Начало / Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ Програмни страни (асоциирани към Програмата)

ЕРАЗЪМ+ Програмни страни (асоциирани към Програмата)

ЕРАЗЪМ или Erasmus (Еuropean Community Action Scheme for the Mobility of University Students) е програма на Европейския съюз в областта на висшето образование, създадена през 1987 г. Първоначално тя е вградена в програма “Сократ”, а от 2007 г. е основна част на новата интегрирана програма “Учене през целия живот” (LLP - Lifelong Learning Programme).
През  2014 г. програмата се развива в интегрираната програма Erasmus+. Тя обединява в себе си седем програми, съществували до края на 2013г.: Програма „Учене през целия живот“ („Еразъм“, „Леонардо да Винчи“, „Коменски“, „Грюндвиг“, „Учебни визити”), „Младежта в действие“, „Еразмус Мундус“, „Темпус“, „Алфа“, „Edulink“ и програмата за двустранно сътрудничество с индустриализирани страни.

Стратегическите цели на Програма Еразъм+ са свързани със стратегията Европа 2020, със специален акцент върху целите в областта на образованието, както и с целите на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението „Образование и обучение 2020”. Стремежите в областта на образованието и обучението са към подобряване нивото на ключовите компетентности и умения по отношение на важността им за пазара на труда и за развитието на сплотено общество, в частност чрез повишаване на възможностите за образователна мобилност и чрез засилване на сътрудничеството между света на образованието, обучението и бизнеса. На участниците в програмата се осигуряват възможности за повишаване на международното измерение на образованието и обучението чрез сътрудничеството между институциите в страните участнички и страните партньори. Очаква се ефект и чрез подобряване на чуждоезиковото обучение, на езиковото многообразие и междукултурното                                                                                                                            разбирателство.

 ДЕЙНОСТИ:

Студентска мобилност с цел обучение
Студентската мобилност с цел обучение по програма ЕРАЗЪМ обхваща изпращане на студенти и докторанти от УАСГ за обучение в рамките на един или два семестъра (в една академична година) в чуждестранни университети, с които УАСГ има сключени двустранни ЕРАЗЪМ споразумения, както и приемане за обучение в УАСГ на чуждестранни студенти и докторанти от университетите-партньори.

Студентска мобилност с цел практика
Студентската мобилност с цел практика по програма ЕРАЗЪМ обхваща изпращане на студенти от УАСГ за провеждане на практическо обучение (стаж) за период от 2 до 12 месеца в европейско търговско предприятие, научноизследователски център или друга подобна организация.
Мобилността за практика на студенти от УАСГ се организира в сътрудничество с Асоциация за подпомагане на академичната общност (АПАО).

Мобилност с цел преподаване и обучение
Мобилност с цел преподаване и обучение е свързана с изпращане на преподаватели и служители от УАСГ за участие в учебния процес (в период от една седмица) в университети-партньори на УАСГ по програма ЕРАЗЪМ+ и гостуване на чуждестранни преподаватели и служители от тези университети в УАСГ. Партниращите университети постигат предварително споразумение за конкретния период и програмата на лекциите на гостуващите преподаватели и служители. Тази дейност по програма ЕРАЗЪМ дава възможност на преподавателския и непреподавателския състав на УАСГ и институцията партньор за трансфер на знания или ноу-хау, обмяна на опит в областта на организацията на международната и другите направления на административната дейност на университетите.

 

Включване на участници със специални потребности: 

Студентите и персоналът (преподавателски и непреподавателски) със специални нужди от висшите училища и консорциуми, желаещи да вземат участие в мобилност по Програма "Еразъм+", кандидатстват за финансиране чрез подаване на специален формуляр за кандидатстване, документи, удостоверяващи състоянието и специалните нужди на участниците, потвърждение от приемащата институция, който се подават към институцията, в която се обучава/работи студента/персонала.
Кандидатстващите за участие в Програма "Еразъм+" студенти/персонал със специални нужди следва да отговарят на всички критерии за селекция на студенти/персонал, заложени от висшите училища за съответната академична година.
Институцията изпраща заявление за отпускане на допълнително финансиране на участници със специални нужди, попълнен формуляр за кандидатстване и всички необходими документи към него в ЦРЧР. 

Информация за участници със специални нужди:

European Agency for Special Needs and Inclusive Education
https://www.european-agency.org/

ExchangeAbility - ESN
https://exchangeability.eu/

MappED!
https://mapped.eu/

Erasmus+ App

През 2017, програма Еразъм+ отбеляза своята 30 годишнина! По този повод, Европейската комисия и Фондация Европейски Университет разработиха мобилно приложение, което насочва участниците в Еразъм+ във всяка стъпка по време на тяхната мобилност. 

Тук можете да намерете всичко, което трябва да знаете за възможностите да отидете в чужбина с "Еразъм+" и да разгледате всички функции, които са специално създадени, за да улеснят опита на участниците в програмата. 

Приложението продължава да се разработва и обновява и до момента е свалено над 80 000 пъти. 

Повече информация, както и линк към сваляне можете да видите тук: