиране по ЕВРОКОД 7 и ЕВРОКОД 8

Дисциплината запознава с възможностите на съвременната компютърна геомеханика за изследване на широк спектър геотехнически задачи

Разглеждат се теоретичните концепции на числените модели и особеностите при тяхната компютърна реализация чрез софтуерни продукти, като е акцентирано върху приложението на метода на крайните елементи (МКЕ). Разглеждат се числени модели за изследване на напрегнато и деформирано състояние на земна основа и фундаментни конструкции, носеща способност на земна основа, устойчивост на откосни съоръжения и свлачищни терени, работа на укрепителни конструкции и подземни съоръжения, поведение на армирана почва с геосинтетични материали при статично и земетръсно натоварване с използване на подходящи конститутивни модели за материалите и в съответствие с Еврокод.
Лекции: Същност и особености на приложението на МКЕ в геомеханиката. Подходяща дискретизация и избор на крайни елементи за почвена среда и конструктивни елементи за 1D, 2D и 3D задачи. Възможности и структура на софтуерните продукти за геотехнически анализ, базирани на МКЕ. Нелинейност, пластичност, деформационно уякчаване и отслабване, дилатансия, критично състояние и състояние на разрушение при почви. Значение на конститутивните модели и видове. Модели на секущ и тангенциален модул на деформация и коефициент на Поасон. Приложение на математическата теория на пластично течение в геомеханиката. Особености на приложението на Еврокод 7 и 8 при използване на компютърни технологии в геотехническото проектиране. Моделиране на начално “in situ” състояние на земна основа и напрегнато и деформирано състояние (НДС) в строителен и експлоатационен период на сгради и съоръжения; отчитане на променлива геометрия, гранични условия и материали. Отчитане на взаимодействието между твърда и течна фаза на почвата и моделиране на филтрационна консолидация по МКЕ. Решения за устойчивост на откосни и свлачищни терени по теория на граничното равновесие и по МКЕ. Моделиране на укрепителни стени и анкери. Числени решения за почвени масиви, заздравени чрез армиране с геосинтетика. Модел на Винклер за контактна задача „конструкция-земна основа”. Моделиране по МКЕ на подземни съоръжения – тунели, тръбопроводи, конструкции по технология „top-down”. Изследване на почвени масиви при земетръсно въздействие. Динамични почвени характеристики и физични модели. Сеизмично реагиране на почвени масиви. Втечняване на пясъци.

Упражнения: Числени решения за НДС на земна основа с използване на различни конститутивни модели при натоварване от фундамент. 1D и 2D аналитични и числени решения за консолидация на водонаситена земна основа и определяне на порното налягане и деформациите във времето. Числени решения за критични натоварвания при ивичен фундамент и фундамент върху ограничена площ. Сравнителен анализ между решения за укрепителни стени по класически методи, гредови модели с еластични опори по Винклер и МКЕ. 2D и 3D решения по МКЕ за тунел. Изследване устойчивостта на откос по ламелни методи и по МКЕ. Решение за НДС на почвен масив при сеизмично натоварване – интерпретация на сеизмичната реакция и определяне на перманентните премествания. Възможности и структура на програмите за геотехнически анализ. Работа с програмни продукти PLAXIS, DC-Foundation, SAP2000.

ПРОВЕЖДАНЕ
Курсът е с продължителност от 40 учебни часа и се провежда от понеделник до петък в продължение на две седмици от 17,00 ч. до 20,00 ч.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
УАСГ - Ректорат, партер, зала 111

ПРЕПОДАВАТЕЛ
доц. д-р инж. Лена Михова

ТАКСА
240,00 лв., платима преди започването на курса

СПРАВКИ И ЗАПИСВАНИЯ
(+359 2) 8666453;
или (+359 2) 9635245, вътрешен 524