Начало / Всички новини /

Съветът за социално сътрудничество в УАСГ започна преговори по проекта на КТД-2021

30.07.2020, Стефан Аспарухов

На 30.07.2020 г. на заседание на Съвета на социално сътрудничество стартираха преговорите за подписване на Колективния трудов договор (КТД) в УАСГ за 2021 г. при спазване на изискуемите санитарно-хигиенни мерки. Проектът на КТД беше разработен от УСО към НБС ВОН-КНСБ, съгласуван със синдикалните организации на АДС и ФУНИС, и депозиран до Ректора на УАСГ в законово установения срок. 

 

Снимка: доц. д-р арх. Панайот Савов

На заседанието присъстваха: Работодателя - Ректора на УАСГ проф. д-р инж. Иван Марков, вкл. негови представители (Пом. Ректора на УАСГ – инж. Димитър Витанов, Началника на ФСО – г-жа Виолета Младенова и Началника на отдел ЧР – г-жа Ивелина Донева), Председателя на УСО ВОН-КНСБ доц. д-р арх. Стефан Аспарухов, вкл. част от ръководството на УСО (доц. д-р арх. Панайот Савов и г-жа Нели Кайкова), Председателя на АДС в УАСГ гл. ас. д-р инж. Константин Друмев и Секретаря на организацията г-жа Мария Толева, и Председателя на ФУНИС в УАСГ инж. Бойко Кияков

Съветът за социално сътрудничество заседава при следния дневен ред
1. Представяне и обсъждане на проект на КТД-2021;
2. Обсъждане на дейността на Комисията по условия на труд;
3. Обсъждане на възможност за допълнение на длъжностните характеристики на преподавателския състав;
4. Разни 

По първата точка от дневния ред, от името на Синдикалните организации в УАСГ, Председателят на УСО ВОН-КНСБ представи рамката на проекта на КТД и текстовете на съществените изменения и допълнения, организирани в пет направления:
Предложения за пакет от социални мерки (програма от социални придобивки) за членовете на Синдикатите и присъединилите се към КТД;
Мерки за съгласувани действия между социалните партньори в условията на извънредно положение и извънредна епидемична ситуация;
Пакет от предложения, отнасящи се до справедливо разпределение на публичния ресурс чрез прилагане на стимулиращи и санкциониращи мерки спрямо наетите на основен трудов договор;
Повишаване на основните трудови възнаграждения в УАСГ с 5 на сто, считано от 01.01.2021г.;
Подписване на КТД-2021 със срок на действие от две години.
 
По втората точка от дневния ред, Ректорът на УАСГ незабавно издаде своя Заповед №311/30.07.2020 г.
 
По третата точка се постигна консенсус по предложението за допълнение на едно от задълженията в длъжностните характеристики на преподавателския състав – за участие в Общите събрания (на факултетите и на УАСГ). 
 
В края на събранието Съветът реши в седмицата преди започване на учебната 2020/2021 г. да се свика следващо заседание на ССС, на което да продължат преговорите по проекта на КТД-2021, но и най-вече да бъдат обсъдени хипотезите на трудово-правните отношения между Ректора и служителите, особено в случай на продължаваща извънредна епидемична ситуация или извънредно положение.
 
Ръководството на УСО към НБС ВОН-КНСБ изказва благодарност към социалните партньори за диалогичната и ефективна работата от първото заседание на Съвета за социално сътрудничество.
 
Пожелаваме на всички синдикалисти и колеги от УАСГ приятни дни през летния отпуск!
 
 
доц. д-р арх. Стефан Аспарухов
(Председател на УСО към НБС ВОН-КНСБ при УАСГ)
 


Източник: В изпълнение на чл. 78 от КТД