Начало / Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ Програмни страни

ЕРАЗЪМ+ Програмни страни

ЕРАЗЪМ или Erasmus (Еuropean Community Action Scheme for the Mobility of University Students) е програма на Европейския съюз в областта на висшето образование, създадена през 1987 г. Първоначално тя е вградена в програма “Сократ”, а от 2007 г. е основна част на новата интегрирана програма “Учене през целия живот” (LLP - Lifelong Learning Programme).
През  2014 г. програмата се развива в интегрираната програма Erasmus+. Тя обединява в себе си седем програми, съществували до края на 2013г.: Програма „Учене през целия живот“ („Еразъм“, „Леонардо да Винчи“, „Коменски“, „Грюндвиг“, „Учебни визити”), „Младежта в действие“, „Еразмус Мундус“, „Темпус“, „Алфа“, „Edulink“ и програмата за двустранно сътрудничество с индустриализирани страни.

Стратегическите цели на Програма Еразъм+ са свързани със стратегията Европа 2020, със специален акцент върху целите в областта на образованието, както и с целите на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението „Образование и обучение 2020”.

Стремежите в областта на образованието и обучението са към подобряване нивото на ключовите компетентности и умения по отношение на важността им за пазара на труда и за развитието на сплотено общество, в частност чрез повишаване на възможностите за образователна мобилност и чрез засилване на сътрудничеството между света на образованието, обучението и бизнеса.

На участниците в програмата се осигуряват възможности за повишаване на международното измерение на образованието и обучението чрез сътрудничеството между институциите в страните участнички и страните партньори. Очаква се ефект и чрез подобряване на чуждоезиковото обучение, на езиковото многообразие и междукултурното разбирателство.

 

ДЕЙНОСТИ

Студентска мобилност с цел обучение
Студентската мобилност с цел обучение по програма ЕРАЗЪМ обхваща изпращане на студенти и докторанти от УАСГ за обучение в рамките на един или два семестъра (в една академична година) в чуждестранни университети, с които УАСГ има сключени двустранни ЕРАЗЪМ споразумения, както и приемане за обучение в УАСГ на чуждестранни студенти и докторанти от университетите-партньори.

Студентска мобилност с цел практика
Студентската мобилност с цел практика по програма ЕРАЗЪМ обхваща изпращане на студенти от УАСГ за провеждане на практическо обучение (стаж) за период от 2 до 12 месеца в европейско търговско предприятие, научноизследователски център или друга подобна организация.
Мобилността за практика на студенти от УАСГ се организира в сътрудничество с Асоциация за подпомагане на академичната общност (АПАО).

Мобилност с цел преподаване и обучение
Мобилност с цел преподаване и обучение е свързана с изпращане на преподаватели и служители от УАСГ за участие в учебния процес (в период от една седмица) в университети-партньори на УАСГ по програма ЕРАЗЪМ+ и гостуване на чуждестранни преподаватели и служители от тези университети в УАСГ. Партниращите университети постигат предварително споразумение за конкретния период и програмата на лекциите на гостуващите преподаватели и служители.

 

Тази дейност по програма ЕРАЗЪМ дава възможност на преподавателския и непреподавателския състав на УАСГ и институцията партньор за трансфер на знания или ноу-хау, обмяна на опит в областта на организацията на международната и другите направления на административната дейност на университетите.