Начало / Обучение / Следдипломна квалификация / Краткосрочни курсове / Работа с AutoCAD Civil 3D - въвеждащ курс, версия 2014

Работа с AutoCAD Civil 3D - въвеждащ курс, версия 2014

Целта на обучението, е курсистите да придобият базови умения за работа с програмния продукт AutoCAD Civil 3D версия 2014 за ефективно изпълнение на проекти в устройственото планиране и инвестиционното проектиране.

ОСНОВНИ ТЕМИ
I. Предназначение, възможности, потребителски интерфейс
Компоненти. Функционалност. Основни принципи и модел на данните. Работни пространства.

II. Стилове, настройки и шаблони
Стилове за визуализация и надписване. Настройки и параметри на чертеж. Мащабиране на Viewport-и и размери на текстове. Настройка на команди за установяване на стилове по подразбиране, шаблони за надписване и параметри. Потребителски файл-шаблон.

III. Създаване на данни за територията - точки
Общи положения. Импорт на точки. Описатели – шаблони за структуриране на данни. Методи за създаване на точки и на групи от точки.

IV. Създаване на данни за територията - повърхнини
Общи положения. Създаване и редактиране. Решаване на задачи върху повърхнина. Стилове за визуализация. Оформяне и надписване на хоризонтали (изолинии).

V. Устройство на територията – парцели
Общи положения. Създаване и редактиране (геометрия). Преномериране, надписване и визуализация.

VI. Устройство на територията – трасета
Общи положения. Създаване и техническо оформяне.

VII. Устройство на територията – надлъжни профили
Общи положения. Създаване. Проектиране на нивелета. Редактиране на геометрията. Техническо оформяне.

VIII. Устройство на територията – типови профили и коридори
Общи положения. Създаване и редактиране на типови профили. Коридор модел.
IX. Устройство на територията – напречни профили
Общи положения. Създаване и редактиране на напречен профил. Техническо оформяне на напречен и група от напречни профили.

X. Устройство на територията – тръби и тръбопроводни мрежи
Общи положения. Изчертаване в профил. Редактиране. Техническо оформяне.

XI. Кадастър и устройство на територията – достъп до CAD/ZEM файлове и трансформация на координати
Конвертор за въвеждане и структуриране на данни от CAD/ZEM файлове в среда на AutoCAD – предназначение и функционалност.
Модул за трансформиране на координати в Българска геодезическа система БГС2005 и други координатни системи/проекции използвани в България.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КУРСИСТИТЕ

Средни познания и практически умения работа в среда на AutoCAD (за предпочитане след версия 2010).
------------------------------
Под средни умения да се има предвид следната класификация – минимални, средни, добри, много добри, отлични.

ПРОВЕЖДАНЕ

Курсът е с продължителност от 25 учебни часа и се провежда от понеделник до петък вкл. в продължение на една седмица от 17:00 ч. до 21:15 ч.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

УАСГ , Ректорат, 4-ти етаж, зала 407.

ПРЕПОДАВАТЕЛ:

гл. ас. инж. Иван Кунчев – катедра „Геодезия и геоинформатика”.
ТАКСА

230,00 лв. платима авансово до започването на курса

СПРАВКИ И ЗАПИСВАНИЯ

Телефони: 02 8666 453 или 02 9635245 в. 524
e-mail: vidyova_rec@uacg.bg или cenova_ecc @uacg.bg