Начало / Обучение / Следдипломна квалификация / Краткосрочни курсове / Естествени строителни материали и технологии за строителство с тях

Естествени строителни материали и технологии за строителство с тях

Част от програма "Урбанизъм, архитектура и строителство в контекста на устойчивото развитие"

Цели на модула:
Да запознае обучаваните с видовете естествени строителни материали, техните свойства и области за приложение, както и специфичните особености на технологиите за строителство с тях
Учебни резултати:
Знания за теоретичните и практични насоки на използването на естествените строителни материали, на въздействието им върху околната среда и комфорта на обитаване.
Отношение към принципите на устойчивото развитие, енергийната и ресурсна ефективност и опазването на околната среда. Акцентът е поставен върху взаимодействията по веригата „околна среда- сграда- обитатели“.
Съдържание /Основни теми/:
1. Въведение. Принципи и термини: устойчиво развитие и отражението му върху архитектурата и строителството; енергоефективност, въглероден и екологичен отпечатък, оценка на жизнения цикъл (LCA).
2. Естествени строителни материали: видове, свойства и области на приложения.
3. Особености при оценката на съответствие на строителни продукти от естествени строителни материали. Методи за изпитване в лабораторни условия и технически спецификации. Изпитване в натурани условия (in situ).
4. Традиционни строителни технологии при приложението на естествени материали с конструктивна и изолационна функция: скални материали, продукти от дървесина, глина, композитни материали.
5. Алтернативни /новаторски/ технологии при приложението на естествени материали с предимно ограждаща и изолационна функция: слама, коноп, вълна, тръстика, папур, композитни материали.
6. Основни аспекти на безопасността и комфорта на обитаване: поведение при пожар, наводнения и други екстремни условия, топловлажностен режим, влияние върху електромагнитните полета.
7. Специфични детайли на сградите при употреба на естествени строителни материали.
8. Принос на естествените материали към опазването на околната среда. Екологичен и въглероден отпечатък. Възможности за повторна употреба и рециклиране. Управление на отпадъците.
Метод на обучение
Лекции
: 20 учебни часа
Упражнения: Опция, при проявен интерес, в лабораториите по Строителни материали
Метод на оценка Курсова работа - 100%                                                                                                     

Място на провеждане: Нова сграда, корпус Б, Лаборатория по енергийна ефективност.

Начин на провеждане:
- вечер /18,00 ч. – 20,00 ч. / - 10 работни дни 
- цена 186,00 лв. при събиране на група от 20 души

Програма и лектори:
доц. д-р инж. Румяна Захариева,
арх. Николай Маринов,
арх. Ива Делова

Основна литература:
Bjorn Berge (2009), The Ecology of Building Materials, Architectural Press, Elsevier.
Gernot Minke, Fredemann Mahlke (2005) Building with straw- Design and Technology of Sustainable Architecture;
Gernot Minke, Building with earth- Design and Technology of Sustainable Architecture;
John Norton, (1997) Building with earth;
Paul Lacinski, Michel Bergeron, (2000), Serious Straw Bale: A Home Construction Guide for All Climates;
ЕнЕфект, (2009), Зелен Витрувий. Принципи и практика на устойчивото архитектурно
проектиране;
Петър Софиянски, (2006), Енергоефективна архитектура.
ЕнЕфект (1995), Как да пестим енергия в жилищните сгради.
 

Справки и записване:
Център за електронно и следдипломно обучение
УАСГ, Ректорат, стара сграда, каб. 205
тел. 0882 52 95 92