Начало / Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ Програмни страни (асоциирани към Програмата) / Студентска мобилност за обучение (СМО)

Студентска мобилност за обучение (СМО)

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Мобилност на студенти - може да се осъществява във всяка област на обучение и цикъл (кратък цикъл/ бакалавър/ магистър/ доктор). За да се гарантира, че дейностите за мобилност са с високо качество и оказват максимално въздействие върху студента, дейността за мобилност трябва да съответства на потребностите му с оглед на неговата степен на обучение и личностното му развитие.

Мобилност за докторанти - За да се отговори по-добре на разнообразните нужди от учене и обучение на докторанти и да се гарантират равни възможности с тези, които имат статут на персонал в сферата на висшето образование, докторантите и наскоро завършилите докторантурата си лица („постдокторанти“) могат да предприемат краткосрочни или дългосрочни периоди на физическа мобилност за обучение или стаж в чужбина.

КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ

Мобилност на студенти с цел обучение:  от 2 до 12 месеца физическа мобилност.

Мобилност за обучение за докторанти: от 5 до 30 дни или от 2 до 12 месеца физическа мобилност


За периода на обучение в чуждестранните висши училища по програма ЕРАЗЪМ+ студентите не заплащат: академична (семестриална) такса за обучение в приемащия университет, достъп до лаборатории и ползване на библиотеки.

Според правилата на програмата е допустимо заплащане в приемащия университет на малки такси за осигуровки, участие в студентски съюзи, ползване на помощни материали (фотокопия, лабораторни материали и др.) на същите основания, на които те се заплащат от студентите на приемащия университет. Задължително е сключването на здравна застраховка за периода на обучение.

ЕРАЗЪМ+ студентите остават с непроменени студентски права в УАСГ. Те заплащат таксата за обучение за съответния семестър в УАСГ и запазват правото си на стипендия в случай, че получават такава.

Докторантите могат да проведат мобилността за обучение във връзка с изучаването на учебни дисциплини и полагането на изпити от докторантските минимуми, включени в индивидуалния план на докторантурата им в УАСГ, или за подготовка на части от дисертационните трудове.

ФИНАНСИРАНЕ НА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ -  2024-2027/2028

Одобрените за участие в програмата получават статут на ЕРАЗЪМ+ студенти. Правата и задълженията на ЕРАЗЪМ+ студентите са отразени в Студентска харта ЕРАЗЪМ+.

Ново:  Мобилно приложение "Еразъм+" - Erasmus+ Mobile App

  • Лесно проследяване на етапите на мобилността - преди, по време и след;
  • Споделяне и гласуване за полезни съвети относно мобилността;
  • Подобряване на езиковите умения посредством пряка връзка към платформата за онлайн езикова подкрепа.

Изтегляне на приложението:

Google Play Store and iTunes App Store

Видео: Erasmus+ Mobile App | Erasmus+ at your finger tips!

 

Други инициативи на Европейската Комисия (ЕК): 

 

Erasmus.com

Външна безплатна платформа в помощ на студенти, желаещи да осъществят мобилност. На тази платформа, студентите могат да намерят и резервират квартири в цяла Европа. Това е и портал за студентски практики с повече от 3,000 работни места в цяла Европа. В допълнение, платформата предоставя ключова информация за най-големите градове в Европа.

Erasmus Dashboard

Erasmus Dashboard е инструмент, предназначен да подпомага висшите учебни заведения при администрирането на мобилността.

https://www.erasmus-dashboard.eu/intro