Home / All News /

Проект BG05M2OP001-2.013-0001 "Студентски практики – Фаза 2"

26.05.2020

от 01.06.2020 г. УАСГ започва изпълнението на дейностите по проект BG05M2OP001-2.013-0001 "Студентски практики – Фаза 2". Студентите, които имат желание да участват, могат да се регистрират на сайта на проекта: https://praktiki.mon.bg/. Препопдавателите, които желаят да се включат като академични наставници, могат да изпратят писмо до Функционалните експерти за съответните факултети, които да ги включат в проекта:

  • гл. ас. д-р арх. Ангел Мазников, Функционален Експерт за Архитектурен Факултет, e-mail: arinteh@mail.bg
  • доц. д-р инж. Любомир Здравков, Функционален Експерт за Строителен Факултет, e-mail: zdravkov_fce@uacg.bg
  • проф. д-р инж. Дарина Нитова, Функционален Експерт за Факултет по Транспортно Строителство, e-mail: d_nitova@hotmail.com
  • ас. инж. Костадин Николов, Функционален Експерт за Геодезически Факултет, e-mail: nikolovk_fgs@uacg.bg
  • гл. ас. д-р инж. Йордан Геренски, Функционален Експерт за Хидротехнически Факултет, e-mail: gerinski@abv.bg

За всякакви въпроси, можете да се обръщате и към доц. д-р Тони Венелинов, Водещ Функционален Експерт за УАСГ, e-mail: tvenelinov_fhe@uacg.bg