Начало / Всички новини /

Синдикалните организации в УАСГ искат подновяване на договора на УАСГ за доброволно здравно осигуряване

01.06.2022, Гергана Антова

На 31.05.2022 г. трите синдикални организации в УАСГ входираха предложение до Ректора за Свикване на Съвет за социално сътрудничество (ССС) за прилагане на чл. 59, ал. 2, т. 1 и чл. 59, ал. 3 от КТД във връзка с изтичане действието на договора на УАСГ със здравноосигурителното дружество за доброволно здравно осигуряване.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР,


На 31.07.2022г. изтича срокът на сключеният договор между Ректора на УАСГ и здравноосигурително дружество за медицинска застраховка по смисъла на глава четиридесета, раздел IV от Кодекса за застраховането. В изпълнение на чл.59, ал.3 от КТД предлагаме Съветът за социално сътрудничество да се събере, проучи и разиска ефекта от социалната мярка въз основа на получените данни от ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС“ ЕАД, както и да договори възможностите за нейното удължено прилагане.


Като сключи този договор, УАСГ се превърна в първото Държавно висше училище, което предприе превантивни мерки за предпазване живота и здравето на своите високо квалифицирани служители. На фона на рисковата среда във връзка с COVID-19 пандемията, тази мярка се явява ключ към социалното спокойствие и здравната сигурност на работещите в УАСГ.


Като отчитаме положителните ефекти и одобрението от страна на служителите, се обръщаме с апел към Вас да се спази чл.59, ал.3 от КТД и в максимално бърз срок да се поднови процедурата по избор на здравноосигурително дружество по реда на Закона за обществени поръчки. Напомняме, че този механизъм може да се използва като заместител на задължителните профилактични прегледи. То гарантира здравето на служителите в нашата система, които са основният й капитал.

Предвид горното, на основание чл. 74 от КТД предлагаме в удобно за Вас време провеждане на Съвет за социално сътрудничество при следния дневен ред:
1. Обсъждане на ефекта от социалната мярка доброволно здравно осигуряване чрез медицинска застраховка на служителите и работниците в УАСГ, както и договаряне възможностите за нейното удължено прилаган за срок от три години;
2. Разни.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УСО към НБС ВОН-КНСБ при УАСГ
(Гл. ас. д-р инж. Гергана Антова) ………………………….....

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФУНИС ПРИ УАСГ
(инж. Бойко Кияков) …………………………...........................

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДС-УАСГ
(Гл. ас. д-р инж. Константин Друмев) …………………………