Начало / Обучение / Следдипломна квалификация / Краткосрочни курсове / MatLab&Simulink за инженери версия MatLab 2016 а

MatLab&Simulink за инженери версия MatLab 2016 а

Програмната система MATLAB (съкращение от MATrix LABoratory) е най-разпостранената система в областта на съвременната изчислителна математика. Тя се ползва от инженери, изследователи, научни работници и специалисти във всички области на науката и техниката. Програмната система предлага отромни възможности за извършване на аналитични преобразования, изчисления и висококачествена визуализация на резултатите. Гъвкава и адаптивна, благодарение на вградения програмен език от високо ниво, системата може да бъде приспособена към изискванията на всеки потребител чрез разработени от него програми.
Програмата за краткосрочен курс MATLAB&SIMULINK за инженери включва запознаване с работната среда, основните обекти и операции в MATLAB, въвеждане в програмния език на системата, представяне на възможностите за визуализация, използване на основния toolbox SIMULINK за съставяне на симулационни модели за решаване на различни инженерни задачи. Разглежда се приложението на програмната система при извършване на често срещани математически изчисления при статични и динамични изследвания в строителната инженерната практика.
Програмата е съобразена с версията MATLAB.8.0 (R2016а), за която университета притежава ограничен лиценз, но материалът е съвместим и с по стари версии като например MATLAB 7.
Курсът е в пълно съответствие с основните научни приоритети на УАСГ и ще обогати слушателите (преподаватели, инженери, студенти) в областта на приложната изчислителна математика и нейното приложение при решаване на определени статични и динамични задачи.
Изискванията към слушателите са да владеят математическия апарат до ниво висша математика и да притежат определена компютърна грамотност за работа с Windows и неговите приложения.
 

Тема
1. Кратко запознаване с работната среда на системата MATLAB:
- команден прозорец
- работно пространство
- системни команди
- помощна информация
- демонстрационни задачи

2. Основни обекти и операции в MATLAB:
- числа и променливи
- математически оператори
- математически функции
- операции с вектори и матрици
- операции с полиноми

3. Програмиране в MATLAB
- основни обекти в MATLAB
- управляващи оператори
- въвеждане и извеждане на информация
- локализиране и отстраняване на грешки
- оптимизация на програмите

4. Графика и анимация
- двумерна графика
- тримерна графика
- анимация
- редактиране, печат и вмъкмане на грефика в документ

5. SIMULINK – основен инструмент за създаване на симулационни модели за решаване на определени инженерни задачи
- библиотека на инструмента
- създаване на симулационен модел
- въвеждане на входните данни
- четене на данни и запис на данни
- визуализация на резултатите

6. Приложение на MATLAB при извършване на  инженерни изчисления в практиката
- определяне корените на алгебрични уравнения от n-та степен
- решение на системи линейни алгебрични уравнения
- минимум на функция с една или повече променливи
- числено пресмятане на определени интеграли
- решение на задачата за собствените стойности и собствените вектори

7. Приложение на MATLAB/SIMULINK при решаване на обикновени диференциални уравнения (ОДУ) и системи ОДУ
- избор на подходящ метод за интегриране на диференциалните уравнения
- решение на ОДУ в програмен режим
- решение на ОДУ чрез създаване на симулационен модел
- решение на система ОДУ в програмен режим
- решение на система ОДУ чрез създаване на симулационен модел

8. Приложение на MATLAB/SIMULINK при решаване на някои основни задачи на динамиката на материални системи
- праволинейно движение ма материална точка
- движение на материална точка в декартовата координатна система, математично махало
- ротационно движение на твърдо тяло, физично махало
- движение на равнинни системи от тела, елиптично махало

9. Приложение на MATLAB/SIMULINK при изследване трептенията на материални системи
- свободни и принудени трептения на системи с една степен на свобода
- свободни и принудени трептения на системи с краен брой степени на свобода, собствени честоти и собствени форми
- свободни трептения на непрекъснати системи – собствени честоти и собствени форми

10. Съставяне на програма и симулационен модел от курсистите по зададена тема

Общо 40 часа

програма и ръкъводител - доц. д-р инж. Петър Павлов, катедра "Техническа механика"