Начало / Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ Програмни страни / Студентска мобилност с цел Практика

Студентска мобилност с цел Практика

Образователна мобилност с цел Практика е насочена към студенти и докторанти, както и към наскоро дипломирани студенти и докторанти.

Всички студенти и докторанти могат да подават документи, когато има публикувана покана за кандидатстване за участие в мобилност с цел практика.

Желаещите да осъществят мобилност след дипломиране трябва да кандидатстват за участие в мобилност с цел практика докато са студенти/докторанти.

© Д.Я. 2015

 УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Успех - Добър 4.00
2. Ниво на владеене на чужд език - В2
3. Продължителност на практиката - мин. 2 месеца , мах. 12 месеца

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЕ ПОДАВАТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

1. Формуляр за кандидатстване – попълва се електроннo и се изпраща по електронна поща на адрес: aceint@uacg.bg. След това се разпечатва, подписва и подава в каб. 206, ЦМДМ в посочения срок, заедно с останалите документи.

Сроковете за кандидатстване се обявяват на сайта на УАСГ, секция Новини и на таблото пред ЦМДМ.

2. Справка за успех от УАСГ удостоверява курса, степента на обучение и средния успех от следването до последен завършен семестър вкл. Попълва се от студента само с личните данни и се оставя в каб. 206, ЦМДМ. Справката се обработва по служебен път.

*Докторантите представят копие от решението за зачисляване в докторантура.

3. Сертификат за владеене на чужд език (копие), на който ще се извършва практиката. Знанията по чужд език трябва да съответстват на ниво В2 според Европейската езикова рамка и като правило се удостоверяват с международно признат документ, като например:

  1. за английски език – сертификат TOEFL, IELTS, ESOL, TOEIC, Cambride - First Certificate of English (FCE), Certificate of Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE);
  2. за немски език – сертификат TestDaf, Sprachdiplom, TELC;
  3. за френски език – сертификат TCF, DELF, DALF;
  4. за испански език – сертификат DELE, SPA 301-302, SPA 400+, и др.

При липса на международно признат документ е допустимо представяне на:

  1. Копие на диплома за средно образование или друг документ, удостоверяващ проведено чуждоезиково обучение в брой часове, съответстващи на изискваните за ниво В2 (напр. завършена езикова, математическа или друга гимназия с усилено изучаване на чужд език);
  2. Уверение или копие на диплома за завършена бакалавърска степен, удостоверяващи успешно положен държавен изпит по чуждия език;
  3. Резултат от проведен изпит по чужд език в Център по Приложна лингвистика при УАСГ. Участие в езиков изпит може да бъде заявено чрез подаване на Заявление за явяване на езиков изпит в кат. 206, Ректорат.

4. Уверение за статут на студента (копие).

5. Писмо-покана от работодател (копие).Списъкът с класираните студенти се обявява на таблото пред ЦМДМ и се изпраща в АПАО.
АПАО подпомага студентите за подготовката на нужните документи преди заминаване на мобилност с цел Практика.

За повече информация, моля да се свържете с АПАО (http://isic.bg/kandidatstvane-erasmus):
г-жа Диляна Налджиева, АПАО Програмен координатор,
тел. 02 9625918/02 9625918, email: didi@isic.bg,
адрес: гр. София, Студентски град, бл.61Б
www.isic.bg

Много от компаниите публикуват обявите си на платформите Drop’pin@EURES или ErasmusIntern, както и ги рекламират, като се свържат директно с университетските кариерни центрове.