Home / All News /

УАСГ-НЦСИ на работно посещение в югоизточна Турция.

22.05.2023

Photo Gallery


В периода 22 – 26 май 2023 г. Национален експертен екип специалисти по сеизмично инженерство, коордирани от УАСГ – Национален център по сеизмично инженерство ще проведе работно посещение на засегнатите от земетресението от 6 февруари територии в югоизточна Турция.

Към специалистите от УАСГ – Национален център по сеизмично инженерство са привлечени експерти от секция „Сеизмично инженерство“, департамент „Сеизмология и сеизмично инженерство“, НИГГГ – БАН, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, сектор „Управление на риска от бедствия“ при ГДПБЗН при МВР.

В рамките на посещението е предвидено да бъдеат разгледани и научни инфраструктури в областта на сеизмичното инженерство в партньорски университети в Истанбул и Анкара.

Посещението се осъществява с финансовата подкрепа на Национална пътна карта за научна инфраструктура 2020-2027 г. в рамките на изпълнение на задачите по проект „Национален
център по сеизмично инженерство“ – модул 3 от консорциум Национален геоинформационен център.

Участниците в посещението изказват своята благодарност на административните служби в университета, подпомогнали организацията по пътуването.Source: УАСГ – Национален център по сеизмично инженерство.